IOMO - Integrované Obslužné Miesto Občana

IOMO je dostupné občanom aj na Mestskom úrade v Krupine počas úradných hodín.

IOMO (integrované obslužné miesto občana)  vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí. IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste - rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Ušetrí vám tak nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

  • výpis z registra trestov
  • výpis z listu vlastníctva
  • výpis z obchodného registra

Postupne sa bude služba rozširovať. Všetky vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Výpis  z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

O vyhotovenie výpisu z registra trestov môže požiadať žiadateľ osobne alebo žiadateľ zastúpený splnomocneným zástupcom, pričom táto skutočnosť musí byť uvedená v predloženom splnomocnení s overeným podpisom, ktoré nie je staršie ako 30 dní. Splnomocnený zástupca musí zároveň predložiť originál dokladu, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa (splnomocniteľa) a originál dokladu, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnený zástupca.

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť nasledujúcimi spôsobmi:

ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky:

  • originálnym občianskym preukazom alebo originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu

ak je žiadateľom cudzinec s povoleným pobytom na území SR:

  • originálnym cestovným dokladom a originálom rodného listu úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
  • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom
  • alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym znalcom - prekladateľom

Poplatky:  3,90 €
Doba vybavenia:  výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska.

List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:

  • úplný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • čiastočný Výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely - ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O Výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

O Výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie.

Občan sa pri vybavovaní Výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatky:  7,90 €
Doba vybavenia:  výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony.

O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Poplatky:  4,50 €
Doba vybavenia:  výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19