Odpadové hospodárstvo

Triedený zber komunálneho odpadu, teda separovanie jeho jednotlivých zložiek je aj napriek zvyšujúcim sa cenám jedinou možnosťou, ako predísť ešte väčšiemu nárastu cien a tým v konečnom dôsledku vyšším poplatkom pre občanov nášho mesta. Samotná cena za uloženie nevytriedených zložiek komunálneho odpadu na skládke sa priamo odvíja od jeho množstva a od úrovne vytriedenia jednotlivých zložiek, ktorá bola za rok 2021 vypočítaná na úrovni 50,68 %. Z uvedeného vyplýva, že čím viac budeme separovať, tým budeme mať nižšiu sadzbu za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov. Taktiež je potrebné poznamenať, že celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu za rok 2021 bolo 1805 ton, čo je o cca 500 ton menej ako v začiatkoch, keď spoločnosť Marius Pedersen, a.s. začala pre Mesto Krupina službu zberu a likvidácie odpadov vykonávať.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť aj skutočnosť, že zavedený systém výkupu PET fliaš a plechoviek označených symbolom „Z“, ktorý má za následok zníženie množstva týchto komodít v príslušných zberových nádobách, nemá vplyv na cenu, nakoľko za tieto obalové materiály nesie zodpovednosť ten, ktorý ich uviedol na slovenský trh. V prípade mesta Krupina takýchto výrobcov zastrešuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATURPACK, a.s., ktorá z prostriedkov získaných od týchto výrobcov financuje systém triedeného zberu. Zvýšenie poplatku za komunálne odpady tak, ako je uvedené v návrhu VZN je zapríčinené enormným nárastom cien, kde v medziročnom porovnaní nárast cien v októbri 2022 dosiahol hodnotu 14,9 %. Mesto Krupina v žiadnom prípade nezvyšuje poplatok za komunálne odpady pre občanov svojvoľne. Navrhované zvýšenie priamo vyplýva z uzavretého zmluvného vzťahu so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., ktorá si túto požiadavku vzhľadom na výšku inflácie uplatnila.

Taktiež je potrebné dať do povedomia občanov, že v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a odpadovej ortuti bude potrebné komunálny odpad pred jeho uložením na skládku upravovať, čo bude mať za následok ďalší nárast cien. Účinnosť tejto povinnosti bola na základe pripomienok obcí a miest predĺžená a predpokladá sa, že platiť bude od januára 2024. Vyjadrenie „Prečo mám triediť odpad, keď aj tak platím viac“ nie je v zmysle uvedených skutočností na mieste, nakoľko jedine separovaním jednotlivých zložiek odpadu môžeme dosiahnuť ak nie zníženie, tak aspoň menší nárast poplatku za komunálne odpady. Preto prosíme občanov mesta, aby odpady triedili v čo najväčšej miere a zároveň, aby medzi sebou o tejto potrebe viedli osvetu a tak zabezpečili nielen prijateľnejšiu výšku poplatku, ale aj udržateľnosť kvality prírody pre deti a ďalšie generácie.

Oddelenie výstavby, ŽP a RM

Priložené dokumenty
DátumNázovVeľkosť a typ
28. 02. 2024  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2023 182 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.