Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení Krupinčania !

Som veľmi rád, že Vás môžem srdečne pozdraviť a prihovoriť sa k Vám na začiatku nového roka 2016. Opäť nastal ten čas, kedy odpočítavame prvé hodiny, minúty a dni nového roka a tak sa opäť aspoň na chvíľku pozastavme a obzrime za tým rokom minulým – akým bol, čo nám priniesol, aké dôležité míľniky a udalosti ho tvorili a zároveň sa spoločne pozrime na to, čo nás čaká v novom roku 2016, aké máme v samospráve nášho mesta predsavzatia a ciele.

Uplynul prvý rok nového volebného obdobia, keď sme spolu s novozvolenými poslancami Mestského zastupiteľstva v Krupine nastúpili na spoločnú cestu po Vašom rozhodnutí a vďaka Vami prejavenej dôvere v komunálnych voľbách v novembri 2014. Rok 2015 bol dozaista rokom náročným, niekedy si človek nestihol uvedomiť, ako ten čas hrozne letí. Som však rád, že pre naše mesto bol rokom úspešným, veď sa naplnili takmer všetky moje ciele a predsavzatia, s ktorými som sa Vám pred rokom v takomto novoročnom čase prihováral. Podarilo sa úspešne dotiahnuť a zrealizovať viaceré projekty, na ktorých sme s tímom spolupracovníkov z Mestského úradu pracovali viac rokov predovšetkým v investičnej oblasti. Mesto aj uplynulý rok dobre gazdovalo, rozpočtové hospodárenie roka 2015 sme ukončili opäť s prebytkom a stále sa hrdo môžeme zaradiť medzi najlepšie hospodáriace mestá na Slovensku. Osobne ma teší, že sa v našom meste výrazne zlepšila aj situácia v oblasti zamestnanosti, aktuálna úroveň nezamestnanosti v meste je 11,11 %, čo je výrazný posun k lepšiemu oproti minulým rokom.

Jednoznačne najvýznamnejšou investíciou pre naše mesto bola v uplynulom roku výstavba celomestskej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 9 000 ekvivalentov v priemyselnej zóne Krupina – juh. Možno si to ani bežný občan pri pohľade na túto novostavbu neuvedomí, ale táto investícia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti financovaná z eurofondov v hodnote takmer 5 500 000 eur má pre naše mesto a jeho obyvateľov obrovský význam a prínos. Bez čistiarne by sa totiž v meste postupne zastavil život, bola by obmedzovaná výstavba bytov, rodinných domov, či rozvoj podnikania.

Zvlášť som hrdý a šťastný a určite nie len ja pri pohľade na zrekonštruované budovy a priestory našej Materskej školy na Malinovského ulici. Nadstavbou hospodárskeho pavilónu vznikli nové krásne triedy, pribudla telocvičňa, jedáleň, nové vybavenie tried, počítače, nábytok. Touto investíciou sa nám podarilo výrazne zlepšiť prostredie pre našich najmenších Krupinčanov. Ďalšie investície na úpravu okolia škôlky, vyasfaltovanie dvora, úpravy vstupov do budov, okapové chodníky a nové parkovacie miesta plánujeme realizovať v tomto roku. Maximálne sme využívali možnosti a z fondov Európskej únie, štátnych dotácií, podporných grantov a iných cudzích zdrojov sa podarilo celkovo zabezpečiť na rozvoj mesta za uplynulý rok takmer 1,7 mil. eur, z ktorých do rekonštrukcie materskej školy smerovalo viac ako 500 tisíc eur.

Na vybudovanie vodovodu v novej lokalite pre rodinné domy „Nad Kltipochom“ sa nám podarilo získať dotáciu z Environmentálneho fondu SR v objeme 85 000 eur. Z prostriedkov Ministerstva školstva sme riešili havarijný stav kanalizácie Základnej školy E.M. Šoltésovej v objeme 28 000 eur.

18. októbra bol pre naše mesto a dobrovoľný hasičský zbor významný deň, keď osobne minister vnútra SR Robert Kaliňák spolu s prezidentom Hasičského a záchranného zboru Alexandrom Nejedlým odovzdali Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Krupina nové zásahové vozidlo Iveco Daily a protipovodňový vozík.

Krupina ako mesto získava na atraktivite, o čom svedčia aj viaceré súkromné projekty a investície, za všetky spomeniem vybudovanie novej prevádzky Pekárne Bzovík, zámer vybudovania Obchodnej galérie v priestore na Železničnej ulici, rozsiahla rekonštrukciu Obchodného domu COOP Jednota, či budovanie nových radových domov a viaceré iné investície podnikateľov a živnostníkov v Krupine.

Výrazné finančné prostriedky z vlastných zdrojov samosprávy mesta smerovali aj do asfaltovania chodníka, parkoviska a obnovy hrobky rodu Plachých, čím sme pokračovali v revitalizácii priestorov a objektov starého cintorína, ktorý bol žiaľ veľa rokov zanedbávaný. Investovali sme aj do budovy Domu smútku na Novom cintoríne do kompletného vymaľovania priestorov a opravy atiky na budove. V meste sme obnovovali asfaltové povrchy mostov, na konci roka sme dokončili opravu prvej etapy chodníka na ul. 29. augusta. Práve tu plánujeme pokračovať aj v tomto roku a to opravou pravej strany a úseku chodníka popred nemocnicu. V spolupráci s Mestskými lesmi sme vybudovali asfaltový povrch cesty na Dráhy, kde sme reagovali na pripomienky a požiadavky obyvateľov tejto časti mesta a vyšli sme im maximálne v ústrety. Na Tanistravári sme vyasfaltovali ďalšiu časť úseku cesty smerujúcej k Vartovke. Asfaltovú drť získanú pri rekonštrukciách cesty I/66 v objeme 1000 ton sme použili na spevnenie ciest v meste, aj na lazoch. Záujem bol veľký, ale množstvo obmedzené a tak sme opravili 5 dôležitých ciest. Investície smerovali aj na obnovu futbalového štadióna – rekonštrukciou prešiel byt správcu, opravili sme nefunkčnú kanalizáciu či zateplili časť budovy. V tomto roku plánujeme s prácami pokračovať obnovou oplotenia a múrika, náterom strechy, výmenou žľabov a zvodov. Investovali sme aj do obnovy a výstavby detských ihrísk na Malinovského a Záhradnej ulici.

Mesto bolo úspešné aj so žiadosťou na Ministerstve vnútra SR, kde sme získali v rámci prevencie kriminality 6 000 eur na rozšírenie kamerového systému na sídlisku Majerský rad. Žiadosť sme podali aj na rok 2016, postupne máme v pláne pokryť kamerovým systémom celé širšie centrum mesta a sídliská. Práce nezastali ani v krupinskej nemocnici. Spoločnosť AGEL, ktorá prevádzkuje našu nemocnicu investovala nemalé finančné prostriedky do prístrojového vybavenia a do obnovy izieb a spoločných priestorov interného oddelenia a spoločných priestorov nemocnice.

Mesto Krupina v oblasti projektov informatizácie spoločnosti aktívne reaguje na zmenu legislatívy a tým od novembra tohto roku na komunikáciu cez elektronické schránky s právnickými osobami a neskôr aj občanmi fyzickými osobami, ktorí budú mať o takúto komunikáciu občan – úrad záujem a zriadia si elektronický podpis.

Najdôležitejšou prioritou mesta v tomto roku bude výstavba športovej haly pri Základnej škole E. M. Šoltésovej, kde aktuálne bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Investícia v objeme 1 073 142,- eur je najväčšou investíciou Mesta Krupina po roku 1989. Verím, že po zdĺhavom procese vyjadrovaní dotknutých orgánov sa v priaznivom počasí čím najskôr budeme môcť pustiť do budovania základov stavby. Našim cieľom je, aby bola postavená a uvedená do prevádzky, kým sa začne nový školský rok 2016/2017. Som si plne vedomý, že netrpezlivo na ňu čakajú nielen žiaci a pedagógovia školy, ale aj široká športová verejnosť. S týmto projektom je pripravená pomôcť nášmu mestu aj Vláda Slovenskej republiky.

V oblasti čerpania eurofondov boli veľmi úspešnými aj naša spoločnosť Mestské lesy s.r.o. Krupina, ktoré získali finančné prostriedky v objeme 700 000 eur na výstavbu protipožiarnych ciest Dráhy a Krížiky a do obnovy lesa na pestevnú činnosť. Aj tu vidieť, že naši lesníci nemyslia len na ťažbu, ako sa to často klamlivo a tendenčne podsúva, ale významne investujú aj do obnovy holín, ktoré vznikli po kalamitách bukových, dubových a borovicových porastov od roku 2010.

Vážení občania, vzhľadom k rozsiahlej novele zákona o odpadoch sa v tomto roku budú zavádzať nové pravidlá v oblasti nakladania s jednotlivými druhmi odpadov. O všetkých aktuálnych zmenách vás budeme informovať buď priamo z mestského úradu, alebo prostredníctvom našej zberovej spoločnosti Marius Pedersen, s ktorou úspešne spolupracujeme už štvrtý rok. Dovoľujem si pri tejto príležitosti apelovať hlavne na obyvateľov bytových domov, bytové spoločenstvá a požiadať o väčšiu spoluprácu pri udržiavaní čistoty a poriadku v okolí bytových domov, aby sme sa nemuseli pred návštevníkmi mesta zbytočne hanbiť. Častokrát sa totiž stáva napriek fungovaniu zberného dvora, kde má možnosť odpad vyviezť každý občan mesta, že sa pri zberných nádobách nachádza odpad, ktorý nie je komunálnym odpadom – napr. nadrozmerný odpad, elektronika, nábytok, sociálne zariadenia, či odpad z prestavby bytov a bytových jadier. Mesto Krupina bude oslovovať majiteľov rodinných domov aj v súvislosti s kompostovaním zeleného odpadu a tu si vás dovolím požiadať o aktívnu spoluprácu, aby sa nemuselo do budúcnosti pristupovať k výraznejšiemu zvyšovaniu poplatku za odpad. Problémom mesta sú aj čierne skládky, ktoré žiaľ napriek zbernému dvoru stále niektorí „občania“ vytvárajú. Chceli sme sa zapojiť do projektu „Vyčistime si Slovensko“ cez Environmentálny fond SR. Nakoniec sme pre nevýhodné a riskantné podmienky k tomuto projektu nepristúpili a som rád, že moje tušenie potvrdila aj ďalšia obec v krupinskom okrese, ktorá od tohto projektu ustúpila. Môžem vám však oznámiť, že z evidovaných 11 nelegálnych skládok odpadu sa nám s pracovníkmi verejnoprospešných prác podarilo do konca roka 2015 odstrániť 3 skládky a ďalšie 3 máme v pláne zlikvidovať aj tento rok tak, aby sme ich nakoniec svojpomocne odstránili všetky.

Som veľmi rád, že mesto výrazne ožilo aj v kultúrnej oblasti, amfiteáter Viliama Polónyiho a Kino Kultúra boli dejiskom nejedného skvelého koncertu, ochotníckeho a profesionálneho divadla či besedy s našimi úspešnými olympionikmi, majstrami sveta a majstrami Európy z Dukly Banská Bystrica. Máme za sebou prvý rok od digitalizácie a znovuobnovenia premietania v kine a na amfiteátri. Som rád, že sa stretávam s pozitívnymi odozvami zo strany divákov a je vidieť, že kvalitné kino si nachádza svojho diváka. Medzi najúspešnejšie podujatia môžeme jednoznačne zaradiť IX. ročník Dní mesta, vystúpenie populárnych Kandráčovcov, československej hviezdy Lucie Bíléj, Jarný a Jesenný gazdovský jarmok, Jubilejný 25. ročník Krupinskej heligónky, Mikuláš pre deti, Vianočný radničný rínok a mnohé ďalšie podujatia. Veľkému záujmu divákov sa teší ochotnícky divadelný súbor Braxatoris. Skvele nás reprezentuje aj Spevácky zbor pri Rímskokatolíckom kostole, ktorý si pripomína v tomto roku 25 výročie od svojho založenia. Obľube u čitateľskej verejnosti sa tešia aj stále častejšie besedy so slovenskými spisovateľmi v obradných priestoroch mesta a cukrárni Študentský sen. Jozef Banáš, či iní spisovatelia majú Krupinu v obľube. O aktuálnom dianí v meste vás chceme aj naďalej informovať prostredníctvom káblovej televízie KATV a Infolistov Mestského úradu, kde sa o aktuálnom dianí v meste môžu dozvedieť všetci obyvatelia.

Mesto žilo aj športom, stále populárnejšie sú volejbalové, futbalové, hokejbalové, tenisové, stolnotenisové, či nohejbalové turnaje. Veľkej obľube sa tešia bežecké podujatia Beh oslobodenia mesta a Fan Ran, cyklistické preteky Cena Krupiny, pričom v tomto roku sme hostili aj posledné kolo Slovenského pohára v cyklokrose. Rozhodol som sa obnoviť tradíciu a oceňovať najúspešnejších krupinských športovcov v obradných priestoroch mesta.

Vážení Krupinčania !

Stojí pred nami náročný pracovný rok, máme pred sebou viacero významných cieľov a predsavzatí. Chceme pokračovať v opravách ciest a chodníkov, športovísk, verejných priestranstiev, chystáme sa na nové výzvy z fondov EÚ v tomto plánovacom období 2014 - 2020, ktoré môžu byť pre naše mesto prínosom. Verím, že aj vďaka aktívnej spolupráci s mestským zastupiteľstvom, kde nebude už miesta pre pomstychtivosť a osobné záujmy budeme môcť naše mesto úspešne rozvíjať ďalej! Snažil som sa priblížiť vám milí Krupinčania tie najdôležitejšie míľniky v živote nášho mestečka v uplynulom roku 2015. Zároveň som sa pokúsil načrtnúť hlavné zámery pre rok 2016. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým Krupinčanom, ktorí majú svoje mesto úprimne radi. Všetkým tým, ktorí nie sú k nemu ľahostajní, ale naopak záleží im, ako bude vyzerať a ako v ňom budeme žiť. Títo ľudia sú možno bežní, nenápadní obyvatelia mesta a pritom sa dennodenne snažia o jeho rozvoj a zaslúžia si náš obdiv a uznanie. Ďakujem za takýto prístup vám občanom - Krupinčanom, ďakujem pani viceprimátorke, kolektívu pracovníkov mestského úradu, bez ktorých pracovného nasadenia by som dnes o mnohých veciach nemohol hovoriť, ďakujem prednostovi Okresného úradu v Krupine a predstaviteľom štátnej správy, poslancom Mestského zastupiteľstva, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta, živnostníkom, podnikateľom, všetkým zamestnávateľom a organizáciám, ktorí pôsobia v našom meste. Dovolím si aj vzhľadom k blížiacim sa marcovým parlamentným voľbám poďakovať Vláde Slovenskej republiky na čele s predsedom vlády Robertom Ficom, ako aj poslancom národnej rady Slovenskej republiky Janke Laššákovej a Tiborovi Lebockému, ktorí majú osobnú zásluhu a výrazný podiel na viacerých reálnych projektoch. Naše mesto bolo prostredníctvom jednotlivých ministerstiev za uplynulé 4 roky vládnutia veľa krát podporené finančnou dotáciou na rôzne projekty a zámery na prospech ľudí v našom meste.

Na záver mi dovoľte osobné prianie v mene svojom, v mene poslancov Mestského zastupiteľstva a spolupracovníkov z Mestského úradu:

„Želám a prajem Vám, viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote milí Krupinčania!“

Šťastný a úspešný nový rok 2016 !

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52