Tlačivá na stiahnutie

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Mesto Krupina

(44 kB)

(28 kB)

Žiadosť o zmiernenie tvrdosti zákona
Mesto Krupina

(25 kB)

(14 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov
a poskytovanie služieb na jarmoku, príležitostných trhoch

Mesto Krupina

(30 kB)

(20 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, na účely platenia za sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(44 kB)

(24 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(49 kB)

(31 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(70 kB)

(30 kB)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(30 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(31 kB)

(30 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(38 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(55 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(40 kB)

(100 kB)

Záväzné vyhlásenie dozora
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(100 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(60 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(70 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Spoločná obecná úradovňa Krupina

(33 kB)

(90 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
MsÚ Krupina

(21 kB)

(253 kB)

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
MsÚ Krupina

(21 kB)

(18 kB)

Žiadosť o zabratie verejného priestranstva
MsÚ Krupina

(21 kB)

(21 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopania verejného priestranstva
MsÚ Krupina

(20 kB)

(50 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
MsÚ Krupina

(20 kB)

(40 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
MsÚ Krupina

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
MsÚ Krupina

(20 kB)

(100 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
MsÚ Krupina

(20 kB)

(100 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
MsÚ Krupina

(30 kB)

(90 kB)


Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk