Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania!

Opäť prežívame prvé hodiny a dni nového roka, podávame si ruky s priateľmi a známymi, vyslovujeme želania na rok, do ktorého sme práve vstúpili.

Rok 2011, ktorý sme prežívali v každodenných radostiach ale aj starostiach, zostane už len v našich spomienkach. Určite sa ho každý z nás snažil naplniť ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej, rodinnej alebo osobnej.

Pri pohľade na dni a týždne, ktoré sú pred nami aj s ohľadom na napätú situáciu v politike, ekonomike ale hlavne v medziľudských vzťahoch nielen v slovenskej spoločnosti, ale i v celej Európe či svete je treba povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude pre naše mesto o nič ľahšie, no práve naopak, bude ešte náročnejšie a zložitejšie. Rok 2011 je už za nami, utiekol rýchlo. Každý z náš príde s otázkou, aký bol? Na prvý pohľad bol ako tie predchádzajúce, no pri individuálnom a podrobnom hodnotení ho každý z nás prežíval svojsky, osobitne, jednému priniesol radosť a úspech, inému smútok či bolesť. A tak je to aj s prácou. Mnoho sa podarilo urobiť v prospech občanov mesta, niečo sa aj z rôznych objektívnych dôvodov nepodarilo, nové výzvy a projekty nás čakajú. Takže obzrime sa na chvíľku späť za uplynulým rokom a aspoň v krátkosti sa pokúsim zhodnotiť jeho najdôležitejšie udalosti v živote nášho mesta.

Samospráva mesta Krupina sa v uplynulom roku sústredila hlavne na realizáciu a prípravu nových projektov financovaných z fondov Európskej únie, spomedzi ktorých jednoznačne za najvýznamnejší považujem projekt komplexnej rekonštrukcie oboch budov Základnej školy Eleny Maróthy – Šoltésovej. Od jarných mesiacov začali rozsiahle práce, ktorých výsledkom sú zmeny nielen vo vnútorných priestoroch školy a jej vybavení počítačmi s príslušenstvom na modernizáciu výučby, novým školským nábytkom, šatňami či zrekonštruovanou kuchyňou, ale aj v exteriéri budov novou strechou, vymenenými oknami či zateplením a novou fasádou. Celý projekt bol zrealizovaný v objeme viac ako 900 tisíc eur, pričom mesto spolufinancovalo 5% tejto sumy cca 42 tisíc eur. Nádvorie základnej školy skrášlila zámocká dlažba a škola sa môže popýšiť aj tým, že patrí medzi bezbariérové budovy vďaka zabudovanému výťahu na prepravu telesne postihnutých detí.

V oblasti vodného hospodárstva sme boli úspešný pri získavaní prostriedkov z Environmentálneho fondu Slovenskej republiky, kde sme získali sumu 150 tisíc eur na druhú etapu vodovodu Stará hora, čím sme celé dielo po dvoch rokoch ukončili. Vďaka výraznej sponzorskej pomoci vo forme výkopových prác zo strany firmy ROBUS – pána Ľubomíra Rondíka a združenému financovaniu Mesta Krupina a obyvateľov - vlastníkov nehnuteľností vo forme materiálu a prevedených prác sa podarilo zrealizovať prvú etapu vodovodu na Starom háji, o ktorý občania tejto časti mesta mnoho rokov žiadali. V októbri minulého roka sme podali žiadosť na Envirofond na pokračovanie v tomto diele a realizáciu druhej etapy vodovodu na Starom háji s prepojením a zokruhovaním s vodným zdrojom Kukučka. V tomto roku plánujeme podať aj projekt na dokončenie vodovodu v lokalite Vĺčok a to na jeho druhú etapu.

V oblasti cestného hospodárstva sa za pomoci Mestských lesov Krupina podarilo zrekonštruovať havarijný úsek komunikácie na Horných Kopaniciach, Ľahockom vrchu a komunikáciu vedúcu na Šváb od cesty na Žibritov. Mesto Krupina opravilo havarijný úsek na Bielom Kameni a chodník pri Domčeku CVČ.

Záujem zo strany obyvateľov mesta a okolitých obcí o mestské nájomné byty je naďalej vysoký, aj preto plánujeme na jar začať s výstavbou ďalších dvoch bytových domov na Špitzerovej ulici, čím bude výstavba bytov v tejto lokalite ukončená. Celkove plánujeme postaviť 22 jedno a dvojizbových bytov, o ktoré je najväčší záujem u žiadateľov.

Našou prioritou je aj spolupráca so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou pri výstavbe kanalizačného zberača a novej celomestskej čistiarne odpadových vôd v priemyselnej zóne Krupina – juh. Bez tejto investície je dlhodobý rozvoj mesta – bytovej výstavby či priemyslu ťažko možný. Intenzívne spolupracujeme s agentúrou SARIO a Banskobystrickým samosprávnym krajom a snažíme sa o získanie ďalších investícií do priemyselnej zóny. Pri rozvojových aktivitách spolupracujeme aj s domácimi zamestnávateľmi – podnikmi a podnikateľmi.

V snahe znížiť náklady na odpadové hospodárstvo, teda na zber, zvoz a likvidáciu odpadov vyhlásilo Mesto Krupina verejné obstarávanie na poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, od ktorej očakávame zníženie doplácania na nakladanie s odpadmi z pokladnice mesta a zachovanie prijateľného poplatku pre obyvateľov a podnikateľov v meste. Zároveň žiadame zabezpečenie všetkých týchto potrebných služieb v súlade s platnými zákonmi a požiadavkami mesta. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie aj na projekt rekultivácie a uzatvorenia skládky komunálneho odpadu na Bielom kameni. Táto skládka musela byť z dôvodu skončenia životnosti uzatvorená a následne zrekultivovaná. Projekt je financovaný zo zdrojov Mesta Krupina a z fondov Európskej únie.

Mesto Krupina v uplynulom roku pripravilo kompletnú projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na rekonštrukciu historickej budovy Múzea Andreja Sládkoviča. Sme pripravený v prípade vyhlásenia výzvy príslušným ministerstom podať projekty nielen na múzeum, ale aj na rekonštrukciu Materskej školy na Malinovského ulici a na budovu na Kraskovej ulici, v ktorej sa nachádzajú alokované triedy našej Materskej školy.

Komplexnou rekonštrukciou prešiel aj balkón budovy Mestského úradu v Krupine, ktorý bol v havarijnom stave a ohrozoval vonkajšie klenby budovy a bezpečnosť návštevníkov Mestského úradu. Krupinskí kamenári z firmy MRAMOR pod vedením pani riaditeľky Šimkovej a pána Neurátha svojou bezchybnou prácou zachránili túto súčasť krupinskej histórie s jedinečným zábradlím pre ďalšie generácie. Stav poškodenia zubom času bol tak vysoký, že mu hrozilo zrútenie.

Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií – elektriny, plynu a tepla sme sa rozhodli postupne odstraňovať neefektívne a zastarané vykurovacie telesá v mestských objektoch či hľadať úspory a šetriť energie výmenou okien a dverí. Tak tomu bolo aj v prípade výmeny okien a dvier na budove slúžiacej činnosti krupinských Klubov dôchodcov na Bočkayho námestí či v stolnotenisovej herni na Sládkovičovej ulici. Obe investičné akcie boli realizované sponzorsky.

V budove nemocnice sme zrekonštruovali elektroinštalácie na prízemí, v suteréne budovy, v chirurgickej ambulancii. Rekonštrukciou prešiel aj rengen. Tieto investície spolu s rekonštrukciou bleskozvodu boli nevyhnutné na zachovanie bezpečnej prevádzky v budovách nemocnice. Nemocnica Zvolen zakúpila do našej nemocnice nový sonograf, ktorý slúži obyvateľom spádovej oblasti nemocnice a používa sa pre pacientov viacerých ambulancií. Nemocnica má veľmi dobré meno vďaka ľudskému a profesionálnemu prístupu lekárov a zdravotných sestier k pacientom, veľmi dobré meno si vybudovalo aj zariadenie poskytujúce sociálne služby a to domov sociálnych služieb Svetlo. Týmto ľuďom patrí verejné poďakovanie za ich obetavú prácu a prístup!

Mesto Krupina tiež spolupracovalo so Strednou odbornou školou, ktorej sa podarilo sprevádzkovať novú cukráreň v priestoroch domu služieb. Škola tak získala krásny priestor na prezentáciu svojej práce a predaj svojich výrobkov a obyvatelia mesta zase priestor na príjemné posedenie či zakúpenie zákuskov.

Počas uplynulého roka sa realizovali aj sanačné práce na zabezpečení zosúvajúceho sa svahu na ulici Nad kotlom. Práce boli hradené z prostriedkov Ministerstva životného prostredia, v decembri sme získali ďalších 20 000 eur na vybudovanie oporného múru a odvodnenie tejto lokality. Mesto Krupina sa úspešne zapojilo aj do druhého realizačného projektu protipovodňových opatrení a získali sme grant od Vlády SR vo výške 20 000 eur na úpravu Kňazovho potoka.

Na varovanie a vyrozumenie obyvateľov mesta žijúcich pozdĺž rieky Krupinica bude slúžiť novovybudovaný mestský rozhlas, na ktorý sme získali finančné prostriedky vo výške 10 000 eur z výťažkov z lotérií, ktoré prerozdeľuje Ministerstvo financií. Chcem vyjadriť verejné poďakovanie za podporu pri presadení tohto projektu, ktoré patrí poslancovi Mestského zastupiteľstva Leonardovi Lendvorskému. Finančné prostriedky vo výške 13 000 eur sme získali aj z úradu Vlády SR na rekonštrukciu strechy na ubytovni na Červenej hore.

Mesto Krupina sa radí medzi transparentné samosprávy a preto ideme tak ako niektoré iné mestá na Slovensku ihneď od začiatku tohto roka zaviesť systém elektronických verejných obstarávaní cez internet na výber dodávateľov tovarov, služieb či prác.

Medzi negatíva uplynulého obdobia patrí jednoznačne pokračujúce oslabovanie pozície okresu Krupina a odchod inštitúcií a úradov z nášho mesta. Likvidačnej politike pravicovej vlády najprv padol za obeť krupinský lesný závod, nasledovalo faktické zrušenie pracoviska životného prostredia v Krupine. Reforma daňových úradov bude znamenať postupnú likvidáciu daňového úradu v Krupine a ohrozený je aj katastrálny úrad v našom meste. Vláde chýba jednoznačná koncepcia miestnej štátnej správy a v praxi to znamená nie k ľuďom, ale od ľudí. Krupinčan si už pomaly vo svojom okresnom meste nič nevybaví a za všetkým bude musieť cestovať. Potom vzniká oprávnená otázka, že načo je štát, keď naši ľudia zo svojich daní nemajú žiadne výhody a jediné služby im poskytuje samospráva. Štát sa správa k mestám a obciam čoraz horšie, prenáša ďalšie nové povinnosti, bez akýchkoľvek financií. Oveľa smutnejšia situácia je v oblasti čerpania eurofondov. Za uplynulý jeden a pol roka nebola vyhlásená žiadna významná výzva na čerpanie prostriedkov z eurofondov! Mesto je pripravené zapojiť sa do viacerých výziev, v prípade že budú vyhlásené. Chceme sa opätovne uchádzať o rekonštrukciu námestia, rekonštrukciu materskej školy a v spolupráci s novým prevádzkovateľom odpadového hospodárstva aj o projekty separácie a zhodnotenia odpadov.

Osobne ma mrzí, že stále medzi nami existujú ľudia, ktorí žiaľ nachádzajú spojencov v radoch poslancov v mestskom zastupiteľstve a títo spoločne nedokážu oceniť to, čo bolo pre mesto a jeho občanov urobené, naopak stále hľadajú zámienky ako toto snaženie znevážiť, o čom svedčí aj množstvo podaných trestných oznámení na investičné akcie realizované mestom Krupina a ktorých pravdivosť sa ani v jednom prípade vyšetrovaním nepotvrdila! Riešenie tohto komplexu oberá o čas zamestnancov mestského úradu a stojí finančné prostriedky všetkých daňových poplatníkov v meste. Pritom oznamovateľmi sú ľudia, ktorí sami porušujú zákonné predpisy a trestné oznámenia sú iniciované bez dôkazov a pravdivých podkladov.

Tiež ma úprimne mrzí, že každým rokom sa viditeľne zhoršujú medziľudské vzťahy, niektorí ľudia začínajú byť apatickí k svojmu okoliu a nedokážu sa navzájom rešpektovať a oceniť, vytráca sa úcta. Mnohí sa znižujú ku kritike len tých druhých bez toho, aby si uvedomili sami, ako by možno práve oni konali na ich mieste.

Napriek tomu existujú stále omnoho viac jednotlivcov, ale aj podnikateľov a firiem, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku. Poďakovanie za finančnú pomoc pri rekonštrukcií sociálnych zariadení pre deti v Materskej škole na Malinovského ulici patrí firmám Steffe THS, WITTUR a Brother. Spoločnosť LIND zase na sklonku roka podporila deti v Materskej škole a prispela na vybavenie škôlky a školské pomôcky v sume 3 000 eur. Výraznú pomoc mestu a jeho obyvateľom počas uplynulého roka poskytli aj firmy ROBUS, COOP JEDNOTA Krupina, MRAMOR, MRAMOR GRANIT MOHYLA, NIKARA – Robert Jurových, Mäsovýroba LAPIN ale aj mnohí živnostníci, malí a strední podnikatelia.

Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie všetkého, čo sa v meste urobilo, a pomenovať všetko to, čo plánujeme urobiť. Viem, že je toho ešte veľa, čo je potrebné v našom meste vybudovať, vylepšiť a skrášliť, čo trápi toho či onoho obyvateľa mesta. Ale zase na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne obmedzeného prísunu financií zvládnuť. Mojím osobným želaním je neustála spolupráca s Vami, občanmi mesta, vždy si budem vážiť Vaše dobré a povzbudzujúce rady, Vašu spoluprácu, ochotu a toleranciu.

Vážení spoluobčania, veľmi radi privítame každú aktivitu z Vašej strany. Uisťujem Vás, že dvere nášho Mestského úradu sú otvorené pre všetky dobré nápady a rady. Som pevne presvedčený, že vzájomná spolupráca prinesie ovocie a posunie naše mesto opäť o niečo dopredu.

V nastávajúcom novom roku Vám v mene svojom a v mene spolupracovníkov z Mestského úradu v Krupine želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia a pohody, nech vám robia radosť vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti vašich najbližších.

S mojím želaním do nového roku sa chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj nášho mesta a jeho zveľaďovanie:
Aktívnym poslancom mestského zastupiteľstva, pracovníkom Mestského úradu, organizáciám zriadených mestom, podnikateľom a živnostníkom a všetkým ostatným organizáciám a inštitúciám, cirkvám, občianskym združeniam. No nielen im, ale aj každému z Vás vážení občania, ktorým úprimne záleží na našom meste!

A na záver mi dovoľte krátky vinš:

Povedzme slová, čo sme dávno neriekli
a zobrať skúsme tie, čo nám utiekli,
nech slza šťastia ligoce sa v oku.
Tak žime si každý deň v novom roku,
všetko krásne, dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky vaše plány zdaria.
Šťastný nový rok 2012!

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52