Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil a prihovoril sa Vám na počiatku nového roku 2011. Mnohí očakávame, že bude rokom lepším ako bol ten uplynulý, poznačený najmä napätím v politike, čo sa odrážalo na každodennom živote celej spoločnosti a tak akosi chtiac - nechtiac aj na samotných medziľudských vzťahoch. Uplynulý rok bol príznačný hlavne pokračujúcou finančnou krízou v hospodárstve a s tým spojenými problémami v ekonomike, ktorých odrazom bolo aj značné kresanie, niekedy až likvidačné znižovanie financií z podielových daní určených na zabezpečenie každodenných potrieb obyvateľov a samotné fungovanie obcí a miest na Slovensku. Rozvoj miest a obcí, ktorí sa tak sľubne naštartoval hlavne po roku 2006 sa rapídne pribrzdil, rozumný hospodár zvažoval kam umiestni každé euro a bolo potrebné určiť si priority tak, aby podľa možnosti neutrpela žiadna oblasť života mesta. Jedným z mála zdrojov sa stali prostriedky z fondov Európskej únie, ich spolufinancovanie by bez úverových zdrojov nebolo možné.

Rok 2010 bol aj rokom volebným, popri voľbách do Národnej rady SR, o ďalšom smerovaní obcí a miest rozhodli občania svojim hlasom v komunálnych voľbách, ktoré sa na Slovensku konali 27. novembra. Dovoľte mi zároveň, vážení Krupinčania využiť túto príležitosť a srdečne sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru vo voľbách, ktorá je nesporným a nespochybniteľným ocenením práce, ktorá bola v uplynulom volebnom období v meste vykonaná. Nastala kontinuita, pokračovanie začatého diela, stotožnili ste sa s tým, že uskutočnené kroky boli krokmi správnymi, čo ma veľmi teší. Nič nebolo zadarmo, za každým úspechom, či splnenou úlohou je množstvo ľudskej práce, osobného nasadenia, či presviedčania o správnosti rozhodnutia. Vaše rozhodnutie vo voľbách musí zvoleným zástupcom ľudu – poslancom mestského zastupiteľstva jasne signalizovať, že sú tí, ktorí majú presadzovať predovšetkým Vaše záujmy a upustiť od žabo-myších vojen, ktorými sú obyvatelia nášho mesta neraz svedkom. Verím, že spoločne máme dosť energie popasovať sa s problémami, cez ktoré sa musíme preniesť len vzájomnou spoluprácou bez ohľadu na politické tričká. A hlavne je potrebné odložiť nabok osobné záujmy a osobný prospech, lebo tie spoločným cieľom vždy len škodia. Našim spoločným cieľom musí byť predovšetkým to, aby sa Krupina naďalej rozvíjala a aby sme využili každú možnosť získania financií z rôznych zdrojov, aj keď to bude ťažkou úlohou.

Mestské zastupiteľstvo prešlo obmenou, rovná polovica novozvolených poslancov sú ľudia, ktorí počas minulého volebného obdobia v zastupiteľstve neboli. Štvorročné volebné obdobie 2006 – 2010 uplynulo veľmi rýchlo, vo víre každodenných povinností vyplývajúcich z funkcie, ale aj v riešení životne dôležitých investičných akcií. V tomto období sme zaznamenali najvyšší ekonomický a hospodársky rozvoj nielen na Slovensku, ale aj v našom meste. Ďalší jeho sľubný rozvoj však pribrzdila už spomínaná rozmáhajúca sa hospodárska kríza, napriek tomu sa investície nezastavili a mnohé z predsavzatí a vytýčených cieľov sa nám podarilo splniť, mesto prekonávalo prekážky, ale zároveň sa tešilo z dokončených diel a úspechov.

Medzi najvýznamnejšie úspechy patrí pokračujúca bytová výstavba, vlani bol odovzdaný na nájomné byty prestavaný Farkašovský dom na Šoltésovej ulici. Dopyt po nájomnom bývaní je veľký, hlavný záujem je o jedno a dvojizbové byty. Aj preto budeme pokračovať v ich výstavbe na Špitzerovej ulici. Mesto má pripravené projekty na 22 bytov, ktoré chceme na jar začať stavať. Našim cieľom je na nájomné byty prestavať aj nevyužívané objekty bývalých jaslí na Záhradnej ulici či bývalý internát na Jesenského ulici. Podarilo sa nám ukončiť jeden z najväčších projektov z fondov Európskej únie a to rekonštrukciu základnej školy Jozefa Cígera - Hronského. Kontrolou na riadiacom orgáne – ministerstve prešiel už aj projekt rekonštrukcie Základnej školy E. M. Šoltésovej a tak sa v jarných mesiacoch začnú práce aj na budovách tejto školy. Práce chceme začať aj na rekonštrukcii srdca mesta – Svätotrojičného námestia s priľahlými ulicami. Uplynulý rok sme ukončili aj práce na infraštruktúre v priemyselnej zóne Krupina – juh, rekonštruovali sme zničené komunikácie na Starej hore, Líške a Horných Kopaniciach. Výstavbou vodovodu na Starej hore, v poradí už piateho vodovodu počas uplynulého volebného obdobia sme riešili otázku zásobovanie obyvateľov na lazoch.

Mnohé projekty máme v spolupráci s partnermi rozpracované, pre rozvej mesta je tou najdôležitejšou výstavba kanalizačného zberača a celomestskej čistiarne odpadových vôd. Tu je na ťahu Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, ktorá musí zabezpečiť projektovú prípravu pre výstavbu. Vo fondoch máme aj projekt rekonštrukcie Materskej školy na Malinovského ulici, u ktorého čakáme na definitívne vyhodnotenie celej výzvy. Som rád, že v rozpracovaných projektoch, ktorých náročná projektová príprava a následná realizácia presahuje jedno volebné obdobie môžem aj vďaka Vám, vážení občania spolu s tímom spolupracovníkov pokračovať ďalej. Čo sa týka štátnej správy a jej fungovania v našom meste, bohužiaľ po júnových voľbách a nástupe novej vlády znova Krupine hrozí odchod úradov, už aj toho torza z nich, čo to po roku 2002 zostali. Ohrozené sú pracoviská živnostenského oddelenia, vybavovania priestupkov, agenda životného prostredia a aj celý daňový úrad. Nová vláda sa nám snaží vnútiť tzv. úsporný model fungovania štátnej správy, žiaľ v našom prípade znova na úkor Krupiny a Detvy v prospech Zvolene. Apelujem na čelných predstaviteľov vládnych politických strán v okrese Krupina, aby tento krok nedopustili a nesťažovali tým obyčajným ľuďom, ale aj živnostníkom a podnikateľom v našom okrese, ktorí tieto inštitúcie ku svojej činnosti nevyhnutne potrebujú. Financií nebude nazvyš a preto prioritami rozpočtu v tomto roku musia byť deti a mládež – školstvo, ale aj mimoškolská záujmová činnosť zabezpečovaná hlavne Domčekom – centrom voľného času.

Ďalšou prioritou je spolufinancovanie projektov a pokračovanie v už rozpracovaných projektoch z fondov Európskej únie a pokračovanie v bytovej výstavbe. Toto všetko je možné len v harmónií a vzájomnom porozumení pri presadzovaní týchto priorít, na ktorých by sme sa mali predstavitelia mesta v záujme našich obyvateľov jednomyseľne ujednotiť. Pevne verím vážení občania, že ste prežívali všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní mesta s radosťou a záujmom, pretože spoločnou snahou všetkých nás – volených predstaviteľov samosprávy musí byť prosperita mesta, zlepšenie života a spokojnosť Vás, našich obyvateľov.

Preto vyzývam ešte raz k spolupráci pri realizovaní týchto náročných úloh všetky pani poslankyne a pánov poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine bez ohľadu na politickú príslušnosť či vzájomné sympatie. Politika nás tu na komunálnej úrovni nesmie rozdeľovať, naopak snaha riešiť naše ciele a náročné úlohy nás musia spájať! Teším sa na ďalšiu spoluprácu so zamestnávateľmi - podnikmi a podnikateľmi pôsobiacimi v našom meste, školami, školskými zariadeniami, záujmovými a spoločenskými organizáciami, cirkvami, klubmi Jednoty dôchodcov na Slovensku a všetkými činnými organizáciami, ktoré sú zastúpené v Krupine. Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu nášho mesta, obohatenie jeho kultúrneho i duchovného života v uplynulom roku, vážim si vašu prácu a verím že vo svojich aktivitách budete pokračovať aj naďalej.

Na záver mi dovoľte popriať Vám vážení obyvatelia v novom, náročnom roku 2011 zo srdca veľa zdravia, šťastia, lásky, osobných a pracovných úspechov a trpezlivosti pri riešení každodenných problémov.

Prajem Vám všetkým úspešný vstup do nového roku 2011.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52