Geografia


POLOHA:

Krupina leží v nadmorskej výške 280 m, na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vrchov.

ROZLOHA:

Katastrálne územie celkom: 88,669 km2
z toho:
- poľnohospodárska pôda: 36,190 km2
- lesná pôda: 46,000 km2
- vodné plochy: 0,760 km2
- ostatné plochy: 5,719 km2

VODNÉ TOKY:

- Krupinica
- Bebrava
- Vajsov
- Kltipoch
- Kňazov potok
- Briač
- Červenohorský potok
- Jakubov potok

VODNÁ NÁDRŽ:

Bebrava - lokalita Bebrava, prevádzkovateľ a správca - povodie HRONA

PRÍRODNÉ PAMIATKY:

Z geologicko - geomorfologických zvláštností je to prírodná pamiatka Štangarígeľ (Krupinské bralce) - skalný útvar so stĺpovitou päťbokou odlučnosťou pyroxenických andezitov. Podobný charakter má aj prírodná pamiatka Sixova stráň. Z geologického hľadiska sú zaujímavé aj zvislé andezitové bralá a ich sutiny v národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok, ktorá sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov.Súvisiace odkazy: Návštevník, Občan, Podnikateľ, Kontakty, Informácia o zadaní zákaziek,
Článok je tlačený zo stránky www.krupina.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk