Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine

Adresa:  Sládkovičova č. 20, 963 01 Krupina
tel.:  0917 761 1570917 761 156
e-mail:  muzeum@krupina.sk

Pracovníci múzea:
 
PhDr. Miroslav Lukáč
Mgr. Jana Fertšeková Melichová

Otvorené: 
Utorok – Piatok, 9.00 – 16.00 hod.
Sobota – Nedeľa (pre vopred ohlásených návštevníkov)

Open:
Tuesday – Friday, 9.00 a. m. – 4.00 p.m.
Saturday – Sunday (only for visitors annouced in advance)

SLUŽBY POSKYTOVANÉ MÚZEOM

SPRIEVODCOVSKÁ ČINNOSŤ

ĎALŠIE SLUŽBY

VSTUPNÉ

Základné vstupné:  2,- EUR*
Zľavy:  pre žiakov, študentov, ZŤP a dôchodcov
Sprievodcovské služby:  15,- EUR*

* Podrobne v cenníku vstupného a služieb

PREDAJ SUVENÍROV

Múzeum ponúka množstvo druhov suvenírov (pohľadnice, magnetky), ale aj publikácie z produkcie mesta Krupina, vrátane výnimočných kníh – napríklad básne Marína od Andreja Sládkoviča a iné.

STÁLA EXPOZÍCIA

Expozícia múzea s názvom Z HISTÓRIE KRUPINY je umiestnená na poschodí múzea s plochou viac ako 200 m². K jej realizácii sa pristúpilo v roku 1994 pri príležitosti 750. výročia udelenia privilégií slobodného kráľovského mesta. Tematicky je stála expozícia rozdelená do dvoch základných celkov - história mesta a literárna časť, ktorá je venovaná literárnym osobnostiam a rodákom Krupiny s dôrazom na život a dielo Andreja Sládkoviča a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Významnú časť stálej expozície tvoria dejiny Krupiny, a to od najstaršieho osídlenia územia cez formovanie a vývoj mesta a jeho obyvateľstva. Vzhľadom na to, že ide o časovo dlhé obdobie, zmyslom expozície bolo priblížiť návštevníkom najvýznamnejšie udalosti z bohatej histórie mesta v rozpätí od 13. – 20. storočia.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Časť prízemných priestorov múzea (približne 60 m²) je vyčlenených na prezentáciu krátkodobých výstav. V našom múzeu ponúkame výstavy rôzneho zamerania od historických tém, národopisné výstavy spojené s prezentáciou obcí regiónu, cez prírodopisné a náučné výstavy, až po výtvarné a vedecko-technické témy výstav. Výstavy sú vhodným doplnkom školských osnov a popri stálej expozícii rozširujú a aktualizujú ponuku múzea. Každoročne je v múzeu nainštalovaných 6 – 8 dočasných výstav.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ MÚZEA

Storočia si Krupinčania uchovávali kráľovské privilégia a dôležité listiny ako dôkazy veľkej histórie ich mesta a s hrdosťou, ale aj s dávkou opatrnosti ich skladovali v najbezpečnejších priestoroch radnice. Podľa archívnych materiálov pojem „múzeum“ pre našich krupinských predkov nebol cudzí už pred viac ako 100 rokmi, keď dal magistrát mesta v roku 1901 postaviť na mieste starej radnice budovu Mestského domu. Už vtedy sa v projektoch rátalo so samostatnou miestnosťou pre mestský archív a hneď vedľa s miestnosťou mestského múzea, kde boli neskôr vystavené vzácne predmety a písomnosti.

Snahy našich predkov sa v súčasnosti nedajú považovať za múzejnícku činnosť, predsa len tie základy boli pevné a bolo na čom budovať. Tak to asi cítili aj zakladatelia (väčšinou učitelia) terajšieho múzea, keď sa v roku 1956 zrodila myšlienka dosiahnuť zriadenie mestského múzea. Nasledovali jednania a administratívno-technické riešenia ohľadom priestorov múzea. V roku 1965 bolo Mestské múzeum v Krupine zaradené do siete múzeí na Slovensku a o dva roky neskôr bola aj schválená náplň múzea po predchádzajúcom preskúmaní Dr. J. Mjartanom zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Mestské múzeum Andreja Sládkoviča bolo slávnostne otvorené 29. novembra 1968. V ďalších rokoch sa rozširovali priestory múzea a v roku 1970 bola reinštalovaná pamätná izba Andreja Sládkoviča. Do kompetencie múzea patrila aj tzv. Izba revolučných tradícii (expozícia venovaná odboju a SNP) zriadená vo vidieckej usadlosti Šváb (po r. 1990 zrušená).

Rozhodnutím ONV vo Zvolene bolo dňom 1. januára 1978 krupinské múzeum začlenené pod Okresné múzeum vo Zvolene. V tom období bola plocha expozície Mestského múzea v Krupine 286,4 m² a zaevidovaných bolo 1 675 zbierkových predmetov. Ďalších 32 rokov malo Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine spoločnú históriu s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene (predtým Okresné múzeum, potom Vlastivedné múzeum). Od roku 1997 sa zvolenské múzeum stalo špecializovaným Lesníckym a drevárskym múzeom (LDM) a krupinské múzeum jeho vysunutým pracoviskom. Od roku 2000 zriaďovateľom múzea bolo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ktoré od 1. januára 2006 zlúčilo LDM s Múzeom vo Svätom Antone. Presne po dvoch rokoch, 1. januára 2008 nastala nová delimitácia a LDM spolu s Múzeom A. Sládkoviča bolo pričlenené k Lesom SR, š.p. ako samostatné stredisko.

Prevádzka Múzea A. Sládkoviča pod novým zriaďovateľom bola neudržateľná už aj vzhľadom na poslanie a tematickú náplň múzea. Od roku 2005 prebiehali jednania s Mestom Krupina o možnosti udržania kontinuity múzea a prevzatí Múzea A. Sládkoviča do majetku a správy mesta. Úsilie sa vystupňovalo v druhej polovici roka 2009, kedy už hrozilo uzavretie a zrušenie krupinského múzea. Rozhodnutím Mestského zastupiteľstva dňa 24. marca 2010 bolo zriadené Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, ako organizačná zložka mestskej rozpočtovej organizácie s názvom Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine, s platnosťou od 30. marca 2010. Stalo sa tak na 190. výročie narodenia básnika Andreja Braxatorisa-Sládkoviča. Múzeum bolo znovu slávnostne otvorené dňa 17. septembra 2010 v rámci Dní mesta Krupina.

HLAVNÉ ÚLOHY A ČINNOSTI MÚZEA

Hlavné úlohy múzea určuje štatút, schválený MsZ v Krupine dňa 24. marca 2010 pod č. 103/2010-MsZ s platnosťou od 30. marca 2010 a upravený nový s platnosťou od 1. júna 2014 (podrobne v prílohe). Jeho obsah bol zostavený podľa Zákona NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

ZBIERKOTVORNÁ ČINNOSŤ

Je určená štatútom múzea a príslušným zákonom. Cieľom múzea je zhromažďovať reprezentatívne (príznačné) predmety materiálnej a duchovnej kultúry mesta Krupina a širšieho regiónu - okresu Krupina (historického regiónu stredného a severného Hontu). Zbierky sa tiež získavajú darom od jednotlivcov.

VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Vzhľadom na zameranie múzea sa výskum orientuje na históriu mesta a regiónu, jednotlivé osobnosti, ďalej na menšiny a marginalizované rómske komunity. Predpokladáme spoluprácu so súkromnými osobami a inštitúciami (knižnice, archívy, múzeá). V tomto smere máme rozvinutú spoluprácu so Štátnym archívom v Banskej Bystrici - Pobočkou vo Zvolene, Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene, Slovenskou národnou knižnicou a Archívom literatúry a umenia SNK, Rímskokatolíckou cirkvou - Farnosťou v Krupine, Ev. a. v. cirkevným zborom v Krupine a MsÚ v Krupine. Čiastočným výsledkom týchto výskumov sú výstavy, pripravované brožúry, letáky, ale aj články, publikácie a štúdie v domácich periodikách.

DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

Za jednu z najdôležitejších činností v rámci výskumu sa považuje fotodokumentácia vývoja mesta - napríklad architektúry, historickej zástavby, novostavieb, života mesta... Táto činnosť je úmerná finančným, technickým a personálnym možnostiam múzea.

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Cenník služieb 33 kB [pdf]
  Cenník vstupného 25 kB [pdf]
  Štatút Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 25 kB [pdf]

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.