Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania !

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil a prihovoril sa Vám na začiatku nového roku 2015, z ktorého už neúprosný a nezastaviteľný čas odkrajuje prvé hodiny a dni. Na chvíľu sa pristavme a poohliadnime sa spoločne za tým rokom uplynulým, akým bol, čím mesto a jeho obyvatelia žili, čo sa podarilo z vytýčených cieľov uskutočniť? Zároveň sa pokúsim v skratke naznačiť a priblížiť vám, čo nás čaká v tom roku nastávajúcom, aké sú priority samosprávy mesta a aké projekty či zámery plánujeme pripraviť a realizovať.

Rok 2014 sa označuje rokom volebným, pretože popri voľbách prezidentských sme volili aj zástupcov do Európskeho parlamentu a nakoniec 15. novembra to boli voľby komunálne, kde ste si vyberali spomedzi 6 kandidátov na primátora mesta a 53 kandidátov na poslancov svojich zástupcov na najbližšie štyri roky.

Dovoľte mi, vážení Krupinčania zo srdca sa vám poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi dali už po tretí krát za sebou, čo v Krupine nemá obdobu v novodobej histórii po roku 1989. Vašu voľbu beriem ako obrovský záväzok nesklamať vás a zároveň ako prejav dôvery, že naše mesto sa uberá tým správnym smerom. Dovoľte mi poďakovať sa aj v mene jedenástich novozvolených poslancov Mestského zastupiteľstva, spolu s ktorými sa musíme snažiť naše mesto viesť čo najlepšie. Sme povinní spoločne ho ďalej rozvíjať, zveľaďovať a využívať šance na získanie prostriedkov z rôznych zdrojov, či štátnych dotácií, alebo fondov. Mesto Krupina je pripravené aktívne využívať možnosti na riešenie programových zámerov mesta z fondov Európskej únie. Nakoľko sa jedná pravdepodobne o posledné sedemročné plánovacie obdobie, bolo by priam hriechom túto príležitosť pre mesto a skvalitnenie života obyvateľov nevyužiť. Aj preto musíme spoločne vysúkať rukávy a pustiť sa do tvrdej práce.

V uplynulom roku si naše mesto pripomenulo významné jubileum a to 770 rokov od obnovenia výsad slobodného kráľovského mesta panovníkom Belom IV. Pri tejto, pre mesto a jeho obyvateľov významnej udalosti sme usporiadali oslavy výročia na prelome mesiacov máj a jún. Toto podujatie hodnotili nielen obyvatelia mesta, ale zároveň návštevníci Krupiny zo širšieho, či vzdialenejšieho okolia ako veľmi vydarené. Našou snahou bolo do osláv zapojiť nielen čo najvyšší počet obyvateľov, ale aj škôl, inštitúcií, organizácií, či podnikov. V tradícií organizovania „Dní mesta Krupina“ chceme pokračovať už po deviatykrát aj v tomto roku.

Rok 2014 bol pre mesto významným aj v investičnej oblasti. Pokračovali sme vo výstavbe nájomných bytov a to odkúpením 11 bytov na Špitzerovej ulici do vlastníctva mesta z úverových prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutej dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR. Prestavbou nevyužívaného objektu bývalých jaslí na Záhradnej ulici sme získali 16 nových bytov, čím sme pomohli prevažne mladým rodinám splniť si sen o samostatnom bývaní.

Naše úsilie sa sústredilo aj do obnovy miestnych komunikácií, chodníkov a na budovanie tak potrebných parkovacích miest. Zrekonštruované boli asfaltové povrchy na uliciach Gliarska, križovatka Saská – Za Baštou, miestna komunikácia od križovatky Dionýza Štúra – Tanistravár - Hozník až pod strážnu vežu Vartovka v dĺžke cca 1,6 km. Na Majerskom rade sme vybudovali 3 nové parkoviská pre cca 50 vozidiel, na ulici Malinovského parkovaciu plochu pre 13 vozidiel. Začali sme s obnovou chodníkov na Majerskom rade, ktorá bude pokračovať po ukončení investičnej akcie – „Obnova rozvodov tepla na sídlisku Majerský rad“, ktorú spoločnosť STEFFE THS plánuje realizovať v tomto roku. Zrekonštruovali sme parkovisko na ulici M.R. Štefánika medzi Základnou školou Eleny Maróthy - Šoltésovej a Gymnáziom A. Sládkoviča, obnovili sme chodník na Jesenského ulici.

V uplynulom roku sme čiastočne zrekonštruovali a za pomoci súkromného prevádzkovateľa spustili do prevádzky Mestské kúpalisko na Tepličkách. Po dvojročnej pauze sme za pomoci finančných prostriedkov vo výške 85 000,- eur z Audiovizuálneho fondu SR a vlastných zdrojov zdigitalizovali Kino Kultúra a amfiteáter Viliama Polónyiho. Kino sa od začiatku teší zo záujmu verejnosti, veď obraz je porovnateľný s konkurenciou vo Zvolene či Banskej Bystrici, zvuk je dokonca vo vyššej kvalite. Investície v roku 2014 smerovali aj do obnovy budov a zariadení amfiteátra a futbalového štadióna, kde sme začali s obnovou betónového oplotenia. V oblasti školstva sme investovali do opravy historickej vežičky a schodov na vstupe do budovy Domčeka – centra voľného času. Zrekonštruovali sme systém vykurovania vo výtvarnej budove Základnej umeleckej školy.

Pokračovali sme aj v budovaní vodovodov po krupinských lazoch a to vodovodom Vĺčok – II. etapa, na ktorý sa nám podarilo získať 65 000,- eur z Environmentálneho fondu SR. Spomedzi množstva ostatných investičných akcii spomeniem obnovu Starého domu smútku, rekonštrukciu strechy na bytovom dome Majerský rad 78, 79 a strechy na budove laboratória v areáli nemocnice, komplexnú obnovu obradných priestorov mestského úradu, výmenu okien v severnej časti tejto historickej budovy a rekonštrukciu sociálnych zariadení, či obnovu čelnej fasády na jednej z najstarších budov v meste – Bóryho dome. Mesto Krupina zabezpečilo rekonštrukciu vežových hodín na evanjelickom kostole a mnohé ďalšie, väčšie či menšie investičné akcie.

Za našu hlavnú prioritu pre rok 2015 považujem realizáciu projektu „Komplexná rekonštrukcia Materskej školy na ulici Malinovského“. Tu sa nám na konci roka 2014 podarilo získať prostriedky vo výške 686 581,- eur z fondov Európskej únie a to ako jedinému mestu či obci v okrese Krupina. Naše mesto je teda úspešné v čerpaní prostriedkov v oblasti školstva na 100 %. V tomto roku chceme riešiť aj havarijný stav vonkajšej kanalizácie na Základnej škole E.M. Šoltésovej, kde sa nám takisto podarilo získať cudzie zdroje z Ministerstva školstva SR plne vo výške žiadanej sumy 28 000 eur.

Z fondov Európskej únie plánujeme realizovať rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky - Múzea Andreja Sládkoviča, pripravujeme projekty na komplexnú obnovu budovy alokovaných tried Materskej školy na ulici Ivana Krasku, rekonštrukciu budovy Kina Kultúra, vybudovanie cyklotrás prioritne za účelom dopravy do zamestnania, rekonštrukciu tzv. vnútroblokov sídlisk, rekonštrukciu a vybudovanie nových etáp kanalizácie v neodkanalizovaných častiach mesta, či iné priority podľa aktuálnych výziev z eurofondov, ako budú v roku 2015 vyhlasované.

Pokračovať plánujeme aj v obnove kritických úsekov miestnych komunikácií a chodníkov. V rozpočte máme vyčlenené finančné prostriedky na obnovu chodníkov na ulici 29. augusta, ktoré sú v havarijnom stave, rovnako tak aj na miestne komunikácie v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva podľa finančných možností a stavu povrchov vozoviek. Zrekonštruovať chceme aj budovu Domu služieb, na ktorú sme podali žiadosť na Environmentálny fond SR. Mesto Krupina bude v tomto roku úzko spolupracovať so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou aj pri realizácií kanalizačného zberača a novej celomestskej čistiarne odpadových vôd v hodnote takmer 5 500 000,- eur.

Veľký kus cesty máme pred sebou ešte v oblasti separácie odpadu. Musíme sa spoločne snažiť vyseparovať čo najväčšie množstvá plastov, skla, papiera, kovov, či iných komodít a tým znižovať podiel netriedeného komunálneho odpadu. Osobne ma mrzí, že napriek zriadeniu zberného dvora sa nájdu medzi nami ľudia, ktorí sú voči svojmu okoliu a životnému prostrediu necitliví a tvoria nám čierne skládky, ktorých odstránenie zaplatíme všetci z našich daní. Chcem apelovať na čistotu a poriadok v meste, nielen okolo svojich príbytkov, ale aj na verejných miestach, v okolí škôl, podnikov, obchodov. Prosím občanov, aby aktívne využívali zriadený zberný dvor aj pri prestavbách bytov či rodinných domov, odprataní starého nábytku, elektroodpadu, pneumatík, či nebezpečného odpadu. Veď za týmto účelom bol zriadený. Lebo aj kultúra a čistota prostredia, v ktorom žijeme tvorí len a len našu vizitku. Aj keď určite nie na všetko postačujú finančné prostriedky a toho, čo je potrebné riešiť je určite z pohľadu každého z vás veľa, budem naďalej počúvať Vaše námety, postrehy či požiadavky pri riešení problémov mesta a pri určovaní priorít do ďalších rokov. Budem rád každej aktivite zo strany obyvateľov. Mesto Krupina významne podporuje a bude podporovať záujmové aktivity detí a mládeže, našich seniorov, škôl a školských zariadení, športové či kultúrne organizácie, krúžky, kluby a súbory. Vďaka dobrému hospodáreniu mesta a finančnej kondícii sme v rozpočte mesta pre rok 2015 po prvýkrát uspokojili všetky požiadavky subjektov, ktoré si podali žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta. Zároveň sme zabezpečili priamo v rozpočte mesta dostatok prostriedkov pre naše oddiely a súbory – futbal, volejbal, stolný tenis, karate, hokejbal, folklórny súbor Hont, divadelný súbor Braxatoris, a iné subjekty, ktoré financujeme priamo v rámci rozpočtu mesta. Tieto organizácie majú vytvorené adekvátne podmienky, aby mohli kvalitne pracovať, venovať sa deťom a mládeži a zároveň vzorne reprezentovať naše mesto. Veď Krupina podporuje tak širokú škálu športových či kultúrnych aktivít, ako máloktoré porovnateľné mesto na Slovensku. Zároveň môžeme byť právom hrdí na úroveň a dosiahnuté výsledky jednotlivcov či skupín.

Vážení Krupinčania !

Čaká nás náročný rok 2015, máme pred sebou mnoho vytýčených cieľov a predsavzatí. Aspoň takto v skratke som sa snažil priblížiť vám tie najdôležitejšie momenty zo života a aktuálneho diania v meste v roku 2014 a hlavné zámery pre rok 2015. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým občanom, ktorí nie sú k svojmu mestu ľahostajní, ale naopak záleží im na ňom. Títo ľudia sa dennodenne snažia o jeho rozvoj a zaslúžia si obdiv a uznanie. Ďakujem každému takémuto občanovi - jednotlivcovi, pani zástupkyni primátora, poslancom Mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu v Krupine, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom a organizáciám, ktorí pôsobia v našom meste a svojou činnosťou ho dennodenne formujú.

V tom nastávajúcom roku 2015 vám prajem v mene svojom, v mene poslancov Mestského zastupiteľstva a spolupracovníkov z Mestského úradu v Krupine predovšetkým to najcennejšie a to je pevné zdravie, lásku, pohodu, vzájomnú toleranciu a porozumenie nielen v rodinách, ale aj na pracoviskách !

Šťastný a úspešný nový rok 2015 !

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52