Investičné akcie realizované mestom Krupina v rokoch 2011 - 2014

1. Rekonštrukcie škôl a školských zariadení

Komplexná rekonštrukcia
ZŠ E.M. Šoltésovej
(Európsky fond regionálneho
rozvoja + vlastné zdroje)
Výmena okien a dverí
na MŠ Malinovského ul. - I. etapa
(sponzoring + vlastné zdroje)

Výmena okien a dverí
na MŠ Malinovského ul. - II. etapa
(vlastné zdroje)

Rekonštrukcia hygienických zariadení - Materská škola Malinovského
(sponzoring + vlastné zdroje)
Vybudovanie prechodu
medzi Základnými školami
(vlastné zdroje)
Vybudovanie spevnených plôch
v areáli ZŠ E.M. Šoltésovej
(vlastné zdroje)
Výmena okien a dverí Sanácia havarijného stavu budovy MŠ na ulici I. Krasku
Výmena okien a dverí
v Základnej umeleckej škole
(vlastné zdroje)
Sanácia havarijného stavu
budovy MŠ na ulici I. Krasku

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia strechy na hospodárskej budove CVČ Výmena okien a dverí, zníženie stropov a výmena svietidiel
Rekonštrukcia strechy
na hospodárskej budove CVČ
(vlastné zdroje)
Výmena okien a dverí,
zníženie stropov a výmena svietidiel
v budove MŠ na ul. I. Krasku
(vlastné zdroje)
Výmena okien a dverí na hospodárskom pavilóne MŠ (ul. I. Krasku) Oprava vežičky na budove Centra voľného času - Domček
Výmena okien a dverí
na hospodárskom pavilóne MŠ
- ul. I. Krasku

(vlastné zdroje)
Oprava vežičky na budove
Centra voľného času - Domček

(vlastné zdroje)
Zmena systému vykurovania v budove Základnej umeleckej školy - vilka  
Zmena systému vykurovania
v budove ZUŠ - vilka

(vlastné zdroje)
 

2. Rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií

Rekonštrukcia chodníka
pri Slovenskej sporitelni, a.s.
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - Valach - Šváb
(vlastné zdroje)
Oprava cesty na Tanistravár
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - Červená Hora
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - Kopanice-Brezová
(1. úsek)
(vlastné zdroje - Mestské Lesy, s.r.o.)
Oprava cesty - Kopanice-Brezová
(2. úsek)
(vlastné zdroje - Mestské Lesy, s.r.o.)
Oprava cesty - Horné Kopanice
(1. úsek)
(vlastné zdroje - Mestské Lesy, s.r.o.)
Oprava cesty - Horné Kopanice
(2. úsek)
(vlastné zdroje - Mestské Lesy, s.r.o.)
Oprava cesty - Horné Kopanice
(3. úsek)
(vlastné zdroje - Mestské Lesy, s.r.o.)
Stabilizácia podložia
na ulici Koháryho rad
(vlastné zdroje)
Oprava cesty do Bebravy
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - ulica Bebravská
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - ulica Malinovského
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - ulica M.R. Štefánika
(vlastné zdroje)
Oprava chodníka - ulica Hviezdoslavova
(vlastné zdroje)
Oprava cesty - ulica Nová
(vlastné zdroje)
Výmena zábradlia - Svätotrojičné nám.
(vlastné zdroje)
Oprava výtlkov
na miestnych komunikáciách

(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Odvodnenie prístupovej komunikácie - Barnove sady Rekonštrukcia križovatky ul. Saská - Za baštou
Odvodnenie prístupovej komunikácie
Barnove sady

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia križovatky
ul. Saská - Za baštou

(vlastné zdroje + vlastníci priľahlých nehnuteľností)
Výstavba parkovacích plôch na Majerskom rade Oprava Gliarskej ulice
Výstavba parkovacích plôch
na Majerskom rade

(sponzoring)
Oprava Gliarskej ulice
(vlastné zdroje)
Výstavba parkovacích plôch na Majerskom rade - 2. časť Výstavba parkovacích plôch na Majerskom rade - 3. časť
Výstavba parkovacích plôch
na Majerskom rade - 2. časť

(vlastné zdroje)
Výstavba parkovacích plôch
na Majerskom rade - 3. časť

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia komunikácie na Tanistravár Výstavba parkovacích plôch na Malinovského ulici
Rekonštrukcia
komunikácie na Tanistravár

(Mestské lesy, s.r.o. Krupina)
Výstavba parkovacích plôch
na Malinovského ulici

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie na Starej Hore Oprava miestnej komunikácie na Tanistravár, 2. etapa
Oprava miestnej komunikácie
na Starej Hore

(vlastné zdroje - Mestské lesy, s.r.o.)
Oprava miestnej komunikácie
na Tanistravár - 2. etapa

(vlastné zdroje)
Oprava chodníka na Majerskom rade Rekonštrukcia parkoviska na ulici M. R. Štefánika
Oprava chodníka
na Majerskom rade - 1. etapa

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia parkoviska
na ulici M.R. Štefánika

(vlastné zdroje)
Oprava miestnej komunikácie s odvodnením - Široké Lúky Oprava povrchu chodníka na Jesenského ulici
Oprava miestnej komunikácie
s odvodnením - Široké Lúky

(vlastné zdroje)
Oprava povrchu chodníka
na Jesenského ulici

(vlastné zdroje)

3. Výstavba vodovodov

Výstavba vodovodu
Stará Hora - II. etapa
(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)
Výstavba vodovodu
Stará Hora - III. etapa
(vlastné zdroje + spoluúčasť užívateľov)
Výstavba vodovodu Starý Háj - II. etapa Výstavba vodovodu pre osadu Vĺčok
Výstavba vodovodu
Starý Háj - II. etapa, vetva 1-2
(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)
Výstavba vodovodu
pre osadu Vĺčok - II. etapa
(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)

4. Rekonštrukcie budov v majetku mesta

Rekonštrukcia balkóna - budova MsÚ
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia okien a dverí - Klub dôchodcov
(vlastné zdroje)

Rekonštrukcia okien a dverí
- Stolnotenisová herňa
(vlastné zdroje)
Nový bleskozvod
na budove Nemocnice
(vlastné zdroje)

Výmena antistatickej podlahy
- Röntgen Nemocnica Krupina
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chirurgickej
ambulancie - Nemocnica Krupina
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia strechy
na sociálnej ubytovni pre príslušníkov
rómskej komunity v meste Krupina
(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Oprava fasády budovy
Základnej umeleckej školy
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia sociálnych zariadení na amfiteátri Rekonštrukcia tribúny a sociálnych zariadení na štadióne
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
na amfiteátri

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia tribúny
a sociálnych zariadení na štadióne

(sponzoring + vlastné zdroje)
Rekonštrukcia starého domu smútku Oprava a zateplenie strechy na budove laboratória
I. etapa rekonštrukcie
starého domu smútku - výmena
strešnej krytiny a rekonštrukcia vežičky

(vlastné zdroje)
Oprava a zateplenie strechy
na budove laboratória

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia strechy bytového domu na Majerskom rade Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove MsÚ
Rekonštrukcia strechy bytového
domu na Majerskom rade

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia sociálnych zariadení
v budove MsÚ

(vlastné zdroje)
Oprava fasády, výmena okna a dverí na Meštianskom dome Obnova a vybavenie sobášnej miestnosti v budove MsÚ
Oprava fasády, výmena okna
a dverí na Meštianskom dome

(vlastné zdroje)
Obnova a vybavenie
sobášnej miestnosti v budove MsÚ

(vlastné zdroje + sponzoring)
 
Rekonštrukcia Kúpaliska Tepličky Oprava starého domu smútku
Rekonštrukcia Kúpaliska Tepličky
(vlastné zdroje + zdroje nájomcu)
Oprava starého domu smútku
(Ministerstvo financií SR + vlastné zdroje)
Výmena okien na budove MsÚ Výmena oplotenia futbalového štadiónu
Výmena okien
na severnej časti 
historickej budovy MsÚ

(vlastné zdroje)
Výmena oplotenia
futbalového štadiónu - I. etapa

(vlastné zdroje)
Obnova Amfiteátra Viliama Polónyiho Oprava schodov budovy Centra voľného času - Domček
Obnova Amfiteátra Viliama Polónyiho
(Nadácia SPP + vlastné zdroje + sponzoring)
Oprava schodov budovy
Centra voľného času - Domček

(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia vodných zdrojov a rezervoára - Stará Hora, Kukučka  
Rekonštrukcia vodných zdrojov
a rezervoára
- Stará Hora, Kukučka

(vlastné zdroje)
 

5. Iné investičné akcie

Vybudovanie oporného múru v lokalite
Nad Kotlom - sanácia zosuvu svahu
(Ministerstvo ŽP SR + vlastné zdroje)
Vybudovanie verejného osvetlenia
- Priemyselný park
(vlastné zdroje)
Vybudovanie verejného osvetlenia
- Roffelsen, s.r.o. - cesta do Bebravy
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Malinovského ulica
(vlastné zdroje)
Realizácia protipovodňových opatrení v rámci
projektu Program revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu
povodí SR pre rok 2011
(Úrad vlády SR + vlastné zdroje)
Vybudovanie prístreškov
na autobusovom nástupišti
(financované s podporou SAD Zvolen)
(súkromný investor)
Oprava osvetlenia
strážna veža Vartovka
(vlastné zdroje)
Oprava osvetlenia krupinských pivníc
(vlastné zdroje)
Rekonštrukcia chaty Šváb
(Mestské lesy, s.r.o.)
Rekonštrukcia mestského rozhlasu
(Ministerstvo financií + vlastné zdroje)
Výstavba zberného dvora
(súkromný investor)
Rekonštrukcia detského dopravného ihriska
(Nadačný fond Stredoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis + vlastné zdroje)
Inštalácia meračov rýchlostí
na ceste I 66
(Ministerstvo vnútra SR + vlastné zdroje)
Uzavretie a rekultivácia skládky
TKO - Biely Kameň

(Kohézny fond + vlastné zdroje)
Rekonštrukcia lávky pre peších
ponad potok Krupinica - Majerský rad

(vlastné zdroje)
Vybudovanie detského ihriska
Domček - CVČ

(súkromný investor)
Elektrifikácia osady Šváb
(Mestské Lesy, s.r.o.)
Sanácia prepadliska
pri budove MsÚ

(vlastné zdroje)
Kontajnerové stojisko
pri BD Majerský rad 78-79

(vlastné zdroje)
Vybudovanie náučného chodníka
v meste Krupina

(Nadácia Orange + vlastné zdroje )
Príprava lokality Nad Kltipochom pre individuálnu bytovú výstavbu Rozšírenie kamerového systému v meste Krupina - 2. etapa
Príprava lokality Nad Kltipochom
pre individuálnu bytovú výstavbu

(vlastné zdroje + spolufinancovanie vlastníkov pozemkov)
Rozšírenie kamerového systému
v meste Krupina - 2. etapa

(Ministerstvo vnútra SR + vlastné zdroje)
Nájomný bytový dom na Špitzerovej ulici - 11 BJ Rekonštrukcia fontány na Svätotrojičnom námestí
Nájomný bytový dom
na Špitzerovej ulici - 11 BJ

(ŠFRB + Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR)
Rekonštrukcia fontány
na Svätotrojičnom námestí

(vlastné zdroje)
Vybudovanie oplotenia pri Múzeu Andreja Sládkoviča Revitalizácia oddychovej zóny na Malinovského ulici
Vybudovanie oplotenia
pri Múzeu Andreja Sládkoviča

(vlastné zdroje + vlastník
priľahlej nehnuteľnosti)
Revitalizácia oddychovej zóny
na Malinovského ulici

(súkromný investor + vlastné zdroje)
Výstavba detského ihriska na Špitzerovej ulici Rekonštrukcia hodín na veži - ECAV Krupina
Výstavba detského ihriska
na Špitzerovej ulici

(sponzoring)
Rekonštrukcia hodín
na veži - ECAV Krupina

(vlastné zdroje)
Nájomný bytový dom na Záhradnej ulici - 16 BJ  
Nájomný bytový dom
na Záhradnej ulici - 16 BJ

(ŠFRB + Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR)
 
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29