Novoročný príhovor primátora mesta

Milí spoluobčania, vážení Krupinčania !

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil a prihovoril sa k Vám na začiatku nového roka 2013. Opäť je tu čas, kedy odpočítavame prvé hodiny a minúty nového roka, do ktorého vstupujeme tak trochu aj s obavami vzhľadom k rozmáhajúcej sa ďalšej vlne ekonomickej, hospodárskej či finančnej krízy, no fundovaní odborníci hovoria hlavne o kríze morálnej a to nielen na Slovensku a v Európskej únii, no snáď v celom svete. Morálna kríza sa prejavuje hlavne obrovskými rozdielmi medzi skupinkou superbohatých a veľkou skupinou ľudí na pokraji biedy, ale aj v zhoršených rodinných, medziľudských, či pracovných vzťahoch. Ľudia sa akosi prestávajú zaoberať tými druhými, na prvé miesto sa dostáva tvrdý individualizmus. Z každodenného života mizne úcta, mnoho ľudí hľadí len po prah svojho bytu či domu, chýba v tejto ťažkej dobe ochota spraviť niečo pre druhých, či pre svoje mesto, okolie bytovky či domu. Žiaľ vidieť to aj v našom meste, zatiaľ však musím konštatovať, že našťastie v ojedinelých prípadoch. Na druhej strane a to verím do každodenného života ľudí na Slovensku zasahujú obavy zo straty zamestnania, rastu cien potravín aj vzhľadom k vývoju vo svete, komplikuje sa situácia s neprispôsobivými občanmi, vidíme denno- denné existenčné problémy v našich obciach a mestách.

Až s odstupom času uvidíme a budeme môcť zhodnotiť, čo nový rok 2013 prinesie pre našu krajinu a jej obyvateľov, určite to bude rok, kedy je podľa vlády Slovenskej republiky potrebné prijať zásadné zmeny v oblasti reorganizácie verejnej správy, zlepšenia výberu daní, kde patríme medzi najhoršie krajiny v Európskej únie vzhľadom k ich únikom, ale aj v prebyrokratizovanom systéme školstva či neefektívne fungujúcom zdravotníctve. Skončil sa rok 2012, ktorý sa dá vnímať z rôznych pohľadov, no ja ho považujem pre naše mesto za rok stabilizačný. Na druhej strane napriek nepriaznivej ekonomickej situácií aj za rok úspešný, pretože sa nám podarilo zrealizovať niektoré plánované, ale aj neplánované no dôležité investičné akcie. Preto je potrebné nakrátko sa zastaviť a zhodnotiť úspechy, najvýznamnejšie udalosti, načrtnúť nové možnosti a smerovanie mesta, ale aj zamyslieť sa nad niektorými problémami či nezdarmi a hľadať z nich východiská v prospech celého mesta a jeho obyvateľov. Viem, že všetci ľudia nikdy nebudú spokojní, niektorí a to skôr svetlé výnimky ani sami nechcú byť, no verím že mesto sa vyvíja tým správnym smerom pre väčšinu našich obyvateľov a jeho budúcnosť.

Z pohľadu primátora mesta, sa do tohto nového roka pozerám o čosi optimistickejšie aj z toho dôvodu, že sa nám podarilo uskutočniť niektoré významné opatrenia a rozpočet je aj vďaka zodpovednému prístupu väčšiny poslancov Mestského zastupiteľstva prijatý ako vyrovnaný a reálny. Hospodárenie za rok 2012 skončí naše mesto s výrazným prebytkom, čo je pozitívna správa pre všetkých jeho obyvateľov.

Napriek tomu, že nás ťažia ťarchy minulosti, z období kedy som ani ja a ani viacerí kolegovia poslanci neboli v riadiacich funkciách, darí sa nám s nimi pomerne dobre vyrovnať. Mesto ešte do konca roka 2013 spláca 5 rokov kvôli fatálnemu pochybeniu vo verejnom obstarávaní nezmyselný, v korunách desať miliónový úver za dnes nefunkčný a nepoužiteľný Nemocničný informačný systém. Čaká nás zložité rokovanie a finančné vysporiadanie aj za záväzky bývalej nemocnice ešte spred roka 1998.

Za pozitívne považujem hlavne ďalšie znižovanie úverového zaťaženia Mesta Krupina, veď jeho chod a investície sme už druhý rok v poradí zvládali bez novoprijatého úveru a záväzky sa znížili na úroveň 480 000 eur, t.j. 14, 4 mil. Sk, len pre ilustráciu na konci roku 2006 boli záväzky mesta na úrovni 19, 23 mil. Sk. Na jedného obyvateľa je dlh na konci roka 2012 vo výške cca 62 eur, čo nás radí a nielen kritériom dlhu na jedného obyvateľa podľa renomovaných inštitúcií k jedným z najlepšie hospodáriacich miest na Slovensku. Som rád, že prioritou poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine a aj mojou osobnou sú naďalej naše deti a mládež. Všetko úsilie pri príprave rozpočtu sme dali do toho, aby sme mohli aktívne podporiť naše školy a školské zariadenia, urobili sme škrty vo výdavkoch na správe mesta či v oblasti v minulosti zbytočne finančne nadhodnotenej kultúry. Luxus ako je hranie filmu v kine pre 4 návštevníkov a platenie drahých energii, mzdových nákladov z daní daňových poplatníkov už musí byť minulosťou. V roku 2011 prešla na mestá a obce povinnosť platiť straty vo výkonoch vo verejnom záujme na tzv. mestských autobusových spojoch, teda spojoch na naše okolité lazy. Aj tu sme museli pristúpiť k redukciám, veď spoje chodili mnohokrát prázdne. Linky sme zachovali prioritne na dovezenie detí na školské vyučovanie a popoludňajšie dovezenie domov a mesto tieto spoje dofinancuje takmer 15 000 eurami. Z úspor na chode mesta, kultúre a z nájmu od spoločnosti Marius Pedersen, a.s. sa nám podarilo dofinancovať záujmové vzdelávanie detí a mládeže v Domčeku – Centre voľného času či v Základnej umeleckej škole v objeme 80 000 eur.

Za najväčšiu zmenu a prínos pre obyvateľov mesta považujem zmeny v oblasti odpadového hospodárstva. Poniektorí v úvodzovkách odborníci sa nás snažili prehovoriť, ako sa dá kvalitne a efektívne robiť zber, zvoz či likvidácia odpadu na starých, dávno odpísaných strojoch, ktorým hodiny nemilosrdne odbili svoj čas. Možno sa dá, ale za akú cenu poplatku pre ľudí, za aký doplatok z mestskej pokladne a hlavne s akými rizikami pre nesplnenie zákonných požiadaviek s rizikom vysokých pokút pre mesto. Vďaka správnemu rozhodnutiu komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Mesto Krupina vysúťažilo v medzinárodnej súťaži nového prevádzkovateľa komplexných služieb v odpadovom hospodárstve spoločnosť Marius Pedersen, a.s. čím sa aj podľa hodnotení občanov mesta jednoznačne skvalitnili služby a čo je pre nás všetkých výhrou, mesto ale aj okolité lazy sú čistejšie a do pokladnice mesta prichádza nájomné vo výške 50 000 eur ročne. Navyše pre obyvateľov mesta Krupina bol vybudovaný nový zberný dvor, kde môžu občania bezplatne likvidovať rôzne druhy odpadov zo svojich domácností.

Okrem uvedených priorít sme sa v roku 2012 aktívne venovali aj príprave a čerpaniu projektov financovaných z fondov Európskej únie. Mesto sa zapájalo do všetkých výziev, v ktorých sme boli oprávnení žiadatelia. Boli ukončené stavebné práce na rekonštrukcii Základnej školy Eleny Maróthy - Šoltésovej v celkovom objeme za takmer 900 tis. Eur. V septembri boli ukončené práce na rekultivácii a zakrytí skládky TKO v objeme 496 612 eur, z ktorých 351 431 eur sme dostali ako nenávratný finančný príspevok pre žiadateľa Mestský podnik služieb, s.r.o. Krupina. Ako jednému z mála miest na Slovensku sa nám podarilo zakryť starú skládku a zlikvidovať tak environmentálnu záťaž. Pripravili a podali sme projekt zameraný na vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvateľov nad 50 rokov, ktorí majú problém s uplatnením na trhu práce. Prostredníctvom spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Krupina boli zrekonštruované ďalšie dva nové úseky ciest na lazoch a to Horné Kopanice a Šváb. Dnes sú tieto cesty vo vynikajúcom stave a čakajú nás opraviť ešte posledné dve asfaltové cesty a to Tanistravár – Hozník a časť úseku na Červenej hore. Aj vďaka opraveným komunikáciam na krupinských lazoch, ktoré sa za posledné roky zmenili na nepoznanie sme ich mohli zaradiť do mapy cyklotrás a turistických trás a zrealizovať projekt osadenia označovníkov zameraných na rozvoj cestovného ruchu v Krupine a jej okolí.

V roku 2012 sme ukončili aj sanáciu havarijného stavu zosuvu svahu na ulici Nad kotlom a zrealizovali protipovodňové opatrenia na Kňazovom potoku, ktorý v minulosti robil problémy obyvateľom Majerského radu a ulice Nad mestom. Spomedzi ďalších projektov sme v objeme 13 000 eur zrekonštruovali strechu na ubytovni na Červenej hore, za 5 400 eur sme zrealizovali ďalší bezpečnostný projekt zameraný na nákup meračov rýchlosti a bezpečnostných prvkov pre deti v našich materských školách. Z prostriedkov SAD Zvolen sme zabezpečili výstavbu nových prístreškov pre cestujúcich na autobusovom nástupišti, jeden z prístreškov už žiaľ nezniesol nápor silnej a dobre vychovanej mládeže a bol poškodený. Výmenou okien a dverí, nákupom vnútorného vybavenia, hračiek a doplnkov, výstavbou detských ihrísk či obnovou podlahy sme zase o niečo zlepšili prostredie pre deti v Materskej škole na Malinovského ulici a v elokovaných triedach na ulici Ivana Krasku. Aktívne sa pripravujeme na nové plánovacie obdobie Európskej únie v rokoch 2014-2020, kde v prípade možnosti podáme aj projekt na komplexnú obnovu a zateplenie Materských škôl. Vo viacerých školských budovách chystáme v spolupráci so spoločnosťou Steffe - THS aj obnovu rozvodov tepla a zníženie nákladov na vykurovanie zavedením kompaktných odovzdávacích staníc. V Domčeku – CVČ sme zrekonštruovali detské dopravné ihrisko a takýmto ihriskom sa dnes môže pochváliť len zopár miest na Slovensku. V októbri 2012 sme podali na Environmentálny fond Slovenskej republiky dva projekty na výstavbu nových vetiev vodovodov na krupinských lazoch. Jedná sa o Vĺčok – 2. etapu a Starý háj – 2. etapu s prepojením na vodojem Kukučka. Verím že, minimálne v jednom prípade budeme úspešnými žiadateľmi.

Za absolútnu prioritu považujem pre mesto Krupina v koordinácií so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ako žiadateľom fondov Európskej únie výstavbu novej celomestskej čistiarne odpadových vôd, kde už je pripravená kompletná projektová dokumentácia a aj vydané právoplatné vodoprávne povolenie. Medzi naše ďalšie zámery do nového roka 2013 patrí pokračovanie v bytovej výstavbe a to postavením dvoch bytových domov – 22 bytových jednotiek jedno a dvojizbových bytov na Špitzerovej ulici. S ohľadom na nie dobré skúsenosti s existujúcimi bytovými domami sme zabezpečili nové projekty zateplených bytových domov s plynovým vykurovaním. Mestské zastupiteľstvo rozhodne aj o zmene vykurovania v už existujúcich bytových domoch na Špitzerovej ulici tak, aby sa obyvateľom znížili platby na energie a zároveň zlepšila úroveň bývania. Ihneď začiatkom roka plánujeme rozbehnúť súťaž návrhov na stvárnenie novej športovej haly pri Základnej škole Eleny Maróthy - Šoltésovej, ktorá nahradí dosluhujúcu a zastaranú, energeticky náročnú telocvičňu. Chceme, ako prvé mesto na Slovensku postaviť energeticky pasívnu halu, ktorá bude šetriť škole aj mestu financie na energie. Pre deti chceme obnoviť asfaltové ihrisko, ktoré v zime slúži ako klzisko na Železničnej ulici. Máme pripravenú aj výstavbu ďalších dvoch detských ihrísk na Špitzerovej ulici a na ulici Malinovského. Pripravujeme projekt na obnovu povrchu atletickej dráhy medzi školami s výškarským a diaľkárskym sektorom. Plánujeme pokračovať v obnove vybraných chodníkov a miestnych komunikácií, budeme realizovať aj výstavbu novej lávky medzi Vodnou uličkou a sídliskom Majerský rad.

Takto v skratke som sa snažil popísať aspoň tie najdôležitejšie priority, ktorými mesto žilo v uplynuvšom roku 2012 a ktorými plánujeme žiť tento nový rok 2013. Viem, že je toho ešte veľa, čo je potrebné v našom meste vybudovať, vylepšiť či skrášliť a je toho isto dosť, čo trápi toho či onoho Krupinčana. Je však potrebné sa do budúcnosti pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne obmedzeného prísunu financií zvládnuť. Mojím trvalým želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi mesta, vždy si budem vážiť Vaše dobré rady, našu vzájomnú spoluprácu, prístup a toleranciu.

Vážení spoluobčania, veľmi radi na Mestskom úrade privítame iniciatívu z Vašej strany. Uisťujem Vás, že dvere sú otvorené pre všetky dobré nápady a rady. Som presvedčený, že vzájomná spolupráca prinesie ovocie a posunie naše mesto opäť o niečo dopredu, veď podľa finančných a kapacitných možností sa snažíme Vašim požiadavkám v maximálnej miere vyhovieť. V nastávajúcom novom roku 2013 Vám v mene svojom a v mene poslancov Mestského zastupiteľstva a spolupracovníkov z Mestského úradu v Krupine želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, lásky, pohody, porozumenia a tolerancie v rodinách aj na pracoviskách.

S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj nášho mesta a jeho zveľaďovanie: Aktívnym poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu, organizáciám zriadených mestom, podnikateľom a živnostníkom a všetkým ostatným organizáciám a inštitúciám, cirkvám, občianskym združeniam. No nielen im, ale aj každému z Vás vážení občania, ktorým záleží na osude nášho mesta !

Šťastný a úspešný nový rok 2013 !

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52