Most cez rieku Krupinica

Dôležitou investíciou Mesta Krupina na rok 2022 bude rekonštrukcia havarijného stavu mosta nad riekou Krupinica na ulici Majerský rad. Po povodni v roku 1999 bolo v južnej časti sídliska Majerský rad vybudované premostenie koryta rieky Krupinica, ktoré zabezpečilo jeho dopravné prepojenie s ulicou Malinovského. Premostenie bolo riešené ako mostné provizórium tzv. „Bailey - Bridge“ oceľovou konštrukciou s jednopruhovou cestou a lávkou pre peších. Po viac ako dvadsiatich rokoch funkčnosti sa jeho stavebno-technický stav stal nevyhovujúcim a osobou s oprávnením v odbore statika bol posúdený ako havarijný, na základe čoho Mesto Krupina dňa 30. októbra 2020, z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky a ochrany zdravia ľudí, most pre cestnú dopravu uzavrelo. Mesto Krupina od začiatku vzniknutej nepriaznivej situácie, teda od uzavretia mosta ihneď začalo vo veci pracovať a riešiť ju. Už na sklonku roka 2020 sa prostredníctvom verejného obstarávania zabezpečil spracovateľ projektovej dokumentácie, spoločnosť VALBEK&PRODEX, spol. s.r.o. Bratislava, ktorá v máji 2021 odovzdala Mestu Krupina kompletnú realizačnú dokumentáciu na stavbu mostného telesa.

Mestu Krupina bola predložená na vyjadrenie rozpracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s názvom „Most cez rieku Krupinica“. V zmysle projektového návrhu bude stavba pozostávať z demontáže oceľovej nosnej konštrukcie, vrátane odbúrania časti existujúcich nábrežných opôr a následnej výstavby novej železobetónovej nosnej konštrukcie uloženej na nových železobetónových úložných prahoch s novými závernými múrikmi lemovanými plentovacími stienkami na ich okraji. Spodná strana nového mosta bude založená hlbinne, na sérii vŕtaných mikropilótov. Pred a za mostom budú realizované nové prechodové oblasti mosta a príslušné úpravy okolia dotknuté touto rekonštrukciou. Účelom mosta je hlavne previesť miestnu komunikáciu ponad Krupinicu a rozšíriť doterajšiu jednopruhovú cestu na dvojpruhovú / MZ8,0/50, funkčná trieda B2/ so zachovaním chodníka pre peších.

Následne sa riešili zmluvne preložky inžiniersky sietí nachádzajúcich sa na moste, čo trvalo žiaľ a nie z dôvodov na strane Mesta Krupina dlhý čas. Týmto procesom sa žiaľ zabrzdilo skoršie vyriešenie danej nepriaznivej situácie v doprave a započatie stavebných prác ešte v roku 2021. V rámci stavby sa aktuálne realizujú preložky inžinierskych sietí a to preložka NN káblov Stredoslovenskej distribučnej, a.s. a preložka káblov Slovak Telekom, a.s.. Verejné obstarávanie je v procese ukončenia, Mesto Krupina prijalo ponuku úspešného uchádzača, ktorou je spoločnosť VIAKORP, s.r.o. Zvolen a vyzve ju k uzatvoreniu Zmluvy o dielo.

Záverom je potrebné povedať, že Mesto Krupina má záujem zrealizovať stavbu nového mosta v čo najkratšom možnom čase, aby mohol slúžiť občanom mesta a aby dopravná situácia v meste bola lepšia, plynulejšia a hlavne pre chodcov a vodičov bezpečná.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31