Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení občania, milí Krupinčania.

Uplynulo len niekoľko dní od skončenia roku 2006, ktorý bol rokom výrazných politických zmien hlavne v sociálnom a ekonomickom smerovaní našej krajiny. Po prvý krát v novodobej histórii Krupiny si zvolili obyvatelia mesta svojich zástupcov na štvorročné volebné obdobie v jednom volebnom obvode. Vybrali si tým primátora mesta a dvanástich poslancov mestského zastupiteľstva, voči ktorým majú najväčšiu dôveru, aby zastupovali ich záujmy bez ohľadu na príslušnosť k tomu či onomu volebnému obvodu, či časti mesta. Verím, že čas preukáže správnosť systému jedného volebného obvodu. Siedmi poslanci svojou prácou dokázali presvedčiť a opätovne boli zvolení v konkurencii viac ako šesťdesiatich kandidátov. Spolu s piatimi novozvolenými poslancami budeme teda spoločne niesť rovnakú zodpovednosť nielen za samotné mesto, ale aj za okolité lazy. Práve lazy dotvárajú jedinečnosť vidieckeho osídlenia, ktoré je pre Hont tak príznačné.

Žijeme v hektickej dobe. Pred piatimi rokmi sa začala realizovať najrozsiahlejšia reforma verejnej správy, ktorá so sebou priniesla nejasnú legislatívu a zložitosť v jej výklade a aplikácii. Kompetencie prechádzajúce zo štátu na samosprávu neboli a stále nie sú adekvátne pokryté financiami. Prehraté súdne spory, nespokojnosť s fungovaním mestských spoločností, úverové zaťaženie či nemocnica hodená napospas osudu boli najhlavnejšie z mnohých problémov, s ktorými sme sa od začiatku potýkali. Dnes s odstupom času môžeme spoločne konštatovať, že práve naša jednotnosť bez ohľadu na stranícku príslušnosť bola motorom, ktorý nám pomohol mnohé z týchto problémov prekonať. Je vidieť, že stranícka politika sa na úrovni miestnej samosprávy neujíma a je skôr brzdou pre rozvoj!

Mnoho problémov je za nami, s mnohými sa budeme stretávať naďalej, čakajú nás nové výzvy! Mnohí z nás očakávame zlepšenie situácie v rozvojových zámeroch po začatí nového plánovacieho obdobia, ktoré Európska únia stanovila na roky 2007 – 2013. Viac peňazí prichádzajúcich do regiónov, miest a obcí nás núti zamyslieť sa nad prioritami nášho mesta, nad tým kam ich smerovať, aby z nich malo osoh čo najviac obyvateľov nášho mesta.

Krupinu trápi nevyhovujúca dopravná infraštruktúra, ktorá už neohrozuje len kvalitu života občanov, ale samotnú bezpečnosť obyvateľov, prevažne detí. Aj preto musí byť spoločným úsilím nielen nás Krupinčanov, ale hlavne predstaviteľov samospráv miest od Banskej Bystrice až po Šahy presadiť jednoznačné a nekompromisné smerovanie rýchlostnej komunikácie týmto ťahom. Výstavba kanalizácie a čistiarne odpadových vôd či rekonštrukcia námestia môže napomôcť zmeniť životné prostredie, vzhľad či atraktivitu Krupiny. Potenciál pre rozvoj a udržanie zamestnanosti vidím hlavne v stabilných firmách pôsobiacich na území mesta ako sú WAY Industry, COOP Jednota spotrebné družstvo Krupina, Lind Mobler, ROBUS, Mramor a iné. Tento potenciál je aj v početných prevádzkach malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Po príchode nového investora Brothers industries je potrebné vhodnú polohu a dostupnosť infraštruktúry v priemyselnej časti Krupina – juh ponúknuť ďalším investorom. V súvislosti s príchodom spomínaného investora chcem vyzdvihnúť pružný a ústretový prístup môjho predchodcu Mgr. Jána Hambachera. Mesto Krupina zohralo nezastupiteľnú úlohu sprostredkovateľa, vďaka ktorej bude táto investícia zanedlho realitou.

Tam, kde je dostatok práce, si ľudia prirodzene žiadajú kvalitné bývanie, školstvo, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, ale aj kultúrne a športové vyžitie. Pokračovanie vo výstavbe dostupných nájomných bytov hlavne pre mladé rodiny, či vytváranie podmienok pre výstavbu rodinných domov by mali tiež patriť medzi naše priority. Školy potrebujú pre svoj rozvoj kvalitných pedagógov, ale aj investície do zateplenia a obnovy budov či modernizácie vybavenia učební o informačné technológie a pomôcky. Mestská nemocnica si zaslúži stabilného partnera, ktorý bude garantovať súčasný rozsah poskytovanej zdravotníckej starostlivosti a prinesie investície hlavne do moderného prístrojového vybavenia, ktoré je v zdravotníctve veľmi potrebné pre udržanie kroku s konkurenciou. Nie však takého partnera, ktorý si bude chcieť na náš úkor riešiť svoje existenčné problémy odčlenením lukratívnych oddelení vo svoj prospech! Mesto spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom čaká aj riešenie pomerne zložitej sociálnej oblasti v celom okrese. Narastajúci počet starších občanov a nedostatočné kapacity v Domovoch dôchodcov a Domovoch sociálnych služieb vyžadujú riešenie presadením projektu rekonštrukcie internátu po bývalom závode ZŤS.

Podmienky pre dostatočné kultúrne a športové vyžitie musíme smerovať hlavne k deťom a mládeži, ktorá sa stále častejšie stáva obeťou alkoholovej a drogovej závislosti. Nemá zmysel zakrývať si oči pred skutočnosťou. Na túto alarmujúcu oblasť chcem upriamiť pozornosť mestskej, ale aj štátnej polície. Len ich vzájomná dôvera a úzka spolupráca spolu s rodičom a školou môže priniesť očakávané výsledky. Zo strany mesta vidím v práci Mestskej polície rezervy, ktoré budeme musieť v najbližšom období odstrániť.

Okrem týchto podstatných a nosných oblastí ovplyvňujú každodenný život Krupinčanov aj mnohé na prvý pohľad drobnosti či maličkosti. Fungujúce verejné osvetlenie, cesty a chodníky zametené, bez jám a výtlkov, v zime včas odhŕňané a udržiavané, čisté verejné priestranstvá s košmi na odpadky či lavičkami, nová či dobre udržiavaná verejná zeleň, kvalitná a včasná informovanosť občanov sú len niektoré z vecí, po ktorých občania volajú. K riešeniu týchto problémov vyzývam obyvateľov Krupiny k spolupráci.

Od roku 2007 plánujem výrazné zmeny v prístupe zamestnancov Mestského úradu k občanom. Musia zlepšiť komunikáciu s občanmi, vychádzať im v ústrety. Zamestnanci mesta si musia osvojiť fakt, že sú tu pre ľudí a nie naopak. Služba občanom sa musí stať pre nich poslaním a nie len zamestnaním. Vzájomná úcta, ochota pomáhať, odbornosť a nestrannosť pri rozhodovaní musia byť nosnými piliermi pri vzájomnej komunikácií Mestský úrad – občan. Občania mesta budú môcť prísť so svojim problémom za úradníkmi každý deň v týždni miesto súčasných troch dní v týždni. Ja, ako primátor mesta, si plánujem vyhradiť osobitný priestor pre priamy kontakt s občanmi. Vytvorenie kancelárie prvého kontaktu má za cieľ pomôcť občanovi v zložitom systéme zákonov SR a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Tu človek bude mať prístup k internetu, k potrebným tlačivám a formulárom, informáciám alebo radám pri riešení svojej požiadavky. Do výkonu samosprávy je potrebné presadzovať viac mladých, vzdelaných ľudí ochotných priniesť do činnosti mesta nové myšlienky a jeho progres. V poradných orgánoch mestského zastupiteľstva by mali dostať priestor pracovať obyvatelia mesta so skúsenosťami v oblasti ekonomiky, zdravotníctva, školstva, práva, sociálnej oblasti či životného prostredia a výstavby. Pri presadzovaní týchto cieľov v prospech všetkých občanov Krupiny budem nekompromisný!

Mojím želaním je udržiavať a rozvíjať dobré vzťahy so všetkými inštitúciami, úradmi, školami a školskými zariadeniami, nosnými podnikmi, ale aj malými a strednými podnikateľmi a živnostníkmi, Mestskou nemocnicou, Rímsko-katolíckou cirkvou, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania a ostatnými cirkvami pôsobiacimi v našom meste, klubmi dôchodcov, dobrovoľnými zbormi a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území Krupiny.

Mesto je potrebné rozvíjať s citom a rozvahou. S ohľadom na tých, ktorí budú tvoriť jeho budúcnosť, a to sú deti a mladí ľudia. Sme povinní vytvárať podmienky pre prácu a adekvátne uplatnenie ľudí v produktívnom veku. Dôstojné prežitie jesene života a náležitá úcta patrí tým, ktorí tvrdo pracovali a tvorili tie hodnoty, z ktorých mi dnes môžeme vychádzať.

Vážení občania, prajem Vám, aby bol nový rok 2007 pre všetkých Vás rokom úspešným. Prajem Vám zdravie, šťastie, lásku a vzájomné porozumenie v rodinách. Prajem Vám zo srdca úspechy nielen v pracovnom, ale hlavne osobnom živote. Na záver by som chcel vysloviť svoje želanie, aby som o rok o takomto čase mohol zhodnotiť naplnenie aspoň časti týchto cieľov.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52