Mestská polícia
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 1971145                tlačiť článok  Tlač

Mestská polícia

náčelník MP: Martin GABERA
tel.: 045 55 50 321
mobil: 0918 388 800
e-mail: nacelnik()krupina.sk, policia()krupina.sk

Vzhľadom k tomu, že mestská polícia nevykonáva 24 - hodinovú službu, Vaše telefonické oznámenie príjme len počas výkonu služby. V prípade však, ak sa nedovoláte a bude ohrozený priamo život, zdravie alebo majetok, volajte na známe telefónne čísla 112, 158. Na záver dávame do povedomia aj pevnú linku Obvodného oddelenia Policajného zboru v Krupine: 045/55 11 033.

Základné úlohy Mestskej polície (podľa §3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov):

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím
 • dbá o ochranu životného prostredia v meste
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Mestská polícia mesta Krupina patrí do úseku primátora.Súvisiace odkazy: Tlačivá, Kultúra, Mestský úrad, Školy a vzdelávanie, Ponuka majetku, Prístup k informáciám, Zdravotníctvo, Ako vybaviť, Šport, Dobrovoľný hasičský zbor, Adresár firiem v Krupine, Otázky a odpovede, ICM, Správne konania,
midle_bottom


side_bottom