Cena Jána Amosa Komenského

  • 27.3.2024
  • 858x
  •   
Mesto Krupina v utorok 26. marca ocenilo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov 5 pedagógov, ktorí svojou prácou a úsilím už roky dokazujú, že byť učiteľom nie je len prácou, ale poslaním. Primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, v spolupráci s viceprimátorkou mesta a predsedníčkou Komisie „Človek človeku“ ZPOZ Mgr. Annou Borbuliakovou a predsedom Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok Mgr. Martinom Seleckým ocenili vzácnych pedagógov z nášho mesta, ktorých ich záslužná pedagogická činnosť sprevádza celým profesijným životom.

Hudobným darčekom pre všetkých hostí, medzi ktorými boli okrem pedagógov a bývalých pedagógov aj predstavitelia mesta a riaditelia škôl na území mesta, bol koncert, v ktorom sa predstavili žiaci a učitelia ZUŠ Krupina. Za príjemné spestrenie oceňovania im patrí obrovské poďakovanie.

Chceli by sme sa všetkým oceneným ešte raz poďakovať za ich zodpovednú a namáhavú prácu, zaželať im veľa zdravia, pedagogického optimizmu, pracovných úspechov i osobného šťastia.

Pedagógovia ocenení plaketou Jána Amosa Komenského:

Pani Mgr. Ľubica Prokajová

Ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky v pedagogickom vedení žiakov s individuálnymi potrebami a za mimoškolské aktivity.

Mgr. Ľubica Prokajová v roku 1989 nastúpila na vtedajšie Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Krupine učiť ruský jazyk. V súčasnosti učí na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine naďalej ruský jazyk, ale svoje odborné kompetencie rozšírila o vyučovanie etickej výchovy a vyučovanie administratívy a korešpondencie pre žiakov ekonomických odborov. Mnoho rokov pôsobí ako predsedníčka predmetových maturitných komisií Ruského jazyka na školách v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja. Dvadsať rokov vykonáva aj špecializovanú funkciu na škole – Výchovný poradca; je členkou školského podporného tímu SOŠOaS Krupina, tu uplatňuje svoje sociálne cítenie a pedagogické majstrovstvo – pomáha žiakom so špecifickými poruchami učenia, spolupracuje s Centrom pedagogického poradenstva, vedie dokumentáciu o vzdelávaní žiakov s individuálnymi vzdelávacími potrebami a spolupracuje s kolegami pri voľbe vzdelávacích metód a pomôcok pre týchto žiakov. Zároveň pomáha nadaným žiakom školy pri ich voľbe ďalšieho vzdelávania na vysokých školách. Zapája žiakov do súťaží, ktoré podnecujú čítanie, ale aj do dobrovoľníckych aktivít – organizuje neformálne vzdelávanie žiakov prostredníctvom exkurzií. Roky vedie krúžok šikovných rúk, vďaka čomu sú nástenky a informačné bannery na škole vždy aktuálne. Mgr. Prokajová dlhé roky vykonávala aj funkciu predsedníčky ZO odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, pri tejto práci vždy pamätala na kolegov na dôchodku.

Pani Mgr. Janka Izáková

Ocenená za pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a prácu v školstve.

Mgr. Janka Izáková vyštudovala Univerzitu Konštantína Filozofa, fakultu prírodných vied v Nitre, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: fyzika-chémia. Na Gymnázium Andreja Sládkoviča v Krupine nastúpila v roku 2004 a je učiteľkou fyziky a chémie. Od roku 2021 je poverená funkciou „vedúca učiteľka teoretického vyučovania“ a od 2023 zastáva funkciu „supervízor“ – koordinuje pedagogický zbor a vykonáva radiacu činnosť na základe poverenie riaditeľky školy v oblastiach a rozsahu jej vymedzení. Svoje skúsenosti úročí aj ako viacnásobná triedna učiteľka. Dosahuje veľmi dobré výsledky, má zodpovedný prístup k plneniu povinností. Veľkým prínosom je aj jej práca na projektoch „Konáme v oblasti zmeny klímy“, v rámci ktorých rozvíja u žiakov povedomie o dôležitosti šetrného správania k prírode a ochrane prírodného bohatstva. Taktiež pripravuje žiakov na predmetové súťaže a olympiády a usporadúva rôzne exkurzie. Svojím postojom k práci ovplyvňuje život každého žiaka, ktorého má možnosť formovať. Svoju prácu neberie len ako povolanie, ale aj ako poslanie.

Pani Ľubica Šemodová

Ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky.

Pani Ľubica Šedmodová začala pracovať v Materskej škole na Malinovského ulici v Krupine v roku 1980. Pomáhala ju budovať od jej začiatkov. Prvých 20 rokov pracovala v predškolských triedach pri príprave detí na vstup do ZŠ. Viedla výtvarný krúžok a svoj talent na výtvarné umenie uplatnila pri príprave detí na rôzne výtvarné súťaže, v ktorých dosiahli veľmi dobé umiestnenia, ako napr. Envirofilm – Zelený svet 2004 a 2023 víťaz bez určenia poradia v kategórii MŠ, či okresné výtvarné výstavy v spojovacej chodbe MŠ. Vypracovala metodický materiál s výtvarnými technikami a environmentálnymi aktivitami. Dlhé roky viedla školskú kroniku a podieľala sa na prípravách významných podujatí MŠ. V roku 1995 získala certifikát Lego Dacta + medzinárodný diplom, poznatky a zručnosti z tohto projektu aplikovala pri rozvoji matematických kompetencií detí. Bola súčasťou tímu, ktorý stál pri zrode Školského vzdelávacieho programu. V roku 2016 získala v Banskej Bystrici 1. atestáciu. Počas svojho pedagogického pôsobenia vykonala veľký kus kvalitnej práce a aktívne pracovala v odborovom zväze. Celý život ju sprevádzala láska k deťom a k učiteľskému povolaniu. Svoj voľný čas obetovala na mimoškolské aktivity, písanie článkov do Učiteľských novín a inej tlače. Za celoživotnú obetavú prácu v školstve jej patrí obdiv a vďaka.

Pani Marta Brtková

Ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky.

Pani Marta Brtková po absolvovaní Strednej všeobecno-vzdelávacej školy v Krupine a dvojročnom nadstavbovom štúdiu na pedagogickej škole v Prešove začala v roku 1970 pracovať na vtedajšej II. Základnej škole v Krupine v pozícii vychovávateľky. Pani Brtková venovala deťom na tejto škole celých 38 rokov pod vedením 5-tich riaditeľov. V práci pracovala s tými najmenšími – žiakmi 1. a 2. ročníka. K svojim žiakom vždy pristupovala empaticky, spravodlivo a láskavo, čím si u nich, ako aj u ich rodičov vybudovala dôveru. Svoju mimoškolskú činnosť venovala najmä žiakom 2. stupňa. Viedla gymnastický a požiarny krúžok a zároveň viedla deti k zdravému životnému štýlu. Podieľala sa na nácvikoch spartakiády, či na plaveckých výcvikoch žiakov 1. aj 2. stupňa. Okrem práce s deťmi pracovala aj na Okresnom pedagogickom stredisku vo Zvolene, ktoré ju vymenovalo vedúcou metodického združenia vychovávateľov za obvod Krupina. V roku 2008 odišla na zaslúžený dôchodok. Kolegovia aj rodičia na ňu s láskou spomínajú. Pri jej mene si vybavia ústretovú, trpezlivú a zodpovednú pani vychovávateľku so spontánnou a veselou povahou.

Pani Mgr. Jana Pavlíková

Ocenená za dlhoročnú pedagogickú činnosť a vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky.

Pani Mgr. Jana Pavlíková sa narodila v Kremnici a detstvo prežila vo Zvolene, kde v roku 1975 zmaturovala na Gymnáziu Ľ. Štúra. Pochádza z učiteľskej rodiny, preto si bez váhania vybrala povolanie učiteľky a jej ďalšie kroky viedli na Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave učiteľský smer matematika – deskriptívna geometria. Po ukončení štúdia v roku 1980 začala učiť na vtedajšom Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Krupine, kde pracovala až do roku 2000. Tu sa venovala budúcim poľnohospodárom a potravinárom a okrem matematiky vyučovala predmety, ako technické kreslenie a odborné kreslenie. Na učilišti sa spolu so žiakmi venovala tiež turistike. Následne začala učiť na Základnej škole E. M. Šoltésovej a v roku 2005 pokračovala na Základnej škole Jozefa Cígera Hronského v Krupine, odkiaľ v roku 2023 odišla do zaslúženého dôchodku. Počas jej 43 ročnej učiteľskej praxe sa snažila, aby každý žiak našiel aj v matematike niečo pre seba, čo ho zaujme a čo zvládne. Na ZŠ Jozefa Cígera Hronského dosiahla úspechy v práci s talentovanými žiakmi – v súťažiach Pytagoriáda a Matematická olympiáda sa jej zverenci dostali na celoštátne kolá a dosiahli aj popredné umiestnenia v mnohých súťažiach a matematických seminároch. V posledných rokoch vyučovala tiež informatiku. Pracovala ako vedúca Predmetovej komisie prírodovedných predmetov a vo funkcii vedúca zborovne. V čase voľna, ešte aj v súčasnosti sa venuje žiakom, ktorí sa chcú, alebo potrebujú vzdelávať individuálne, resp. sa pripravovať na skúšky. Svoju prácu mala vždy veľmi rada a ako sama hovorí: „keby som si mala vybrať ešte raz, určite a bez zaváhania by som bola znovu učiteľkou matematiky“.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59