Investičné akcie v meste napredujú

Pracovný ruch môžete v týchto týždňoch vidieť v našom meste na viacerých miestach. Prebiehajú opravy komunikácií, odvodňovacích rigolov, priepusty, chodníky, vnútrobloky dokonca i športové a detské ihriská.

Aktuálne sa realizuje asfaltovanie povrchu cesty na ulici Priemyselná, kde prebiehali prípravné práce ako osadenie obrubníkov, frézovanie povrchu cesty, oprava vsakovacej jamy na odvedenie dažďových vôd.

Realizačné práce v našom meste sa týkali v posledných dňoch odvodnenia lokality Stará hora- oprava odvodňovacieho rigolu a priepustov v komunikácií na úseku Starohorská ulica v úseku pri ulici J. Vacholda. Odvodnenie tohto územia má cieľ odvážať prívalové vody z dažďov a topenia snehu, ktoré v tomto území spôsobovali zatápanie územia, ktoré je určené na výstavbu rodinných domov.

Dňa 31. augusta 2021 začala spoločnosť STRABAG s.r.o. s realizáciou diela „Rekonštrukcia atletického oválu – Krupina“, ktorého výsledkom bude zrekonštruovaná atletická dráha dĺžky 400 m v zostave 4 dráhy na ovále a 6 dráh na šprintérskej rovinke s umelými polyuretánovými povrchmi. Súčasťou investičnej akcie bude aj vytvorenie atletických sektorov pre skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, hod oštepom, vrh guľou a hod diskom. Financovanie je zabezpečené formou dotácie zo Slovenského atletického zväzu vo výške 200.000 € a úverových zdrojov Mesta Krupina. Investičné akcie, ktoré prebiehali v uplynulých mesiacoch sa týkali opravy havarijného stavu prekrytej časti potoka Kňazov Jarok Krupina a rekonštrukcia Nového cintorína. V areály kúpaliska Tepličky sa uskutočnila realizácia stavebných prác na odstraňovaní havarijného stavu potoka. Práce pozostávali z výkopových prác, odstránenia pôvodnej stropnej konštrukcie prekrytej časti potoka, následnej betonáže stropu- uviedla vedúca odd. výstavy Ing. Jaroslava Uramová. Práce v areály boli ukončené dňa 9.7.2021 úpravou terénu, a mohlo nastať otvorenie kúpaliska Tepličky na letnú sezónu 2021. Náklady pri tomto havarijnom stave predstavovali sumu 69 614,81 €. Rekonštrukcia areálu Nového cintorína pozostávala z výmeny asfaltových plôch na 940 m2. Stavebné práce sa týkali odstránenia asfaltového povrchu, následnej stabilizácií podložia, osadenia 260 bm nových obrubníkov, odvodnenia, vybudovania dažďovej kanalizácie a vybudovania nového povrchu komunikácií a chodníkov. Stavba sa začala realizovať dňa 17.5.2021 a dátum odovzdania stavby bolo 15.7.2021. Stavbu realizovala stavebná firma HEX-STAV, s.r.o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Práce sa delili na dve etapy, aby sa nebránilo vykonávaniu obradov. Na rekonštrukciu boli použité Mestské finančné prostriedky a vysúťažená suma na prvý stavebný objekt bola 2443,77 € a na druhý stavebný objekt- spevnené plochy, bola vysúťažená suma 49 087,42 €. Mesto Krupina plánuje Nový cintorín v budúcnosti rozširovať aj o nové hrobové miesta.

Podporené investičné akcie v meste

Mesto Krupina bolo úspešné v žiadosti a bolo podporené v rámci výzvy z Fondu na podporu športu a to plnou sumou 50%, čo tvorí 321 567,50 € na projekt pod názvom: Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine". Projekt sa spolufinancuje aj z rozpočtu Mesta Krupina a rozpočtu BBSK zhodne po 25%, teda po 161 000 €. Rekonštrukcia sa týka poslednej neobnovenej časti rozsiahleho školského areálu medzi školami. Výsledkom rekonštrukcie by mala byť obnova atletickej dráhy, atletických sektorov a dobudovanie ihriska na loptové hry. Je to potešiteľná správa nielen pre naše mesto, ale hlavne pre naše základné a stredné školy. Veríme, že táto investícia bude znamenať veľký prínos a zlepšenie podmienok na športovanie pre naše základné a stredné školy a hlavne pre výchovu nových športových talentov v našom meste.

Naplánované investičné akcie, ktoré by sa mali realizovať ešte tento rok sa týkajú hlavne opráv a asfaltovania komunikácií. Asfaltovanie komunikácií je naplánované na ulici Malinovského a Kuzmányho, ďalšie realizácie sa týkajú opravy cesty Tanistravár a rozšírenie komunikácií Nová hora. Tento rok je naplánované dokončenie sídliska Majerský rad aj so spevnenými plochami a detským ihriskom.

Toto všetko je aktuálne v zornom poli pracovníkov Mestského úradu a touto cestou sa Vám vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31