Novoročný príhovor primátora mesta

Milí spoluobčania, vážení Krupinčania !

Opäť spoločne prežívame sviatočné obdobie najkrajších sviatkov v roku – Vianoc, prvé hodiny a dni nového roka. Podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme želania na rok, do ktorého sme práve vstúpili.

Rok 2013, ktorý sme prežívali v každodenných radostiach, ale aj starostiach, zostáva už len v našich spomienkach. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť ako najlepšie vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej, či spoločenskej.

Pri pohľade na dni, týždne a mesiace, ktoré nás čakajú v novom roku vnímame spoločne očakávanie akéhosi zlomu a nádej postupného zlepšovania ekonomickej situácie a rastu zamestnanosti na Slovensku aj v našom meste. Aj keď hlavne z komerčných médií sa na nás denno-denne hrnú hlavne tie negatívne ladené správy, ľudia sa s nádejou pozerajú do budúcnosti. Ak však chceme niečo zmeniť k lepšiemu, nemôže to zostať na jednotlivcoch a pasívnom okolí, ale každý z nás musí priložiť ruku k dielu, nezostať ľahostajným k svojmu okoliu, mestu či krajine, v ktorej chce žiť.

Rok 2013 je už nenávratne za nami, aj vďaka pretechnizovanej dobe utekajú tie roky akosi prirýchlo. Každý z nás sa snaží klásť si otázku, aký bol? Na prvý pohľad bol ako tie predchádzajúce, no pri individuálnom a podrobnom hodnotení ho každý z nás prežíval svojsky, osobitne, jednému priniesol radosť a úspech, inému smútok či bolesť. A tak je to aj s prácou. Mnoho sa nám spoločným úsilím podarilo urobiť v prospech obyvateľov mesta, niečo sa aj z rôznych objektívnych dôvodov nepodarilo, nové výzvy a projekty nás čakajú, veď roboty a toho, čo treba meniť je stále dosť. Obzrime sa na chvíľku späť za uplynulým rokom, kde sa aspoň v krátkosti pokúsim zhodnotiť jeho najdôležitejšie momenty v živote nášho mesta a skúsim načrtnúť hlavné priority či zámery v novom roku 2014. Na to, aby ich bolo možné naplniť však treba konštruktívny prístup celého mestského zastupiteľstva, nie len jeho časti a hlavne predkladať návrhy a tvoriť a nie podkladať polená pod nohy a len z princípu všetko kritizovať ako zlé, bez predloženia alternatívy, či iného lepšieho riešenia, prípadne sa zdržiavať hlasovania a hrať sa na mŕtveho chrobáka bez názoru, bez zodpovednosti. Čakajú nás komunálne voľby a preto prajem nášmu mestu takých volených zástupcov, ktorí vo svojom profesijnom, či osobnom živote dosiahli výsledky a pre ktorých budú záujmy mesta a jeho obyvateľov nadradené nad osobné záujmy, nevraživosť a nenávisť, ktorá zastiera myseľ, frustráciu či neuspokojené ambície v honbe za funkciami.

Čo sa týka hospodárenia nášho mesta nemusíme sa chváliť sami, ohodnotili nás nezávislé odborné inštitúcie a to na základe presných údajov zo zdrojov Ministerstva financií Slovenskej republiky. Ekonomický pravicový inštitút INEKO zaradil naše mesto na 30. miesto v rebríčku finančného zdravia spomedzi 138 hodnotených miest na Slovensku s výsledkom 4,9 bodu z celkovo možných 6 bodov. V rámci okresov Zvolen, Detva a Krupina sú len o jedno miesto pred nami na 29. mieste Dudince, všetky ostatné mestá sú za nami. Naďalej sa nám darí výrazne znižovať dlhové zaťaženie z minulých rokov, ktoré bolo žiaľ v prípade nezmyselného projektu na Nemocničný informačný systém pre mesto aj zbytočné a takmer likvidačné. Dlhodobé záväzky mesta sa znížili od roku 2006 z 890 tisíc Eur na 530 tisíc eur ku koncu roka 2013. Úverové zaťaženia mesta je najnižšie od roku 1998 a dosahuje 279 tisíc eur, čo predstavuje 36 eur na jedného obyvateľa, čo je v rámci celého Slovenska vynikajúce číslo. Celkový dlh mesta je na úrovni 11,2 % oproti celoslovenskému priemeru miest, ktoré je 26,06 %.

Mesto ani v uplynulom roku nelenilo v oblasti rozvojových aktivít a v príprave projektov, či už pre čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie, dotačných zdrojov v rámci Slovenskej republiky, Banskobystrického samosprávneho kraja, či rôznych iných nadácií, grantov a fondov.

Medzi priority v investičnej oblasti patrilo pokračovanie v bytovej výstavbe a postupné dokončovanie lokality bytových domov na Špitzerovej ulici, kde bol postavený nový 11 bytový dom. Tento mesto Krupina plánuje v roku 2014 odkúpiť z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, noví nájomníci sa do neho práve v týchto dňoch sťahujú. Rozvoj priemyselnej výroby a nové pracovné miesta si vyžadujú rozširovať bytový fond a preto, ako ste si mohli všimnúť investor začal prerábať roky nevyužívanú a pomaly chátrajúcu budovu bývalých detských jaslí na Záhradnej ulici. Práve tu by malo vyrásť nových 16 bytov prevažne pre mladé rodiny s deťmi. Pre ostatné bytové domy na Špitzerovej ulici plánujeme počas tohto roku postaviť novú plynovú kotolňu a zmeniť vykurovanie z elektrických konvektorov na radiatory. Od tejto zmeny očakávame zníženie nákladov na vykurovanie a lepšiu kvalitu bývania v týchto bytoch, ktorých riešenie vykurovania nepatrilo k tým šťastným.

V oblasti individuálnej výstavby rodinných domov sme pripravili novú lokalitu pre výstavbu až 39 rodinných domov v lokalite Nad Kltipochom, t.j. v smere na Starú horu, za ulicou Starohorská. Mesto Krupina zabezpečilo kompletnú projektovú dokumentáciu a v tomto roku plánujeme v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou preložiť vysoké napätie, ktoré križuje túto lokalitu.

V priemyselnej zóne Krupina – juh sme podporili rozvoj zamestnanosti. Spoločnosť Wittur začala s výstavbou Haly B, kde plánuje rozšíriť zamestnanosť o ďalších 150 zamestnancov. Rozvojové aktivity v priemyselnej zóne plánuje realizovať aj spoločnosť DAVOS, ktorej Mesto Krupina odpredalo pozemky pre výstavbu haly. V spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou je pripravený projekt a vydané právoplatné vodoprávne povolenie na výstavbu kanalizačného zberača a celomestskej čistiarne odpadových vôd pre 9000 ekvivalentov.

Veľmi významnou investíciou v oblasti tepelného hospodárstva je zrealizovanie I. etapy rekonštrukcie rozvodov tepla na uliciach Malinovského a Jesenského v hodnote takmer 400 tisíc eur, ktorej investorom je spoločnosť Steffe THS a cieľom je zamedziť stratám tepla na rozvodoch, pričom životnosť nových predizolovaných rúr je minimálne 60 rokov. V tomto roku je na pláne lokalita M. R. Štefánika, Hviezdoslavova a Železničná, v roku 2015 Majerský rad. Z objektov vo vlastníctve mesta Krupina bolo zrekonštruované vykurovanie v Materskej škole na Malinovského ulici, v Základnej umeleckej škole na ulici M.R. Štefánika a prívod tepla bol dotiahnutý do budovy základnej školy Eleny Maróthy - Šoltésovej.

V oblasti školstva sme v roku 2013 riešili havarijný stav vplyvom nadmerných zrážok na Elokovanom pracovisku Materskej školy na ulici Ivana Krasku, kde bol pod jej časťou vybudovaný nový základ. Zároveň boli vymenené okná na triedach, zrekonštruované stropy vymenené svietidlá, vymaľované hracie časti, spálne, kúpelne a WC, takisto aj šatne. V materskej škole na Malinovského ulici boli kompletne nanovo vybavené nábytkom dve triedy, na rok 2014 chystáme vymeniť zvyšné okná na oboch budovách materských škôl na Malinovského aj Ivana Krasku a zariadiť ďalšie tri triedy novým nábytkom a pomôckami. Rekonštrukciu čakajú aj vnútorné rozvody tepla v budovách škôlky na Malinovského ulici, regulácia systému a dodanie novej kompaktnej stanice na reguláciu tepla a teplej úžitkovej vody, ktorá bude dovedená aj do zvyšných troch sociálnych zariadení. Na budove Základnej umeleckej školy na ulici M. R. Štefánika boli vymenené okná a dvere, staré akumulačné pece nahradili nové radiatory a rozvody tepla. Na hospodárskej časti Centra voľného času bola vybudovaná nová strecha. Finančné prostriedky z Vlády SR, ako aj vlastné zdroje sme použili na komplexnú obnovu výtlkov po náročnej zime 2012/2013, ktorá zničila veľa častí a úsekov ciest.

Pre deti sme obnovili ihrisko – asfaltovú plochu slúžiacu počas zimy na korčuľovanie na Železničnej ulici a v areáli Domčeka CVČ pribudlo nové detské ihrisko, ktoré majú možnosť využívať tak deti z materských, ako aj základných škôl. V tomto trende chceme pokračovať aj v tomto roku a chystáme ďalšie prekvapenia pre deti v podobe nových detských ihrísk.

V oblasti vodného hospodárstva sa zmenil prevádzkovateľ vodovodov na lazoch, ktorým je Mestský bytový podnik, s.r.o. Krupina. Do tohto odvetvia sa zavádza elementárny poriadok, ktorý tu žiaľ počas správy Mestským podnikom služieb v minulosti chýbal. Mesto Krupina bolo úspešné pri získavaní dotácie z Environmentálneho fondu SR a tak sme vybudovali vodovod na Starom háji – 2. etapu v úseku takmer jedného kilometra a voda bola dotiahnutá do 14 domácností. Táto lokalita získala na atraktivite s možnosťou výstavby rodinných domov či rekreačných chát. Mesto Krupina zabezpečilo aj projektovú dokumentáciu na dobudovanie vodovodu Stará hora - III. etapa. Aj v tomto roku svoje úsilie sústredíme do skvalitňovania infraštruktúry v meste aj na lazoch. Podali sme projekt na výstavbu vodovodu Vĺčok – 2. etapu, ktorá by mala zásobovať pitnou vodou 16 rodinných domov s možnosťou ďalšieho rozvoja výstavby v tejto lokalite.

Za jednu z významných investícií, ktorú sa nám podarilo po rokoch žiadostí presadiť považujem elektrifikáciu osady Šváb, kde sa môžu popri Mestských lesoch napojiť na elektrinu aj ostatné rodinné domy a chaty.

Na krupinskom amfiteátri sme vynovili javisko a kompletne zrekonštruovali schátrané sociálne zariadenia, počas Dní mesta dostal amfiteáter čestný názov Amfiteáter Viliama Polónyiho a tomuto nášmu rodákovi a čestnému občanovi mesta sme pri tejto príležitosti odhalili pamätnú dosku. Rekonštrukciou prešiel aj Mestský futbalový štadión, obnovy sa dočkala tribúna a sociálne zariadenia, v tomto roku chceme začať s obnovou oplotenia ihriska, ktoré poznačil zub času.

S obnovou sme začali aj na Starom dome smútku, kde sme vymenili strechu a opravili chátrajúcu vežičku, v tomto roku chceme objekt odvodniť, obnoviť fasádu a vymeniť schátrané dvere. Opraviť plánujeme aj komunikáciu vedúcu cez starý cintorín.

Počas roka sme riešili aj havarijný stav pri historickej budove Mestského úradu, kde sme za pomoci banských odborníkov sanovali prepadlisko. Cez rieku Krupinica sme zrekonštruovali lávku spájajúcu Kuzmányho ulicu s Majerským radom. Kamerový systém sme vďaka podpore z ministerstva vnútra v rámci programu prevencie kriminality rozšírili o ďalšie dve kamery a podali sme aj ďalší projekt na rozšírenie kamerového systému, ktorý chceme zrealizovať v tomto roku. Pre domácich, ale aj turistov sa nám podarilo vytvoriť nové cyklotrasy a turistický ekochodník.

V oblasti nakladania s odpadmi chceme tiež riešiť problémy, na ktoré sa obyvatelia prevažne sídlisk najčastejšie sťažujú, a to sú neoplotené stanovištia na kontajneri a rozhadzovanie odpadkov neprispôsobivými obyvateľmi. Pre nájomný bytový dom na Majerskom rade sme postavili nový prístrešok a dnes môžeme zhodnotiť, že to bol dobrý krok. V tomto trende chceme pokračovať aj pre iných záujemcov. V rozpočte na rok 2014 sme vyčlenili prostriedky na ďalšie 3 prístrešky pre tie spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré prejavia záujem a tým mesto prispeje dotáciou vo výške 50% na ich realizáciu. Rovnako plánujeme zakúpiť nové nádoby na separovanie skla a plastov, aby sme postupne znižovali tieto komodity v zmesovom komunálnom odpade. Obyvatelia si postupne zvykli na rozšírenú ponuku služieb novým zmluvným partnerom spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., či na systém nakladania s biologickým odpadom na jar a jeseň. Snáď treba pripomenúť, že nadrozmerný odpad, ako sú veľké kusy nábytku, postele, kreslá, či vyhodené staré vane po rekonštrukcii bytových jadier nemajú dotvárať kolorit našich sídlisk a nepatria ku kontajnerom, ale každý vlastník si ich môže bezplatne odviesť na zberný dvor, ktorý máme v meste zriadený.

Keďže sa v našom meste pripravujeme aj na podávanie projektov v rámci nového programovacieho obdobia Európskej únie na roky 2014 – 2020 máme pripravené projekty na komplexnú rekonštrukciu oboch budov Materskej školy, projekt rekonštrukcie Svätotrojičného námestia, Múzea Andreja Sládkoviča a pripravujeme projekt na rekonštrukciu Kina Kultúra a atletickej dráhy s umelým povrchom v areáli základných škôl.

Z ostatných projektov, na ktoré nebude možné získať podporu z eurofondov sme pripravili projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Domu služieb, kde máme veľké úniky tepla a musíme si otvorene povedať, že aj vzhľad budovy na námestí nie je oku lahodiaci. V krátkej dobe má byť hotová aj štúdia výstavby novej mestskej športovej haly pri Základnej škole E.M. Šoltésovej, ktorá následne prejde verejnou diskusiou a v tomto roku ju plánujeme pripraviť na výstavbu.

Spomedzi ďalších investičných akcií plánujeme v tomto roku zrekonštruovať cestu na Tanistravár a Hozník, s tým že túto cestu je potrebné obnoviť nielen pre občanov, ktorí tu žijú, ale aj z hľadiska našej turistami najnavštevovanejšej pamiatky – strážnej veže Vartovka a prístupu k nej.

Mesto Krupina intenzívne spolupracuje aj s oboma najväčšími prevádzkovateľmi internetu a káblovej televízie a to spoločnosťami Detronics a Slovanet na postupnom pokrytí celého intravilánu mesta vysokorýchlostným internetom a digitálnou televíziou po optickom vlákne.

Medzi významné udalosti, ktorými bude naše mesto a jeho obyvatelia a návštevníci v tomto roku žiť sú oslavy 770. výročia obnovenia udelených mestských výsad. Oslavy v rámci Dní mesta Krupina plánujeme uskutočniť v posledný májový víkend a už dnes intenzívne pracujeme na ich príprave. Verím, že podujatia si nájdu spokojných divákov a dôstojne spoločne oslávime výročie jedného z troch najstarších kráľovských miest na Slovensku – nášho mesta Krupina.

Aspoň takto v skratke som sa snažil opísať tie najdôležitejšie udalosti, ktorými naše mesto žilo v roku 2013 a aké priority máme v novom roku 2014.

Aj keď nie na všetko postačujú finančné možnosti, budeme naďalej počúvať Vaše námety, postrehy či požiadavky pri riešení problémov mesta a jeho obyvateľov a pri určovaní priorít a smerovania mesta. Naďalej chceme aktívne podporovať aktivity detí a mládeže, či našich seniorov, školy a školské zariadenia, športové či kultúrne organizácie, krúžky, kluby a súbory. V rozpočte mesta majú tieto aktivity vyčlenený dostatok finančných prostriedkov, aby mohli kvalitne pracovať, venovať sa svojim záľubám a tým zároveň reprezentovať naše mesto. Veď Krupina podporuje tak širokú škálu športových či kultúrnych aktivít, ako máloktoré porovnateľné mesto na Slovensku. Na úroveň a dosiahnuté výsledky športovcov, ale aj malých športovcov - futbalistov, volejbalistiek, freshákov, karatistov, detí zo Základnej umeleckej školy, folklórnych súborov a mnohých iných môžeme byť právom hrdí.

Vážení Krupinčania !

Dovoľte mi, aby som sa v závere poďakoval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj a zveľadenie nášho mesta v uplynulom roku. Ďakujem tak každému občanovi - jednotlivcovi, viceprimátorke mesta, aktívnym poslancom Mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu v Krupine, riaditeľom škôl a školských zariadení, vedúcim predstaviteľom inštitúcií na území mesta, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom a organizáciám, ktorí pôsobia v našom meste a svojou činnosťou ho dennodenne formujú.

V nastávajúcom roku 2014 Vám prajem v mene svojom, v mene poslancov Mestského zastupiteľstva a spolupracovníkov z Mestského úradu čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Želám Vám zároveň pevné zdravie, lásku, pohodu, toleranciu a vzájomné porozumenie v rodinách aj na pracoviskách !

Šťastný a úspešný nový rok 2014 !

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52