Informácie z ekonomického oddelenia

  • 11.1.2023
  • 799x
  •   
Koniec kalendárneho roka v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad prináša obyvateľom niekoľko povinností v prípade, že sa nájdu v niektorej z nižšie vymenovaných situácií:

Daň z nehnuteľností

Do 31.01.2023 sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Táto zákonná povinnosť vzniká všetkým, ktorí v priebehu roka 2022:
  • nadobudli v katastri Krupina nehnuteľnosť (napr. rodinný dom, chata, garáž, pozemok, byt...) kúpou alebo darom,
  • uzatvorili nájomnú zmluvu na pozemky na viac ako 5 rokov a táto nájomná zmluva je zapísaná v katastri nehnuteľností,
  • predali nehnuteľnosť alebo ich darovali,
  • majú vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie
  • ohlásili drobnú stavbu a tá sa v roku 2022 aj zrealizovala.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ku daňovému priznaniu je potrebné doložiť fotokópie dokladov: rozhodnutie o povolení vkladu do katastra, kópiu dedičského rozhodnutia, kópiu listu vlastníctva (LV je možné vytlačiť cez www.katasterportal.sk), kópiu stavebného povolenia, kópiu kolaudačného rozhodnutia, kópiu nájomnej zmluvy...

Sadzba dane na rok 2023 sa zvyšuje o 3,2 % (minuloročnú infláciu).

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa sa podáva na MsÚ Krupina č.d. 4 a 5, t.č. 5550314, 5550387, 5550389, kde sú dostupné tlačivá.

Komunálny odpad

Obyvatelia Krupiny, ktorí sa viac ako 90 dní nezdržiavajú na území mesta napr. pracujúci v zahraničí, pracovníci, ktorí chodia na týždňovky, študenti študujúci v inom meste, kde sú aj ubytovaní, môžu v priebehu celého roka požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad. K žiadosti doložia potvrdenie - napr. zo školy, z internátu, zo zamestnania. Úľavy pre osoby staršie ako 65 rokov a držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S budú poskytované aj v roku 2023.

Na poslednom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 15.12.2022 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom sa zvyšuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh na zvýšenie poplatku vychádza z budúcoročných nákladov na nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý sa zvýši len o medziročnú infláciu. Ostatné koeficienty pri výpočte nákladov ostávajú na úrovni roka 2022. Tento nárast predstavuje cca 47 tisíc EUR oproti nákladom v roku 2022.

Daň za psa

V priebehu roka, ak vznikne (predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov) alebo zanikne daňová povinnosť k dani za psa (napr. úhyn psa, jeho predaj), je potrebné podať daňové priznanie. Tlačivá a všetky potrebné informácie Vám poskytneme na Mestskom úrade č. dverí 4 a 5. Majitelia psov chovaných v bytovom dome, si môžu vyzdvihnúť sáčky na psie exkrementy na Mestskom úrade, dvere č. 4.

Správa daní a poplatkov

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19