Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krupinčania

Rok sa stretol s rokom a je tu čas na chvíľku sa zastaviť. Zhodnotiť uplynulý dveticícsiedmy, ktorý bol pre mnohých z nás rokom náročným, ale pevne verím že úspešným a zároveň vám občanom mesta predstaviť, čo nás čaká v novom roku 2008, hlavné priority, výzvy, no pomenovať aj problémy, ktoré naše mesto tak ako ostatné neobchádzajú. Rok 2007 bol úspešným aj vďaka mnohým z vás vážení spoluobčania, ktorí ste prišli na Mestský úrad a či už so mnou, alebo mojimi spolupracovníkmi ste sa podelili o podnetné myšlienky, nápady, postrehy a tak ste napomohli k vyriešeniu niektorých zdanlivo neriešiteľných problémov. Rok 2007 bol pre mňa a poslanecký zbor aj prvým rokom nového volebného obdobia. Som veľmi rád, že môžem konštatovať, že sa darí volebné predsavzatia a ciele aj v praxi napĺňať. Z viacerých úspechov uplynulého roku vyberiem tie najpodstatnejšie a začnem snáď pri našich najmenších spoluobčanoch. Mesto Krupina začalo vyplácať príspevok pri narodení dieťatka vo výške 3000,- Sk. Deťom z lazov v krupinskom katastri prispievame na dopravu do základnej školy. Finančnú podporu vo forme dotácií pre deti a mládež v oblasti kultúry a športu sme zvýšili z 900 tis. Sk na 1 450 tis. Sk, čo je o %. Na Majerskom rade sme spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Mestskými lesmi a spoločnosťou AS Trade vybudovali detské ihrisko – Majerský rad I. V tomto roku pokračujeme s ďalším ihriskom Majerský rad II. V priestoroch pri novom cintoríne vyrastie moderné hokejbalové ihrisko s umelými mantinelmi a mesto tak získa pre deti a mládež v zimných mesiacoch ľadovú plochu.

V roku 2007 bola oblasť školstva prioritnou z hľadiska financovania a v tejto oblasti sa podarilo uskutočniť aj citeľné zmeny. Osobitne chcem vyzdvihnúť prácu riaditeľov a pedagogických zborov našich základných škôl, ktorí boli pri týchto aktivitách lídrami. Základné školy rekonštruovali svoje učebne, základná škola na Školskej ulici má nové okná na telocvični, moderná učebňa informatiky napomôže k zdokonaľovaniu žiakov v tejto oblasti. Do krásy sa zmenilo i okolie školy, pribudla zeleň a detské ihrisko. ZŠ E. M. Šoltésovej najviac trápila deravá strecha a staré žľaby a zvody. Vďaka ústretovosti priateľov zo strany SMER – sociálna demokracia pána poslanca Madeja a pani štátnej tajomníčky Obrimčákovej, ktorá Krupinu navštívila sa mestu podarilo na tento havarijný stav získať 800 tis. Sk zo štátneho rozpočtu, teda celá oprava sa zrealizovala bez záťaže mestského rozpočtu. Takisto i na tejto škole pribudli zrekonštruované učebne, knižnica či spoločné priestory. Na Základnej umeleckej škole sa podarilo žiakom spríjemniť prostredie vynovenými učebňami s novými podlahami, zrekonštruované boli aj sociálne zariadenia. V tomto roku chystáme opraviť schátranú strechu na výtvarnej budove základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici a vybaviť priestory novým nábytkom. Centrum voľného času má takisto zrekonštruované vstupné priestory a sociálne zariadenia, pre deti a mládež zo súboru Fresh sme vybudovali novú tanečnú miestnosť. O podporu na zateplenie a výmenu okien na budovách základných škôl a materskej škôlky sa chystáme uchádzať v rámci projektov Európskej únie na roky 2007 – 2013. Vláda SR podporuje športové aktivity detí a mládeže budovaním viacúčelových detských ihrísk s umelým povrchom. O takéto ihrisko sa budeme uchádzať prostredníctvom splnomocnenca vlády SR Dušana Galisa.

Napriek nepochopeniu zložitosti situácie a akútnej potreby jej riešenia zo strany niektorých poslancov zastupiteľstva pokladám v oblasti zdravotníctva za najväčší úspech vstup spoločnosti Unipharma – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť do našej Mestskej nemocnice s poliklinikou, n.o. Krupina. Som presvedčený, že táto spoločnosť vybaví nemocnicu kvalitným prístrojovým vybavením a hlavne poskytne garancie a odborný rast 170 zamestnancom nemocnice, ktorí na ne už dlhšiu dobu čakajú. Najdôležitejším prínosom je určite schopnosť zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotníckej starostlivosti v celej spádovej oblasti našej nemocnice. Zmluvu o spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve sme spolu s generálnym riaditeľom pánom Juríkom podpísali 27. decembra 2007 v zlatej sieni Bojnického zámku. Pri tejto príležitosti sa chcem verejne poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva za konštruktívny prístup vyjadrený ich hlasovaním a to pánom poslancom Petrovi Neurathovi, Petrovi Ličkovi, Albertovi Mackovi, Rastislavovi Kohútovi, Dušanovi Ramšíkovi, Pavlovi Hucákovi a Milošovi Vaňovi.

Potešiteľnou skutočnosťou je i rastúci záujem o obecné nájomné byty, hlavne zo strany mladých rodín. V uplynulom roku sme odovzdali 10 bytov a rozostavali ďalších 16. V tomto roku máme ambicióznejší zámer a to začať s výstavbou ďalších 26 bytových jednotiek. V oblasti výstavby rodinných domov sme sa rozhodli uprednostniť lokalitu Nemcove zeme, pretože tu boli v minulosti vydané stavebné povolenia bez príslušnej infraštruktúry, ktorá k domom prináleží a reálne sa začala sa výstavba rodinných domov, ktorá bude pokračovať hlavne v tomto roku. Mesto zadalo vypracovanie projektových dokumentácií na inžinierske siete a bude sa spolupodielať pri ich realizácií. Veľký záujem zo strany obyvateľov je aj o výstavbu v mestskej lokalite Papuľka, ktorá bude zo strany prípravy prioritou tohto roka. Na ďalšie tri lokality pripravujeme zastavovacie štúdie. Pod zvýšený záujem o bývanie sa určite podpísala i rastúca zamestnanosť v našom meste. V oblasti podpory zamestnanosti a nových investícií sme v rekordne krátkom čase vykúpili pozemky a v súčasnosti rokujeme potenciálnymi záujemcami o podnikanie v našom meste. Do priemyselnej zóny máme záujem dotiahnuť potrebnú infraštruktúru. V meste absentuje zariadenie sociálnych služieb, počet žiadostí o umiestnenie v Domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb v Krupine aj v Teranoch je veľmi veľký. Aj preto sme sa rozhodli vypracovať projektovú dokumentáciu a uchádzať sa o prostriedky z eurofondov na budovu bývalých jaslí na Záhradnej ulici.

Mesto Krupina spravuje viac ako 100 km miestnych komunikácií. V roku 2007 sa nám podarilo opraviť tri cesty, ktoré boli v dezolátnom stave súvislým asfaltovým povrchom, a to Koháryho rad, výjazd na Tanistravár a na potešenie zamestnancov Lindu aj prístupovú komunikáciu k ich firme, ktorej oprava bola zo strany mesta prisľúbená ešte v minulosti. Okrem týchto súvislých opráv sme zabezpečili komplexné doplnenie a výmenu dopravného značenia v celom meste v hodnote viac ako 700 tis. Sk, či opravy povrchov ciest v meste aj na lazoch taktiež v hodnote viac ako 700 tis. Sk. Počas celého roka sme sa snažili aj o obnovu štrkových komunikácií po lazoch a ich odvodnenie. Bolo to hlavne v lokalitách Barnove sady, Havran, Líška, Kopanice, Bebrava, Hozník, Dráhy, Hucov jarok, Vĺčok ale aj na iných miestach v našom katastri. Zlá situácia je v parkovaní, narástol počet automobilov a to sa prejavuje hlavne na sídliskách Majerský rad, Malinovského a Železničnej ulici. Na Majerskom rade sme vybudovali približne 15 nových parkovacích miest, budovaniu nových parkovacích miest budeme venovať pozornosť v tomto roku, chcem však požiadať vás obyvateľov sídlisk o disciplinovanosť pri parkovaní aj preto, aby sa mohla k človeku, ktorý potrebuje pomoc dostať napríklad sanitka.

Po suchej jari sa rapídne zhoršila situácia v zásobovaní pitnou vodou na niektorých lazoch. Najaktútnejšia situácia sa ukázala na Líške a Červenej hore. Tu mesto zrealizovalo výstavbu vodovodov za 2,2 mil. Sk a tých sa nám podarilo vyriešiť zásobovanie pitnou vodou pre takmer 400 obyvateľov nášho mesta. Okrem týchto lokalít sme realizovali výstavbu vodovodu na Vĺčku a Kukučke. V tomto roku vzhľadom na narastajúci záujem o výstavbu rodinných domov pripravujeme vybudovať nový vodovod na Starej hore.

Novú tvár dostáva Svätotrojičné námestie i park Andreja Sládkoviča, miesta ktoré sú určené na oddych hlavne pre starších obyvateľov nášho mesta či matky s deťmi. Vzhľad mesta dotvárajú aj budovy súkromných podnikateľov, ktorí sa v tomto roku rozhodli v zvýšenej miere investovať do svojich nehnuteľností a tým nielen skrášliť tvár mesta, ale realizovať aj zmysluplné projekty. Boli to hlavne spoločnosť Poliinvest, páni Vyletel a Pojezdala, ktorí veľmi pekným spôsobom skrášlili šedú a nevýraznú budovu bývalej polikliniky či pán Dado, ktorému a to pevne verím sa podarí vrátiť zašlú slávu bývalého hotela Slovan. Nedá mi nespomenúť i pána Lauka, rodinu Kraľovičovcov, pána Cerovského, ktorí zmenili vzhľad Vodnej uličky a kde sa nám verím spoločným úsilím podarí vybudovať malebný priestor v našom meste. Sú to však aj mnohí iní malí podnikatelia, živnostníci a obyvatelia, ktorí investujú do rekonštrukcií a tým menia tvár Krupiny k lepšiemu. Všetkým Vám patrí moje poďakovanie a úcta. Nezanedbateľnú úlohu pri výchove nových generácií popri rodine a škole vykonávajú aj cirkvi. Vážim si prácu Rímsko – katolíckej cirkvi, osobitne duchovného otca pána farára Gallika s pánom kaplanom, ale aj Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania s pánom seniorom Dubekom, ktorí organizujú každoročne tábory a výlety pre deti prevažne zo sociálne slabších vrstiev. Okrem táborov organizujú aj širokú škálu iných podujatí a mám pocit, že sa ich úsiliu darí a počet aktivít sa rozširuje. Úspešný Vianočný koncert 6. januára v Rímsko-katolíckom kostole narodenia panny Márie bol toho jasným dôkazom.

Vážení Krupinčania, pokúsil som sa vám aspoň stručne priblížiť dianie v meste či plány na tento rok z môjho pohľadu. Budem rád, ak bude medzi nami pokračovať úprimná komunikácia minimálne na takej úrovni, ako tomu bolo v uplynulom roku. Verím, že využijete možnosť a budete ma so svojimi postrehmi, názormi a pripomienkami navštevovať. Piatok je deň, ktorý je vždy vyhradený pre Vás, občanov Krupiny. Priama komunikácia je vždy základom úprimného vzťahu medzi ľuďmi a my v Krupine potrebujeme zlepšenie medziľudských vzťahov. V kritike treba začínať vždy od seba, druhým netreba zbytočne ubližovať, skôr pomáhať. Uvedomujem si, že naše mesto má tak, ako aj iné mestá mnoho problémov, verím však že sa nám ich vzájomnou snahou podarí riešiť.

Dovoľte mi vážení Krupinčania, aby som vám všetkým bez rozdielu veku, sociálneho postavenia, vierovyznania, straníckych sympatií alebo príslušnosti, či farby pleti zaželal v novom roku 2008 veľa, veľa zdravia, šťastia a úspechov v rodinách i v pracovnom živote. Vaša spokojnosť bude i mojim zadosťučinením.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52