Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Čas nemilosrdne odkrajuje prvé hodiny a dni nového roka 2017. Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a prihovoril sa Vám pri príležitosti nového roka 2017. Aspoň na chvíľku sa spoločne pristavme a poohliadnime sa za rokom uplynulým, akým bol, čo sa podarilo v prospech obyvateľov nášho mesta uskutočniť. Zároveň sa vám pokúsim aspoň v krátkosti priblížiť tie najvýznamnejšie ciele, ktoré sme si vytýčili na rok 2017, čo nás čaká, aké sú naše priority a aké projekty, zámery a investičné akcie plánujeme pripraviť a zároveň realizovať.

Uplynulý rok bol veľmi náročný z pohľadu objemu a množstva realizovaných investičných akcií. Spracovali a pripravili sme viaceré významné projekty v rozličných oblastiach a zároveň sme sa pustili do realizácie významných stavieb ako bola napr. športová hala, nové cesty a chodníky, ale aj množstvo stredných či menších investičných akcií a projektov, s ktorými sme sa popasovali a dotiahli ich do úspešného konca. Naše mesto opäť hospodárilo v roku 2015 a je predpoklad, že aj v roku 2016 s vysokým prebytkom v rozpočte a aj vďaka tomuto zodpovednému prístupu k financiám sme si prostredníctvom rezervného fondu vytvorili a stále vytvárame zdroje na investičné akcie aj pre rok 2017. Pozitívne môžeme vnímať zníženie nezamestnanosti v našom meste na historicky najnižšiu úroveň 8,74 % a aj v okrese na 11,68% k 30.11. 2016. Spomedzi 13 okresov Banskobystrického kraja sme štvrtý v poradí s najnižšou nezamestnanosťou. Ako veľký problém však osobne vnímam výšku miezd, odmeňovanie pracovníkov, čo nie raz tlmočím aj zamestnávateľom pri našich vzájomných pracovných stretnutiach. Nie je možné a ani dlhodobo udržateľné, a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov, aby ľudia vo výrobe pracovali za mzdy na úrovni minimálnej mzdy, alebo 450, 500, či 600 eur v hrubom. Žiaľ aj toto je jeden z hlavných dôvodov odchodu mladých ľudí z mesta za prácou do Bratislavy, či do zahraničia.

Naopak po rokoch snaženia, pracovných stretnutí na úrovni Vlády Slovenskej republiky, ministrov, štátnych tajomníkov a iných predstaviteľov rezortu dopravy vítam rozhodnutie ministra dopravy Árpáda Érseka a jeho príkazný list Národnej diaľničnej spoločnosti na začatie projektových prác na obchvate mesta Krupina. Verím, že ruka v ruke s týmto rozhodnutím pôjde aj definitívne potvrdenie trasovania rýchlostnej cesty R 3 od Šiah cez Krupinu na Zvolen. Rovnako pozitívne vnímam aj podporu samosprávam zo strany Vlády SR a výrazný nárast príjmov miest a obcí z podielových daní, ktorý nám umožňuje rast a realizáciu viacerých zámerov v prospech našich obyvateľov.

Určite najvýznamnejšou investičnou akciou v uplynulom roku bola výstavba novej športovej haly a telocvične pre Základnú školu Eleny Maróthy – Šoltésovej v investičnom náklade 1 073 142 Eur. Som rád, že napriek niektorým pochybovačným rečiam a doslova neprajníkom pred a aj počas výstavby sa nám tento projekt podarilo úspešne zrealizovať a 6. septembra prebehla slávnostná kolaudácia a následné odovzdanie základnej škole. Hala je využívaná takmer na 100 % a to nielen počas školského vyučovania, ale aj tréningy našich klubov, pre verejnosť a organizovanie zápasov a turnajov počas víkendov. Významnou mierou nám pri výstavbe pomohlo Ministerstvo školstva, mládeže, vedy a výskumu SR, osobitne pán minister Juraj Draxler so svojimi spolupracovníkmi, ktorí pozitívne reagovali na našu žiadosť a poskytli nám dotáciu 200 tis. Eur, za čo im patrí naše obrovské poďakovanie.

Na Mestskom úrade citlivo vnímame požiadavky zo strany obyvateľov mesta a určite jednou z vašich aj našich priorít je obnova ciest a chodníkov. Aj preto sme sa intenzívne hneď od jari pustili do obnovy asfaltových ciest v meste a na lazoch. Obnovou prešli úseky ulíc Šoltésovej, Hviezdoslavova, Špitzera, cesta v miestnej časti Červená hora a Pijavice. Pozornosť sme venovali aj opravám štrkových ciest na našich lazoch. Do rekonštrukcií a obnovy ciest sme preinvestovali 240 tis. Eur.

Obnovou prešli aj viaceré chodníky a spevnené plochy a to na uliciach 29. augusta, Hviezdoslavova, Jesenského, M.R. Štefánika a na ulici Malinovského, kde sme vybudovali aj nové parkovacie miesta pre obyvateľov a spevnené plochy v areáli Materskej školy. Do chodníkov a spevnených plôch sme v uplynulom roku investovali z vlastných zdrojov mesta 126 tis Eur.

Požiadavku obyvateľov miestnej časti Červená hora, ktorí v letných mesiacoch avizovali problém s nedostatkom pitnej vody som operatívne riešil zadaním vypracovania projektovej dokumentácie a podaním projektu na Environmentálny fond SR, kde sme boli opäť úspešný žiadateľ a dostali sme dotáciu vo výške viac ako 185 tis. Eur za ktorú sme vybudovali 4 kilometre nového vodovodného potrubia na zásobovanie tohto najväčšieho krupinského lazu.

Rovnako úspešný sme boli aj pri projekte z Environmentálneho fondu SR na odstránenie čiernych skládok v našom meste, kde sme získali dotáciu 70 tis. Eur a prostredníctvom Mestského podniku služieb, s.r.o. bol odstránený a uložený na skládku rozličný odpad z 9 veľkých čiernych skládok v katastri mesta. Chcem pri tejto príležitosti požiadať a apelovať na obyvateľov mesta, aby neboli k svojmu okoliu a k prírode ľahostajní a v prípade, že budú svedkom vytvárania nových čiernych skládok kontaktovali bezodkladne Mestskú políciu, Oddelenie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta, alebo vedenie mesta. Verím, že všetci spoločne máme záujem žiť v zdravom a čistom meste.

Na sklonku roku sme dostali ďalšiu veľmi potešiteľnú informáciu o tom, že sme boli úspešní s podaným projektom „Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – Mesto Krupina“ na zakúpenie techniky a zberných nádob na zber a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu z územia mesta, kde sme dostali z fondov Európskej únie 885 tis. Eur. Rovnako potešiteľnou informáciou bol schválený projekt na IV. etapu rozšírenia kamerového systému v našom meste, na ktorý sme získali dotáciu z Úradu Vlády SR vo výške 15 tis. Eur. Od 1. júla 2016 sme na Meste Krupina začali s realizáciou národného projektu Terénnej sociálnej práce, ktorý je zameraný na podporu a pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva.

Počas roka 2016 sme výrazné úsilie venovali aj projektom na obnovu kultúrneho dedičstva v našom meste. Pokračovali sme III. etapou obnovy Hrobky rodu Plachých v Starom cintoríne, opravou statických porúch v Múzeu Andreja Sládkoviča a obnovou prešla aj naša dominanta a symbol mesta – Strážna veža Vartovka. Rímsko-katolícka cirkev – farnosť Krupina bola zase úspešná s projektom na obnovu husitskej bašty, v ktorej sa pokračovalo aj v roku 2016 a verím, že sa bude aj ďalej. Som rád, že aj vďaka investíciám do obnovy pamiatok a propagácii mesta sa zvyšuje návštevnosť nášho mesta zo strany domácich a zahraničných turistov, či kúpeľných hostí z neďalekých Dudiniec. Investície a pozornosť mesta smerovali aj do obnovy futbalového štadióna, kde sme zrekonštruovali obvodový múr okolo ihriska a ďalšie poškodené úseky oplotenia štadióna v sume viac ako 26 tis. Eur. Krupinským dobrovoľným hasičom sme zrekonštruovali garáže na nové hasičské vozidlo IVECO a na hasičský vozík.

Aktívne pri podávaní projektov sú aj naše Mestské lesy, s.r.o. Krupina na čele s konateľom Ing. Miroslavom Hraškom, ktoré boli úspešné vo viacerých projektoch z fondov Európskej únie. V roku 2016 pokračovali v obnove holín – zalesňovaní po kalamitách, ktoré postihli naše listnaté a ihličnaté lesy od roku 2010, budovali nové asfaltové lesné cesty, spevnené štrkové zvážnice a vybudovali protipožiarnu nádrž v lokalite Vajsov. Tieto investície majú obrovský význam nielen pre prácu samotných lesníkov, ale aj pre rozvoj turistického ruchu, turistiky a cykloturistiky.

Pozitívne určite vnímame aj viaceré významné investície podnikov a podnikateľov na území nášho mesta zo všetkým spomeniem komplexnú rekonštrukciu Obchodného domu COOP Jednota Krupina, s.d., či vybudovanie Obchodného centra na Železničnej ulici.

Aj v roku 2017 chceme svoje úsilie sústrediť prioritne do obnovy ciest a chodníkov v meste. Mestský úrad spracoval podrobnú mapu stavu jednotlivých miestnych komunikácii a chodníkov s napočítaním nákladov na ich obnovu a Mestské zastupiteľstvo z nich vybralo a schválilo obnovu siedmych komunikácií s chodníkmi v centre mesta, ktoré sú v havarijnom a nevyhovujúcom stave. V rámci tejto veľkej investície plánujeme dobudovať parkovisko, chodník a spevnené plochy s odvodnením a upraviť okolie pri novej športovej hale. Odvodnenie plôch a nový prístup chceme vybudovať aj na vstupe do Základnej školy J. C. Hronského od Školskej ulice.

Investovať plánujeme aj do obnovy budov a tým aj do úspor na energiách, hlavne na vykurovaní v objektoch vo vlastníctve Mesta Krupina. V rozpočte mesta je preto zahrnutá komplexná obnova – zateplenie Domu služieb, rekonštrukcia a zateplenie strechy na budove Kina Kultúra, oprava časti strechy na budove nemocnice. Na zníženie energetickej náročnosti je zameraný aj projekt rekonštrukcie Materskej školy Malinovského – elokovaných tried na ulici Ivana Krasku, ktorý pripravujeme na podanie do Environmentálneho fondu SR. Chceme pokračovať aj v rozširovaní vodovodnej siete na lazoch a tým skvalitniť život ich obyvateľom.

Sme pripravení aj na aktuálne vychádzajúce výzvy z fondov Európskej únie, ktoré ako sa zdá sa konečne rozbiehajú naplno. Máme pripravené viaceré projekty v našom zásobníku projektov, ďalšie sú predmetom prípravy. Spomedzi viacerých spomeniem vybudovanie odborných učební na základných školách, rekonštrukciu zdrojov vykurovania vo verejných budovách, úpravu tokov a budovanie protipovodňových opatrení na tokoch Kltipoch a Kňazov potok, ktoré v roku 1999 pri povodni spôsobili nášmu mestu a jeho obyvateľom veľké škody.

Podané máme aj projekty na dotácie zo štátneho rozpočtu na obnovu kultúrneho dedičstva – IV. etapu obnovy Hrobky rodu Plachých, sanáciu vlhkosti v Múzeu Andreja Sládkoviča a obnovu strechy a fasády na časti historickej budovy Mestského úradu.

Chceme pokračovať aj v investíciách na podporu športu. Aj preto pripravujeme rekonštrukciu tenisových kurtov, čiastočnú obnovu detských ihrísk a budeme naďalej výrazne finančne podporovať záujmové voľno-časové aktivity našich detí a mládeže.

Verím, že bude podporená aj naša Miestna akčná skupina, ktorú budujeme v rámci Verejno-súkromného partnerstva Hontiansko-Dobronivského. Aj tu budeme môcť získať výraznú podporu nielen pre rozvoj miest a obcí, ale aj malých a stredných podnikateľov v našom území zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného plánu a Programu rozvoja vidieka.

Ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja a člen Komisie dopravy pri BBSK venujem pozornosť aj investíciám do obnovy ciest II. a III. triedy, v ktorých chceme pokračovať aj v tomto roku a spolu s poslancom Štefanom Matejkinom máme pripravené priority za náš okres Krupina. Som rád, že sa nám podarilo presadiť aj investície do našich stredných škôl, ktoré zriaďuje BBSK a to finančné prostriedky na opravu telocvične a protipožiarne úpravy v budove Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine a do strojného vybavenia pre odborné vzdelávanie a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektov dielní pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Krupine. Investície chceme smerovať aj do našich Domovov dôchodcov a domovov sociálnych služieb v Krupine a v Teranoch, aby sme pomohli zlepšiť život seniorom.

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Stojí pred nami náročný pracovný rok, máme pred sebou viacero významných úloh a stanovených cieľov. Verím, že aj vďaka aktívnej spolupráci na úrovni občan – mestský úrad - mestské zastupiteľstvo – primátor mesta sa nám tieto ciele podarí naplniť v prospech vás všetkých. Každý občan má dvere na našom mestskom úrade otvorené a preto si osobne želám, aby bolo v našom meste menej dezinformácií, či poloprávd. Nemám problém ani ja, ani moji spolupracovníci kedykoľvek a komukoľvek podať pravdivé a hlavne podložené informácie ohľadne aktuálneho diania a zámerov v našom meste.

Dovoľte mi, aby som sa srdečne poďakoval všetkým vám Krupinčanom, ktorí máte svoje mesto úprimne radi. Všetkým vám, ktorí nie ste k nemu ľahostajní, ale naopak záleží vám, ako bude vyzerať a ako v ňom budeme spoločne žiť. Chcem sa poďakovať za podporu a pomoc predovšetkým vám občanom mesta, ďakujem pani viceprimátorke, poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva, kolektívu pracovníkov mestského úradu, ktorý naše myšlienky pretavujú do konkrétnej podoby, ďakujem za spoluprácu prednostovi Okresného úradu v Krupine a predstaviteľom štátnej správy okresu Krupina a Zvolen, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta, predstaviteľom cirkví, živnostníkom, podnikateľom, všetkým zamestnávateľom a organizáciám a v neposlednom rade sponzorom kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných Mestom Krupina. Moje veľké poďakovanie patrí aj Mládežníckemu parlamentu a všetkým trom klubom dôchodcov, ktorí pôsobia v našom meste.

Vážení Krupinčania !

Na záver mi dovoľte, aby som vám v novom roku 2017 poprial predovšetkým pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, úspechov v pracovnom i osobnom živote!

Šťastný a úspešný nový rok 2017 !

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52