Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 2093602                tlačiť článok  Tlač

Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine

Mestské zastupiteľstvo v Krupine v súlade s § 11, ods. 4, písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje tieto

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine

Preambula

1. Poslanci mestského zastupiteľstva v Krupine nie sú dlhodobo uvoľnení zo zamestnania pre výkon funkcie a preto im nepatrí mesačný plat za výkon funkcie.

2. Mesačná odmena neuvoľneného poslanca je funkčným požitkom.

Článok 1

Rozsah platnosti

Tieto Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine upravujú odmeňovanie poslancov MsZ za výkon činnosti poslanca:

a) na rokovaní mestského zastupiteľstva,

b) na rokovaní mestskej rady,

c) ako zástupcu primátora,

d) na rokovaní stálej komisie MsZ

e) za vykonávanie obradov ZPOZ

a ďalších občanov za ich prácu v komisiách.

Článok 2

Poslanecká odmena

1. Mesačná odmena poslanca v peňažnom vyjadrení pozostáva:

a) zo základnej odmeny vo výške 5% schváleného platu primátora mesta

b) z odmeny za účasť na zasadnutí MsZ vo výške 45,00 €

c) z odmeny za účasť na zasadnutí Mestskej rady vo výške 18,00 €

d) z odmeny zástupcu primátora mesta Krupina vo výške 45,00 €

e) z odmeny za účasť člena na zasadnutí stálej komisie MsZ vo výške 13,50 €

f) z odmeny predsedu na zasadnutí stálej komisie MsZ vo výške 18,00 €

g) z odmeny za vykonávanie obradov ZPOZ 10,00 €/obrad

h) za vykonanie smútočného obradu 20,00 €/obrad

ch) z odmeny na úpravu zovňajšku podľa bodu g) tohto článku sobášiacemu nasledovne:

1. primátorovi, zástupcovi primátora, predsedovi komisie Človek človeku 200,00 €/rok

2. ostatným vykonávateľom patrí odmena na úpravu zovňajšku za každý deň účinkovania bez ohľadu na počet obradov 10,00 €/deň

2. Odmena podľa čl. 2 bod 1. písm. b) a c) týchto zásad poslancovi za neúčasť na rokovaní MsZ a MsR nepatrí.

3. Odmena podľa čl. 2 bod 1. písm. d) a e) týchto zásad sa poslancovi za neúčasť na rokovaní stálej komisie nepatrí.

4. Nárok na odmenu za účasť na zasadnutiach stálej komisie MsZ prináleží poslancom najviac 12 x ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na jednej komisii.

5. Vyplatenie odmien za výkon jednotlivých funkcií sa nevylučuje, okrem odmeny podľa bodu 1. písm. e) a f) tohto článku zásad.

Článok 3

Náhrada cestovných nákladov

Pri pracovných cestách vopred schválených a odsúhlasených primátorom mesta patrí poslancom náhrada cestovných nákladov podľa zákona o cestovných náhradách.

Článok 4

Odmena členov stálych komisií - neposlancov

1. Zapisovateľom komisií patrí za prácu v samosprávnych orgánoch odmena za výkon činnosti 25,00 € za rokovanie komisie. Členom komisií–neposlancom patrí za prácu v samosprávnych orgánoch odmena za výkon činnosti vo výške 10,00 € za jedno rokovanie komisie.

2. Odmena za prácu v komisii MsZ bude vyplatená maximálne za jedno rokovanie komisie v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3. Za neúčasť na zasadnutí komisie mestského zastupiteľstva, ani v prípade, keď komisia nie je uznášaniaschopná odmena neprináleží.

4. Odmeny budú vyplatené na základe zápisnice a prezenčnej listiny z rokovaní komisie, ktoré vyhotoví zapisovateľ komisie MsZ.

Článok 5

Zúčtovanie odmien poslanca

1. Podkladom na zúčtovanie odmien poslancov podľa Čl. 2 týchto zásad sú prezenčné listiny zo zasadnutí príslušných orgánov mesta. Za účasť poslanca sa pre účely nároku na vyplatenie odmeny považuje jeho fyzická prítomnosť na celom rokovaní a na hlasovaní o jednotlivých bodoch rokovania, resp. navrhovaných uznesení.

2. Odmeny podľa čl. 2 týchto zásad sa spracovávajú štvrťročne a vyplácajú sa vo výplatnom termíne Mestského úradu v Krupine.

3. Odmeny podľa čl. 3 týchto zásad sú splatné do 15. dňa mesiaca nasledujúceho štvrťroka, v ktorom boli odmeny schválené, najneskôr do konca roka.

4. Zápisnice a prezenčné listiny z rokovania MsZ, MsR a komisií MsZ pre spracovanie a vyplatenie odmien budú zapisovateľkou predkladané ekonomickému oddeleniu, vždy k poslednému dňu príslušného štvrťroka. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude odmena vyplatená v nasledujúcom kalendárnom štvrťroku.

5. Výdavky, súvisiace s výplatou odmien v zmysle týchto Zásad sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov Mesta Krupina.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

1. Tieto Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine boli schválené uznesením MsZ v Krupine č. 234/2015-MsZ, dňa 23.09.2015.

2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje MsZ.

3. Schválením týchto Zásad sa ruší uznesenie č. 132/2015-MsZ – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Krupine zo dňa 11.02.2015.

4. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Mestským zastupiteľstvom v Krupine.

V Krupine, dňa 23.09.2015.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mestaSúvisiace odkazy: Základné údaje, Primátor mesta, Mestské zastupiteľstvo, Smernice, Mestská rada, Komisie pri MsZ, Všeobecne záväzné nariadenia, Hlavný kontrolór, Poslanci MsZ, Rokovací poriadok MsZ, Štatút mesta Krupina, Legislatíva, Zasadnutia MsZ, Rozpočet mesta, Záverečný účet mesta, Výročné správy, Rokovací poriadok komisií, Zástupca primátora mesta, Zásady Mesta Krupina,
midle_bottom


side_bottom