Zástupca primátora mesta

Mgr. Anna Borbuliaková Mgr. Anna Borbuliaková
zástupca primátora mesta

mobil:
0907 829 851
e-mail: annab1258()gmail.com

KOMPETENCIE zástupcu primátora mesta:

1. Zástupca primátora zastupuje primátora v celom rozsahu jeho právomocí počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

2. Zástupcu primátora spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

3. Primátor mesta môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

4. Zástupca primátora je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady; v čase, keď zastupuje primátora, zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.

5. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa článku 14 odseku 3 Štatútu mesta Krupina, ak ho nezvolá primátor.

Poverenie primátora mestaSúvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk