Novoročný príhovor primátora mesta

  • 04.1.2010
  • 5861x
  •   

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania,

dovoľte mi aby som Vás srdečne pozdravil a prihovoril sa Vám na začiatku nového roku 2010. Roku, ktorí mnohí z nás vítajú s obavami, čo prinesie pre každého jednotlivca, rodiny, naše mesto či pre našu krajinu. Určite to zo strany každého z nás bude rok očakávaní v zlepšenie hospodárskej situácie a zastavenia úpadku ekonomiky a narastajúcej nezamestnanosti. Hospodárska kríza zastihla aj naše mesto, prepúšťanie sa odzrkadlilo okamžite už od marca – u nosných zamestnávateľov WAY INDUSTRY či LIND MOBLER v každom závode prišlo o prácu približne 300 zamestnancov. Následne začali mať existenčné problémy aj mnohí malí a strední podnikatelia, ktorí buď boli naviazaní na tieto závody, alebo sa u nich prejavila znížená kúpyschopnosť zo strany obyvateľov mesta a okresu. Zníženie príjmov mesta Krupina vo forme podielových daní zo štátu sme začali intenzívne pociťovať už od polroka. Mesto muselo prijať úsporné opatrenia veľmi citlivo, aby sme neohrozili predovšetkým samosprávne funkcie, teda povinnosti mesta voči jeho obyvateľom a aby sme zabezpečili chod úradu a inštitúcií zriaďovaných mestom, predovšetkým škôl a školských zariadení. Aj napriek tejto sťaženej situácii pracoval Mestský úrad zodpovedne a plnil si svoje úlohy. Zabezpečovali sme legislatívne zmeny, mnoho zákonov prešlo práve v roku 2009 novelizáciami. Plniť tieto zodpovedné úlohy sa podarilo aj vďaka nasadeniu zamestnancov úradu. O plnení povinností svedčia aj výsledky kontroly plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v roku 2007 a 2008, kde bolo skonštatované, že úrad plní uznesenia a kontrola dopadla bez výhrad či rozsiahla kontrola Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá tiež až na niekoľko drobných nedostatkov dopadla pre naše mesto veľmi dobre. Aj napriek veľmi dobrým výsledkom práce úradu, či dosiahnutých úspechov v súvislosti s ekonomickým rastom mesta a získanými prostriedkami z eurofondov na jeho rozvoj som sa rozhodol vzdať sa finančnej odmeny, ktorá zo zákona prináleží primátorovi mesta v prospech mesta Krupina. Situácia mnohých rodín v našom meste je zložitá a práve v týchto situáciách musí ísť osoba primátora mesta príkladom a preto svoje rozhodnutie považujem za správne. Každý zodpovedný človek by mal začínať vždy od seba!

Z hľadiska celkového rozvoja mesta však môžem s radosťou skonštatovať, že uplynulý rok bol pre naše mesto opäť úspešný! Investície sme dokázali zabezpečiť už tretí rok bez rozpredaja majetku mesta, naopak majetok mestá výraznou mierou narástol! Dostavili sa výsledky tvrdej a poctivej trojročnej práce na príprave projektov, výrazne podporili naše snaženie aj Banskobystrický samosprávny kraj a Vláda Slovenskej republiky. Podarilo sa nám získať a preinvestovať prostriedky z cudzích zdrojov v oveľa väčšej miere ako tomu bolo v uplynulých rokoch. Do majetku mesta pribudlo 26 bytov s infraštruktúrou na Špitzerovej ulici za 1,3 mil Euro. Dobudovali sme prístupovú komunikáciu a chodník v hodnote 400 tisíc Euro v priemyselnej zóne Krupina – juh, ktorá bude slúžiť rozvoju územia pre potenciálnych investorov, ale aj ako prístupová komunikácia k plánovanej celomestskej čistiarne odpadových vôd. Táto nová komunikácia môže počas víkendov slúžiť aj pre voľno-časové využitie obyvateľov mesta, kvalitný povrch poslúži cyklistom či korčuliarom. Medzi školami sme s podporou Vlády Slovenskej republiky vybudovali nové multifunkčné ihrisko v hodnote 86 tisíc Eur, ktoré slúži školám a športovým klubom v meste pre výchovu talentov vo volejbale, futbale nohejbale či tenise. Okrem neho sme odovzdali zrekonštruované detské ihriská na Železničnej ulici a Majerskom rade. Mesto Krupina odovzdalo obom základným školám zrekonštruované vnútorné osvetlenie v hodnote 100 tisíc Eur, ktoré skvalitní výučbu a hlavne splnením prísnych hygienických kritérií chráni zrak detí aj pedagógov. 4. júna 2009 sme za účasti pozvaných hostí slávnostne odovzdali do užívania zrekonštruovanú budovu Domčeka – Centra voľného času. Investíciu v objeme 83 tisíc Eur, ktorú Mesto Krupina získalo aj vďaka osobnej zainteresovanosti predsedu Vlády SR Roberta Fica počas výjazdového zasadnutia Vlády SR v okresoch Banská Štiavnica a Krupina sme investovali v prospech viac ako 1200 detí, ktoré navštevujú túto krásnu dominantu mesta. Dnes sa tak môžu venovať svojim aktivitám spolu s pedagógmi v dôstojných priestoroch. Nové úseky verejného osvetlenia v hodnote viac ako 100 tisíc Eur sme vybudovali na uliciach Sládkovičovej, Vinohradníckej a Obchodnej ulici. V spolupráci s COOP Jednotou spotrebným družstvom sa nám podarilo zrekonštruovať chodník zo Školskej ulice po hlavnú cestu I. triedy. Roky sa v našom meste hovorilo o potrebe vybudovania kamerového systému v súvislosti s bojom proti vandalizmu, páchaniu priestupkov a trestných činov. V súčasnosti Mestská polícia disponuje 9 kamerami a 24 hodín denne pokrývame celé širšie centrum mesta vrátane Svätotrojičného námestia, Malého rínku, areálov škôl či parku Andreja Sládkoviča. Finančné prostriedky na vybudovanie kamerového systému sme získali z grantu na prevenciu kriminality z Ministerstva vnútra SR. Pozornosť sme venovali aj potrebám obyvateľov žijúcim na lazoch v okolí mesta, kde sme investovali do opravy štrkových a asfaltových komunikácií viac ako 50 tisíc Eur. Súvislým kobercom v dĺžke takmer 2 kilometre sme vyriešili havarijný stav časti komunikácie na Kopaniciach. Projekt na výstavbu vodovodu na Starej hore sme pripravili a odovzdali na Environmentálny fond do Bratislavy.

V roku 2009 sa nám podarilo získať pre mesto Krupina aj prechod inštitúcie Múzea Andreja Sládkoviča spolu s budovami a v decembri som podpísal aj zmluvu o prevode nedostavanej zasadacej miestnosti bývalého Okresného úradu v Krupine do vlastníctva mesta. Mesto tak má konečne po rokoch šancu vytvoriť dôstojné priestory pre občanov mesta na organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, či zasadaciu alebo konferenčnú miestnosť v centre mesta pre potreby celého regiónu. Základnými prioritami rozpočtu na rok 2010 by mali byť školstvo a zabezpečenie spolufinancovania podporených projektov z fondov Európskej únie. Práve v tejto oblasti sa nám mimoriadne darí, veď úspešnosť mesta Krupina je 100 percentná. Všetky projekty, ktoré sme podali v tomto roku boli podporené a získali sme spolu 3 751 000 eur, čo je 113 miliónov Sk! V roku 2010 budeme rekonštruovať Základnú školu Jozefa Cígera Hronského aj Základnú školu Eleny Maróthy - Šoltésovej, obe školy s rozpočtom 1 427 000 eur ( 43 mil. Sk), Svätotrojičné námestie s priľahlými ulicami s rozpočtom 1 327 000 eur (40 mil. Sk) a podporený bol aj projekt na uzatvorenie a rekultiváciu skládky Biely Kameň za 900 tisíc eur ( 27 mil. Sk). Na pomoc znevýhodneným či ohrozeným sociálnym skupinám obyvateľov slúži aj projekt terénnej sociálnej práce, ktorý budeme realizovať v meste Krupina aj v nasledujúcom roku. Okrem týchto významných aktivít máme pripravený aj projekt rekonštrukcie a zateplenia Materskej školy na ulici Malinovského s alokovanými triedami na Kraskovej ulici. S vybudovaním nových striech na škôlke začíname ihneď ako nám to počasie dovolí aj vďaka prostriedkom získaným s Vlády SR v objeme 83 tisíc eur. Okrem týchto projektov sa chceme uchádzať aj o rekonštrukciu budovy Múzea Andreja Sládkoviča cez záchranu národnej kultúrnej pamiatky. Z dôvodu veľkého záujmu obyvateľov chceme pokračovať aj vo výstavbe nájomných bytov na Špitzerovej ulici, pripravené máme projekty na ďalších 20 dvoj a trojizbových bytov.

Bohužiaľ stále nemôžem vyjadriť spokojnosť s vývojom v Mestskej nemocnici s poliklinikou. Akoby si stále kompetentní neuvedomovali potrebu zachovania dostupnosti zdravotníckej starostlivosti pre obyvateľov aj v regiónoch mimo Bratislavy. Správna rada v spolupráci s dozornou radou a riaditeľom nemocnice neustále hľadala riešenia a východiská zo zlej finančnej situácie. S veľkým úsilím sa nám podarilo sčasti zmierniť nepriaznivý dopad na nemocnicu, kde stále vyrábame množstvo výkonov, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, alebo preplácajú len sčasti! Aj touto cestou si dovolím reagovať na tých, ktorí tvrdia že za situáciu v nemocnici je vinná správna rada, primátor mesta či riaditeľ nemocnice! Nie je to pravda, pretože nielen v našom kraji je situácia v zdravotníctve kritická , nemocnice sa zadlžujú, zatvárajú oddelenia, odborný potenciál hlavne lekárov z krajiny sústavne odchádza do zahraničia a nové kádre v niektorých oboroch vôbec nepribúdajú. Bez zásahu štátu, zmeny pravidiel, či ich jasného určenia sa situáciu nepodarí vyriešiť a Slovensku bude do budúcna hroziť kolaps práve v zdravotníctve!

Čaká nás teda rok skutočne zložitý a náročný. Aj preto je potrebné robiť premyslené a správne rozhodnutia. Musím povedať, že som ako občan mesta sklamaný z postoja niektorých poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí bez vecných argumentov odmietli schváliť rozpočet mesta Krupina na rok 2010. Je potrebné si uvedomiť, že práve v tejto zložitej dobe je stabilita mesta veľmi dôležitá. Vyzývam preto všetkých, aby mali na zreteli spoločný záujem, priority a ciele ktoré chceme dosiahnuť a aby jednotlivci odložili politické tričká, svoje osobné záujmy, a ukázali jednotnosť a spoločný záujem pracovať v prospech obyvateľov mesta bez rozdielu straníckej príslušnosti či sympatií k tomu či onomu predstaviteľovi mesta! Len takouto spoluprácou sa nám podarí vybudovať úspešné mesto a posunieme ho na úroveň iných miest, kde sa dokážu spojiť všetci – stranícky či názorový oponenti za dobrú vec a práve preto sú úspešní!

Napriek zložitej hospodárskej situácií je potrebné naše mesto rozvíjať aj naďalej. Nesmieme zastať, pretože šanca na čerpanie eurofondov sa už nebude opakovať a preto si musíme určiť jasné priority v oblasti rozvoja mesta. Dôležitá je snaha a ochota chcieť!

Vážení Krupinčania, ďakujem Vám za Vašu podporu počas celého obdobia pôsobenia vo funkcii primátora mesta od roku 2006, ktorú ste mi prejavili aj pri posledných voľbách do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja 14. novembra 2009. Vaša dôvera ma zaväzuje pracovať poctivo a svedomite na rozvoji nielen nášho mesta, ale aj okresu. Dvere pre Vás a priestor pre Vaše otázky, či postrehy sú stále otvorené, aj vtedy ak máte nejakú pochybnosť, či pocit nespravodlivosti!

Poďakovanie za úspešný rok 2009 patrí všetkým obyvateľom mesta, ktorí poctivo pracovali a neboli ľahostajní ku svojmu okoliu pri rodinnom či bytovom dome a ktorí podporovali aktivity mesta na všetkých úrovniach spoločenského, politického, kultúrneho či športového diania. Ďalej moje veľké poďakovanie patrí tým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí svoj mandát od občanov využívali v zmysle zloženého sľubu len v prospech mesta a jeho obyvateľov, a svojou aktivitou pomáhali riešiť problémy, s ktorými sa samosprávy dennodenne potýkajú. Moje poďakovanie patrí všetkým tým, s ktorými udržuje mesto Krupina tradične dobré vzťahy! Sú to všetky inštitúcie, úrady, školy a školské zariadenia, nosní zamestnávatelia, podniky, ale aj malí a strední podnikatelia a živnostníci, Mestská nemocnica, Rímsko-katolícka cirkev, Evanjelická cirkev augsburského vyznania či ostatné cirkevné spoločenstvá pôsobiace v našom meste, kluby dôchodcov, dobrovoľné zbory a občianske združenia, ktoré pôsobia na území Krupiny.

Vážení občania, milí Krupinčania, prajem Vám, aby bol pre Vás všetkých nový rok 2010 rokom úspešným, aj keď to určite nebude ľahký rok. Prajem Vám hlavne prácu a za prácu adekvátnu mzdu, aby sme dokázali prežiť zložité obdobie, ktoré nás čaká. Prajem Vám veľa zdravia, šťastia, lásky, tolerancie, a vzájomného porozumenia v rodinách. Prajem Vám zo srdca úspechy ako v pracovnom, tak aj osobnom živote.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52