Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2019 - 2022

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Výmena povrchu
na multifunkčnom ihrisku
pri ZŠ E. M. Šoltésovej

(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených
plôch základných škôl v Krupine

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených
plôch základných škôl v Krupine

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených
plôch základných škôl v Krupine

(vlastné zdroje)
Prístavba MŠ na ulici Ivana Krasku
Rekonštrukcia podlahy
v telocvični ZŠ J.C. Hronského

(MŠVVaŠ SR + vlastné zdroje)
Prístavba MŠ
na ulici Ivana Krasku

(vlastné zdroje)
Asfaltové plochy v školskom
areáli ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Asfaltové plochy v školskom
areáli ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Modernizácia odborných učební
ZŠ J.C. Hronského

(EÚ + štátny rozpočet + vlastné zdroje)
Modernizácia odborných učební
ZŠ E.M. Šoltésovej

(EÚ + štátny rozpočet + vlastné zdroje)
Plynová kotolňa
ZŠ J.C. Hronského v Krupine

(vlastné zdroje)
Výmena podlahy
v ŠJ ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Detské ihriská
MŠ Malinovského a I. Krasku

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia
elektrickej inštalácie - ZUŠ

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia schodiska
v ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia WC
v ZŠ J.C. Hronského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia WC
v ZŠ E.M. Šoltésovej

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia atletických zariadení
v areáli základných škôl

(Fond na podporu športu+BBSK+vlastné zdroje)


2. Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

Výstavba spevnenej plochy
na Majerskom rade 42/43
s osvetlením

(vlastné zdroje)
Obnova a rekonštrukcia MK
v meste Krupina
- ulica J.C.Hronského

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia časti
Svätotrojičného námestia

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia časti chodníka
+ zábrana pri ceste I/66

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia
Priemyselnej ulice

(vlastné zdroje)
Rozšírenie komunikácie
Nová Hora

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia časti ulice
Malinovského a Kuzmányho

(vlastné zdroje)
Nové odstavné plochy
na ul. F. Kráľa

(vlastné zdroje)
Odvodňovací rigol
v smere na Starú horu

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia ulice
Dionýza Štúra

(vlastné zdroje)


3. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia statických porúch
nového domu smútku v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova krovu a fasády
Mestského úradu v Krupine

(vlastné zdroje)
Obnova múzea
a sanácia vlhkosti - 2. etapa

(Ministerstvo kultúry + vlastné zdroje)
Oprava depozitára
Múzea A. Sládkoviča

(Fond na podporu umenia + vlastné zdroje)
Rekonštrukcia plochy 1. sekcie
urnového hája v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Výmena okien na obytnom dome
Majerský rad 78-79

(vlastné zdroje)
Obnova strechy
stolnotenisovej herne

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia soc. zariadení
v Dome smútku v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Výmena okien a vchodových
plastových dverí v Dome smútku
v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Oprava časti strechy
budovy nemocnice v Krupine
v prístavbe ARO

(vlastné zdroje)
Geschwindova záhrada ruží
- oplotenie

(BBSK + vlastné zdroje)
Rampa pre imobilných
v Nemocnici Krupina

(vlastné zdroje)
Oprava komunikácií
v Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia kanalizácie
v Múzeu Andreja Sládkoviča

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia garáže
pre hasičské vozidlo DHZ Krupina

(Ministerstvo vnútra + vlastné zdroje)
Altán pre klientov
soc. zariadenia
v záhrade nemocnice

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia
nádvoria MsÚ

(vlastné zdroje)
Rozšírenie komunikácií
Nového cintorína

(vlastné zdroje)
Oprava objektu
Hrobky rodiny Plachých

(Ministerstvo kultúry SR + vlastné zdroje)
Oprava schodiska
pod Múzeom A. Sládkoviča

(vlastné zdroje)
Obnova kuchyne
a sociálnych zariadení
v Klube dôchodcov

(vlastné zdroje)
Oprava objektu
Hrobky rodiny Plachých

(Ministerstvo kultúry SR + vlastné zdroje)
Revitalizácia priestorov
pivníc pod Múzeom A. Sládkoviča
- osadenie brán

(BBSK + vlastné zdroje)


4. Iné investičné akcie

Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina- 6. etapa

(Ministerstvo vnútra SR + vlastné zdroje)
Dobudovanie verejného osvetlenia
v Krupine - 3 svetelné body
na ulici M.R. Štefánika

(vlastné zdroje)
Dobudovanie verejného
osvetlenia v Krupine
- 2 svetelné body
na Starom cintoríne

(vlastné zdroje)
Vybudovanie prístrešku
pri strážnej veži Vartovka

(BBSK + vlastné zdroje)
Výstavba prístrešku
na Majerskom rade 46-47 a 51-52

(vlastné zdroje)
Stavebné úpravy
plochy Street Workout

(vlastné zdroje)
Detské ihrisko
na ulici J. Špitzera

(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Výstavba spevnenej plochy
na Majerskom rade 58/59
s osvetlením

(vlastné zdroje)
Oprava hradobného múra
(vlastné zdroje)
Oprava havarijného stavu
prekrytej časti potoka
Kňazov jarok

(vlastné zdroje)
Vybudovanie automatického
závlahového systému
na Mestskom futbalovom štadióne

(Slovenský futbalový zväz + vlastné zdroje)
Revitalizácia
Geschwindovej záhrady ruží

(BBSK + vlastné zdroje)
Vybudovanie prečerpávacej
stanice na splaškové vody
- Špitzerova ulica

(vlastné zdroje)
Klietka hanby
(OOCR Stredné Slovensko + vlastné zdroje)
Nápis #KRUPINA
(BBSK+vlastné zdroje)
Rozšírenie hrobových miest
na Novom cintoríne

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia atletického oválu
(Slovenský atletický zväz + vlastné zdroje)
Revitalizácia medziblokových
priestorov sídliska Majerský rad

(EŠIF + štátny rozpočet + vlastné zdroje)
Oporný múr Nad Kotlom
(vlastné zdroje)
Verejné osvetlenie
na Priemyselnej ulici

(vlastné zdroje)
Detské ihrisko
na Malinovského ulici

(vlastné zdroje)
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29