Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril a srdečne Vás pozdravil na začiatku nového roka 2018, z ktorého už čas neúprosne ukrajuje prvé hodiny a dni. Rozhranie dvoch rokov, ku ktorému tak neodmysliteľne patria najkrajšie sviatky lásky a pokoja Vianoce je zároveň ten správny čas trochu sa pristaviť, poohliadnuť sa a zhodnotiť, čo priniesol ten rok, ktorý odchádza do histórie. Do nového roka si naopak ľudia zvyknú dávať nové záväzky či predsavzatia a preto je správne a potrebné načrtnúť to, čo čaká naše mesto v tom roku novom - 2018-tom.

1. január 2018 je okrem prvého dňa v kalendári zároveň významným medzníkom v novodobej histórii našej Slovenskej republiky, práve v tento deň si pripomíname 25. rokov od osamostatnenia a vzniku nášho štátu. Hoci je pohľad historikov a odbornej verejnosti na tento historický moment dodnes rozdielny, je to naša vlasť, na ktorú by sme mali byť hrdí a je len a len na nás obyvateľoch tejto krásnej krajiny, ako v nej budeme spolunažívať a akým smerom sa bude do budúcnosti uberať. Nuž zaželajme si snáď, aby tie ďalšie roky existencie našej krajiny boli rokmi lepšie využitých príležitostí, väčšej prosperity a skutočných istôt pre všetkých občanov, ktorí majú záujem slušne žiť a pracovať a hlavne, aby to bol život v pokoji a v mieri.

V uplynulom roku sme v našej samospráve najväčšie úsilie sústredili hlavne do prípravy veľkých projektov, ktoré chceme realizovať buď z vlastných zdrojov, alebo z fondov Európskej únie. Nielen z pohľadu vedenia mesta, ale určite aj našich občanov možno za najväčšiu prioritu v meste pokladať obnovu budov, miestnych komunikácii v intraviláne mesta a revitalizáciu športovísk. Tomu sme sa snažili podriadiť projektovú a stavebnú prípravu a zabezpečenie rozsiahleho procesu verejného obstarávania. Koncom leta sa začalo s prácami na rekonštrukcii budovy Domu služieb, ktorý si už skutočne vyžadoval stavebný zásah kvôli celkovému nie vábnemu vzhľadu budovy. Dôležitejší dôvod sú energetické úspory, ktoré po zateplení strechy, obvodových stien, či výmene okien, výkladov a zamurovaní priestoru v schodišťovej časti očakávame. Prestavbou vzniknú aj nové priestory, čím objekt získa lepšie využitie. Ukončenie prác bude v mesiaci február prestavbou vnútorných priestorov budovy a sociálnych zariadení. Celú obnovu v objeme viac ako 260 tisíc EUR financujeme z vlastného rozpočtu. V tomto roku plánujeme obnoviť historickú budovu Mestského úradu, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou od výmeny strešnej krytiny, obnovu krovu až po opravy obvodového plášťa budovy. Plánovaná investícia je v hodnote viac ako 220 tisíc EUR.

Rovnako intenzívne sme začali aj s prípravou najväčšej rekonštrukcie miestnych komunikácii v novodobej histórii mesta. Spoločne s mestským zastupiteľstvom sme vytipovali 13 miestnych komunikácii, ktoré vyžadujú komplexnú obnovu, súčasťou investičnej akcie bude aj dobudovanie parkoviska pri novej športovej hale. Rozbehli sme projektovú prípravu a po ukončení procesu verejného obstarávania, bola výsledkom víťazná cena vo výške 853 256,27 EUR, ktorú plánujeme v najbližších 4 rokoch investovať do jednotlivých ulíc. 18. decembra som po schválení v mestskom zastupiteľstve s víťazom súťaže spoločnosťou DOPRASTAV ASFALT podpísal rámcovú dohodu. Zároveň v jesenných mesiacoch začali Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a spoločnosť VEOLIA s výmenou rozvodov vody v uliciach, ktoré plánujeme realizovať už v tomto roku. Na túto investíciu sa mi podarilo zabezpečiť finančné prostriedky v objeme takmer 250 tisíc EUR, ktoré investovali obe spoločnosti do rekonštrukcií rozvodov vody. Na jar, ihneď ako to počasie dovolí sa pustíme do I. etapy rekonštrukcie, ktorá nebude jednoduchá a bude si vyžadovať zo strany dotknutých vlastníkov nehnuteľností a obyvateľov pochopenie z dôvodu obmedzenia premávky, či iných obmedzení vyplývajúcich zo stavebnej činnosti na stavenisku. Okrem bežných vysprávok ciest, ktoré realizujeme každoročne sme v uplynulom roku obnovili miestnu komunikáciu na Široké lúky v dĺžke viac ako 600 metrov, ktorá bola v havarijnom stave a bola poslednou spomedzi plánovaných ciest na opravy na našich lazoch. Miestnu komunikáciu na Líšku v smere od Bebravy sme odstránením brala rozšírili z dôvodu väčšej bezpečnosti a zároveň sme pri nej vybudovali nový odvodňovací rigol. V spolupráci s COOP Jednotou s.d. Krupina sme obnovili chodník pri Obchodnom dome a na jar bude investícia pokračovať vybudovaním nových parkovacích miest na priestranstve pri tenisových kurtoch.

Ďalšou významnou investíciou mesta v uplynulom roku bola komplexná rekonštrukcia zatekajúcej strechy na budove Kina Kultúra v objeme 70 tisíc EUR, v tomto roku by sme chceli pokračovať výmenou okien, preskleného vstupu, zateplením obvodových stien a obnovou interiéru budovy kina. Obnovené boli aj strechy v prístavbe hlavnej budovy nemocnice a nad hospodárskou časťou budovy elokovaných tried Materskej školy na ulici Ivana Krasku. Viaceré investície smerovali aj do objektov škôl a školských zariadení a to odvodnenie pivníc a vybudovanie okapového chodníka na ZŠ J. C. Hronského, oprava múrika okolo objektov elokovaných tried Materskej školy na ulici Ivana Krasku, zakúpenie bezpečnostného zariadenia pre Materskú školu na Malinovského ulici, obnova pôvodného dreveného gangu na historickej budove Základnej umeleckej školy na ulici M.R. Štefánika a oprava elektroinštalácie v tejto budove.

Po štvrťstoročí sa komplexnej obnovy dočkali aj tenisové kurty na Majerskom rade. Dosluhujúci umelý povrch nahradil moderný materiál z EPDM materiálu a Krupina má momentálne určite jedny z najmodernejších verejných tenisových kurtov v kraji. Naším cieľom je investíciami do výstavby a obnovy športovísk viac inšpirovať a pritiahnuť deti a mládež k športu. Aj preto práve do športu smerujú v našom meste z roka na rok väčšie finančné prostriedky z rozpočtu vo forme dotácií. V rozpočte na rok 2018 je vyčlenených na podporu športu prevažne viac ako 70 tisíc EUR, ďalšie nemalé finančné prostriedky do tejto oblasti smerujú cez rozpočet Domčeka – Centra voľného času.

Investície prostredníctvom dotácii z Ministerstva kultúry smerovali do záchrany kultúrnych pamiatok a to do 3. etapy obnovy Hrobky rodu Plachých na Starom cintoríne a do statických prác na budove Múzea Andreja Sládkoviča. Okrem väčších projektov sme realizovali aj viaceré menšie a to buď z vlastných zdrojov, alebo z grantov a nadácií a to napr. výstavbu lávky pri priehrade, úpravu vstupu do zasadacej miestnosti budovy Okresného úradu, vybudovanie kontajnerových stojísk či nákup a osadenie nových autobusových zastávok v miestnej časti Červená hora a iné.

Mesto Krupina bolo aj v uplynulom roku úspešné v projekte v rámci prevencie kriminality a prostredníctvom Ministerstva vnútra SR sme získali finančné prostriedky na zakúpenie 8 ks kamier, ktoré boli osadené na ulice Malinovského, Pribinovu a Špitzerovu. Ďalšie 2 kamery, ktoré budú osadené na Vartovku a Železničnú ulicu sme získali sponzorsky od partnera Mesta Krupina spoločnosti Detronics. Návštevníkom oficiálnej webovej stránky Mesta Krupina chceme priniesť pohľad z Vartovky na naše mestečko 24 hodín denne on-line. Všetky kamery získané z dotácie sú vyvedené na Mestskú políciu a budú nápomocné mestskej a štátnej polícii pri ochrane osôb a majetku, či prípadnom objasňovaní trestnej činnosti.

Druhý rok usilovne pracujeme na najdôležitejšom dokumente potrebnom pre ďalší rozvoj nášho mesta, ktorým je nový územný plán. V ňom sa snažíme zohľadniť trendy, požiadavky, potreby a záujmy obyvateľov mesta, ako aj podnikov a podnikateľov. Na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva bolo schválené zadanie územného plánu, Mesto Krupina sa bude uchádzať o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu vypracovania územného plánu.

Významnou mierou menili v uplynulom roku vzhľad nášho mesta aj viaceré súkromné investície, za všetky možno spomenúť rekonštrukciu objektu bývalého internátu ZŤS na byty, výstavbu radových domov v Saskej ulici, výstavbu rodinných domov v nových lokalitách Nad Kltipochom, Nad Novou ulicou, či na malebných krupinských lazoch, kde rovnako rastie záujem o výstavbu rodinných domov. Vzhľadom k vysokému záujmu plánujeme pokračovať vo výstavbe nájomných bytov a to výstavbou 11 bytového domu na Špitzerovej ulici. Byty nižšieho štandardu chceme postaviť pre sociálne odkázaných obyvateľov, ktorí si však riadne plnia všetky záväzky voči mestu, aj voči štátu. Poslednou etapou rekonštrukcie rozvodov tepla na sídlisku Majerský rad plánuje spoločnosť STEFFE THS, a.s. ukončiť viacročnú investičnú aktivitu v Krupine. V našom meste tak budú vymenené kompletne všetky rozvody tepla, čo v konečnom dôsledku prinesie odstránenie strát na rozvodoch a úspory pre koncových odberateľov – obyvateľov mesta.

Po ukončení procesu verejného obstarávania očakávame v tomto roku realizáciu projektu s názvom „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v meste Krupina“ v objeme 885 tisíc EUR, kde by sme mali získať techniku na zber a likvidáciu odpadov pre Mestský podnik služieb, s.r.o., ktorého vozový park je v súčasnosti veľmi zastaraný. Oddelenie projektového manažéra mesta rozpracovalo aj ďalšie väčšie či menšie projekty, za všetky spomeniem modernizácie učební na oboch základných školách, revitalizácia vnútrobloku sídliska Majerský rad, oprava strechy na futbalovom štadióne, oprava fontány v Parku Andreja Sládkoviča, sanácia vlhkosti v budove múzea Andreja Sládkoviča, rekonštrukcia priestorov pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krupina, výmena sedačiek v Kine Kultúra a mnohé iné. Prostredníctvom tohto oddelenia mestského úradu sa snažíme efektívne využívať skutočne každú šancu získať finančné prostriedky z akýchkoľvek zdrojov na obnovu a rozvoj nášho mesta. Investície v tohoročnom rozpočte plánujeme ešte smerovať do pokračovania v rozširovaní kamerového systému, opravy v budove klubu dôchodcov, rekonštrukčných prác budovy Nového domu smútku, vybudovanie osvetlenia a dokončenie chodníkov v Starom cintoríne, pokračovanie v odstraňovaní vlhkosti na bytovom dome Majerský rad 78/79 a do ďalších projektov.

Teší ma záujem nových investorov o našu priemyselnú zónu, ohlásené sú aj investície do rozširovania výrobných priestorov a výrobných kapacít vo firmách Wittur, Lind Mobler, Brother, WAY Industries. Verím, že firmy budú mať vôľu pokračovať aj v nastúpenom trende zvyšovania miezd zamestnancov a skvalitňovania ich pracovného prostredia.

Od 1. mája 2017 je Mesto Krupina po prevzatí od Nemocnice Zvolen prevádzkovateľom Zariadenia pre seniorov Svetlo Krupina, n.o.. Nové vedenie v spolupráci s garantom zariadenia pani poslankyňou Surovcovou aktívne pristúpilo k možnosti rozšírenia zariadenia a v súčasnosti je kapacita 32 miest plne obsadená klientmi z Krupiny, či okolitých obcí a miest. Na sklonku minulého roku bol v mestskom zastupiteľstve schválený aj Komunitný plán, ktorý naznačuje smerovanie Mesta Krupina v oblasti rozvoja sociálnych služieb na najbližšie roky.

4. novembra sa konali voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sme spolu s Mgr. Marošom Skopalom dostali vašu dôveru a budeme zastupovať záujmy obyvateľov okresu Krupina počas nasledujúceho 5 ročného obdobia. Dovoľte mi ešte raz sa vám srdečne poďakovať za vašu dôveru a podporu, ktorú sa budem snažiť nesklamať. Je veľmi dobre, že mesto Krupina má v zastupiteľstve hneď dvojnásobné zastúpenie, veď práve v našom meste sa nachádzajú obe stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, ako aj sociálne zariadenie DD a DSS Krupina. Čakajú nás vážne výzvy, je potrebné podporiť rozvoj našich stredných škôl, investície si vyžadujú aj obe sociálne zariadenia v okrese, obnovu si vyžadujú ďalšie úseky ciest II. a III. triedy, ktoré samosprávny kraj spravuje. Verím, že spolupráca zastupiteľstva s novozvoleným predsedom bude na prospech kraja a aj nášho okresu.

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania! Je pred nami určite pracovne náročný rok, stanovili sme si množstvo úloh a cieľov, ktoré je potrebné v záujme rozvoja mesta plniť. Chceme a aj by sme mali využiť vyššie podielové dane zo štátu pre mestá a obce, nízke úrokové sadzby v bankách a dostupnosť týchto zdrojov, fondy EÚ, granty a dotácie na rozvoj nášho pekného mestečka v čo najväčšej možnej miere. To je určite nielen môj cieľ a predsavzatie, ktoré sa vzájomnou dobrou spoluprácou primátora mesta s mestským zastupiteľstvom a mestským úradom s občanmi nášho mesta, podnikmi, podnikateľmi a živnostníkmi a inštitúciami môže podariť naplniť. Som si vedomý, že nie na všetko, čo je treba v našom meste riešiť budú postačovať finančné možnosti. Budeme sa však snažiť vyberať z nich tie správne a potrebné priority tak, aby bola spokojnosť vás občanov mesta čo najväčšia. Dovoľujem si vás preto poprosiť o pochopenie a porozumenie, zároveň budem naďalej veľmi rád počúvať vaše podnety, postrehy a námety pre zlepšenie života v našom meste.

Na záver mi dovoľte poďakovať sa za pomoc, dôveru, podporu a vzájomnú spoluprácu všetkým ľuďom, organizáciám a inštitúciám, ktorým na našom meste záleží a ktorí v jeho prospech ochotne spolupracujú. Ďakujem pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníkom mestského úradu, predstaviteľom štátnej správy okresu Krupina a Zvolen, predstaviteľom samosprávy okresu Krupina, riaditeľom našich škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta, kňazom, zamestnávateľom, podnikateľom, živnostníkom a zároveň sponzorom nejedného klubu a nejednej kultúrno-spoločenskej, či športovej akcie v našom meste. Veľké poďakovanie patrí aj mladým ľuďom z Mládežníckeho parlamentu, seniorom vo všetkých 3 kluboch dôchodcov a členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov za ich pomoc, úsielie a mnohé verejnoprospešné aktivity počas celého roka.

Vážení spoluobčania!

Na záver mi dovoľte popriať vám zo srdca v novom roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia a tolerancie v rodinách i na pracoviskách!

Prajem vám šťastný a úspešný nový rok 2018!

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52