Zámer prenájmu majetku
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení: 413744                tlačiť článok  Tlač

Zámer prenájmu majetku

ZVEREJNENÉ: 10.01.2018

Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, konkrétne časť parcely registra E č. 6593/1, druh trvalo trávnatý porast a časť parcely registra E č. 9769/2, druh ostatná plocha, v požadovanej výmere cca 20 m2, v prospech Štefana Gajdošíka a manželky Mgr. Oľgy rod. Parobkovej, bytom E. M. Šoltésovej 25, Krupina a v prospech Maroša Frčku a manželky Moniky rod. Grnáčová, bytom E. M. Šoltésovej 26, Krupina, za účelom vybudovania odstavnej plochy pre motorové vozidlo spôsobom zatrávňovacích panelov na vlastné náklady, vo výške nájomného min. 3,- Eur/rok (vzhľadom na výmeru zabratého pozemku).

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok, ktorý Mesto Krupina dlhodobo nevyužíva, a preto súhlasí so spevnením predmetnej časti pozemku za účelom nutného odstavenia motorového vozidla.

ZVEREJNENÉ: 22.11.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
nebytový priestor  nachádzajúci sa v budove nemocnice na treťom nadzemnom podlaží, na  ul.  29. augusta súp. č. 630/25, Krupina, postavenej na pozemku parcela registra C č. 1527/1, zapísaná na LV č. 122, k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, využiteľná nájomná plocha o výmere  792 m2,  v prospech neziskovej organizácii SVETLO Krupina n.o., so sídlom ul. 29 augusta 630/25, Krupina, za účelom poskytovania sociálnej pomoci formou poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov, a to:

 • poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, t.j. zariadenie pre seniorov,
 • prepravná služba,
 • odľahčovacia služba.

Nájomný vzťah sa uzatvorí na dobu neurčitú, vo výške nájomného 1250,- Eur/rok za celý predmet nájmu.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že poskytovanie mestských priestorov nájomcovi plní verejnoprospešný záujem, ktorým je poskytovanie sociálnych služieb pre občanov Mesta Krupina a širšieho okolia, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
časť pozemku vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, parcela registra E č. 9607/4, ostatná plocha a parcela registra E č. 6451/20, trvalý trávny porast, vedené na LV č. 4578, a parcela registra C č. 443/1, ostatná plocha, vedená na LV č. 2952, za účelom umiestnenia 3 ks reklamných zariadení, v rozsahu plochy reklamného zariadenia, v prospech spoločnosti Nábytok Mudrák s.r.o., Svätotrojičné nám. 6/6, 963 01  Krupina, vo výške nájomného 33,- Eur/rok za každé umiestnené reklamné zariadenie, na dobu nájmu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky doteraz žiadateľ dlhodobo užíval za účelom umiestnenia reklamných zariadení na základe Nájomnej zmluvy č. 9488/2012. O prenájom predmetnej časti pozemkov nikto iný neprejavil záujem. Umiestnením reklamných zariadení dôjde k využitiu daných pozemkov.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve mesta Krupina, k.ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra E č. 194/1 o výmere 1466 m2, druh trvalo trávnatý porast, vedená na LV č. 2952, v požadovanej výmere 20 m2, v prospech Milana Petríka, bytom F. Kráľa 660/1, Krupina, za účelom zriadenia záhrady, na dobu nájmu neurčitú, vo výške nájomného 3,- Eur/rok za celý predmet nájmu.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je bezprostredne susediaci s bytovým domom v ktorom žiadateľ vlastní byt a tvorí  s bytovým domom neoddeliteľný celok. Súčasne je v záujme vlastníka pozemku aby predmetný pozemok bol udržiavaný.

ZVEREJNENÉ: 18.10.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  k.ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra C č. 1280/1 o výmere 2 366 m2,  druh zastavaná plocha a nádvorie,  vedená na LV č. 4578, v požadovanej výmere 258 m2, v prospech Mgr. Ingrid Kohútovej rod. Bérešová, ul. Družstevná 226/23, 962 61 Dobrá Niva, vo výške nájomného  0,10 €/m2/rok, za účelom využívania na výchovno–vzdelávací proces zariadenia materskej škôlky. Zmluvný vzťah sa uzatvorí na dobu neurčitú.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že priľahlý pozemok tvorí s nehnuteľnosťou v ktorej je  zriadená materská škôlka neoddeliteľný celok. Súčasne je v záujme vlastníka pozemku aby predmetný pozemok bol udržiavaný.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne
pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  k.ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra E č. 1294/1,  druh pozemku trvalo trávnatý porast,  vedený na LV č. 4578, v požadovanej výmere cca  1000 m2, za účelom obhospodarovania na pestovateľskú činnosťou, v prospech Kataríny Melichovej rod. Sedmáková, bytom Fraňa Kráľa 668/10, Krupina, vo výške nájomného  45,- Eur/ha/rok.

ZVEREJNENÉ: 15.08.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nebytový priestor nachádzajúci sa v budove nemocnice  na ul. 29. augusta súp. č. 630, postavenej na parcele registra KN C č. 1527/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, vedená na LV č. 122, využiteľná nájomná plocha o výmere 85,06 m2,  v prospech NeroMed JS s.r.o., Horská 576/4, 962 31 Sliač,  za účelom prevádzkovania neurologickej ambulancie.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky neurologickej ambulancie plní verejnoprospešný záujem, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v danom odbore pre občanov mesta Krupina, okresu Krupina a širšieho okolia.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenájmu pozemku v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  k.ú. Krupina, okres Krupina, časť parcely registra E č. 8129, druh pozemku orná pôda,  vedeného na LV č. 6195, v požadovanej výmere 30 m2 a 22,5 m2, za účelom zriadenia záhrady, v prospech Jozefa Ližbetína, bytom Fraňa Kráľa 668/10, Krupina, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú bezprostredne susediace s bytovým domom na ulici F. Kráľa 668/10 v Krupine, v ktorom žiadateľ vlastní byt č. 4,  a tvoria  s bytovým domom neoddeliteľný celok. Súčasne je v záujme vlastníka pozemku aby predmetný pozemok bol udržiavaný.

ZVEREJNENÉ: 29.05.2017

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v katastrálnom území Krupina, na ul. Krupinica, zapísané na LV č. 2952, vedený Okresným úradom v Krupine, odbor katastrálny:

 • budova - dielne, súpis. č.: 2869, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 2128/3 o výmere 272 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
 • budova - garáže, súpis. č.: 2870, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 2129/3 o výmere 425 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
 • budova - vrátnica, súpis. č.: 2871, nachádzajúca sa na parcele registra C č. 2130/4 o výmere 19 m2, druh zastavaná plocha a nádvorie,
 • dvor a priľahlý pozemok, nachádzajúci na parcele registra C č. 2130/5 o výmere 1829 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, a na parcele registra C č. 2130/6 o výmere 766 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,

za účelom poskytovania služieb v odpadovom hospodárstve na území mesta Krupina, na dobu od 1.6.2017 do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  s novým poskytovateľom služieb v odpadovom hospodárstve.


2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory v súlade  s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúce sa v budove so súpis. č. 630 na ul. 29. augusta, Krupina, v katastrálnom území Krupina, vedená na LV č. 122,  na parcele KN-C č. 1527/1, druh stavby nemocnica.

Jedná sa o nebytové priestory o výmere 71,60 m2, lokalizované na prízemí v priestore starej budovy Nemocnice.

ZVEREJNENÉ: 16.12.2016

1.  Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina, nachádzajúci sa v k. ú. Krupina, vedený na LV č. 2383, parcela registra C č. 2792/2 o výmere 120 m2, druh pozemku ostatná plocha, v prospech Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, za účelom umiestnenia technologického kontajnera a stožiara vzdušnej elektrickej prípojky – stavba 6073 Široké lúky, na dobu určitú v trvaní 10 rokov, vo výške nájomného 0,66  €/m2/rok, čo činí pri prepočte 79,20 Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že na pozemku má žiadateľ umiestnené špeciálne technologické zariadenia, ktoré plnia verejnoprospešný záujem a to zabezpečenie rádiokomunikačného signálu pre špeciálne zložky štátnej správy.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  nachádzajúci sa v k. ú. Krupina, časť parcely registra E č. 194/1, druh zastavaná plocha, v požadovanej výmere 50 m2 za účelom zriadenia záhrady vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok a časť parcely o výmere 20 m2 za účelom umiestnenia prenosnej garáže, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 7,- €/m2/rok, v prospech Martina Oravca, bytom Fraňa Kráľa 660/1, Krupina.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je  bezprostredne susediaci s bytovým domom na ulici F. Kráľa 660/1 v Krupine, v ktorom žiadateľ vlastní byt č. 6 a tvorí  s bytovým domom neoddeliteľný celok.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Mesta Krupina,  nachádzajúci sa v k. ú. Krupina, časť parcely registra E č. 194/1, druh zastavaná plocha, v požadovanej výmere 47 m2 za účelom zriadenia záhrady vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú, v prospech Mgr. Petry Strelcovej, bytom Fraňa Kráľa 660/1, Krupina.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je  bezprostredne susediaci s bytovým domom na ulici F. Kráľa 660/1 v Krupine, v ktorom žiadateľ vlastní byt č. 6 a tvorí  s bytovým domom neoddeliteľný celok.

ZVEREJNENÉ: 21.11.2016

1.  Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s  §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku, parcela registra E  č. 208 o výmere 33 789 m2, druh zastavaná plocha, v požadovanej výmere 35  m2, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, za účelom spevnenia plochy pre nutné odstavenie motorového vozidla, v prospech MUDr. Martina Oleja a manželky Ing. Jany rod. Mrázovej, bytom Štefánika 17, Krupina, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok.
Náklady na spevnenie plochy spôsobom zatrávňovacej dlažby, pre zachovanie zeleného pásu, znášajú žiadatelia.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o priľahlý pozemok, ktorý slúži ako  vjazd k rodinnému domu a Mesto Krupina, ako vlastník pozemku, súhlasí so spevnením predmetnej časti pozemku za účelom nutného odstavenia motorového vozidla. 

ZVEREJNENÉ: 11.10.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku, parcela registra C číslo 266/41, druh zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, v požadovanej výmere 70 m2 v prospech Ľubomíra Alakšu, Malinovského 878/11, 963 01 Krupina, za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok sa nachádza v susedstve bytového domu na Malinovského ulici č. 878/11, v ktorom žiadateľ vlastní byt, na pozemok bol uzatvorený nájomný vzťah s právnou predchodkyňou a matkou žiadateľa.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne časť pozemku, parcela registra C číslo 2130/3, druh zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, v rozsahu plochy na umiestnenie 1 ks reklamného zariadenia v prospech spoločnosti Mestský podnik služieb s.r.o., Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 33,- €/rok v súlade s VZN Mesta Krupina č. 2/2016.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je dlhodobo nevyužívaný a o prenájom pozemku nikto neprejavil záujem, umiestnením reklamného zariadenia dôjde k jeho využitiu.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku, parcela registra E číslo 8130/1 o použiteľnej výmere 218 m2, druh pozemku orná pôda, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 6196, v prospech

1. Samuel Balog, Fraňa Kráľa 674/15, 963 01 Krupina, byt č. 1, časť parcely o výmere 51 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok,

2. Vladimír Hajšel, t.b.: Nový rad 184, 962 71 Dudince, byt č. 4 - F. Kráľa 14, časť parcely o výmere 50 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok,

3. Vladimír Hajšel, Nový rad 184, 962 71 Dudince, byt č. 2 – F. Kráľa 14, časť parcely o výmere 38 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok,

4. Jana Hajšelová, Nový rad 184, 962 71, Dudince, byt č. 3 – F. Kráľa 14, časť parcely o výmere 44 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok,

5. Pavel Úkrop, Frana Kráľa 673/14, 963 01 Krupina, byt č. 1, časť parcely o výmere 35 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 €/m2/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok susedí s bytovými domami na ulici Fraňa Kráľa súp.č. 673/14 a 674/15, v ktorom žiadatelia vlastnia byty, s bytovými domami tvorí neoddeliteľný celok a obyvatelia bytových domov sa oň dlhodobo starajú. Uzatvorením nájomných zmlúv dôjde k majetkovo- právnemu usporiadaniu užívacieho vzťahu k majetku mesta.

ZVEREJNENÉ: 01.07.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúci sa na ul. 29. augusta súp. č. 629, na parcele registra C č. 1516/1, k. ú. Krupina vo vlastníctve Mesta Krupina, využiteľná nájomná plocha o výmere 150 m2 v prospech Nemocenská BB s.r.o., Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, za účelom prevádzkovania laboratória, na dobu nájmu 5 rokov, vo výške nájomného 26,80 €/m2/rok, čo predstavuje 4020,- €/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že Mesto Krupina má aj naďalej záujem zachovať laboratórium v danom priestore. Poskytovaná služba plní verejnoprospešný záujem, ktorým je poskytovanie odborných služieb pre lekárov a pacientov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o občanov mesta a širšieho okolia.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, konkrétne časť pozemku, parcela registra C č. 266/1, druh zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina, vedeného na LV č. 2952, o výmere 62 m2 v prospech Jozefa Matejkina, Malinovského 870/3, Krupina, za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,10 Eur/m2/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je bezprostredne susediaci s bytovým domom v ktorom žiadateľ vlastní byt.

3. Mesto Krupina zverejňuje zámer nájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť pozemku, parcela registra C č. 1524/1 o použiteľnej výmere 1 133 m2, k. ú. Krupina vo vlastníctve Mesta Krupina, druh pozemku záhrada, vedeného na LV č. 2952, v prospech

1. Mariana Vicianová, J. C. Hronského 634/5, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 54 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

2. Jana Križanová, J. C. Hronského 642/12, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 111 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

3. Beáta Podmanická, J. C. Hronského 638/8, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 54 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

4. Helena Kohútová, J. C. Hronského 642/13, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 123 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

5. Ján Hucovci, J. C. Hronského 634/6, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 187 m2, za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

6. Peter Hanuska, J. C. Hronského 634/6, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 174 m2, za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

7. Miroslav Obrtanec, J. C. Hronského 634/4, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 192 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok,

8. Marek Ližbetin, J. C. Hronského 634/3, 963 01 Krupina, časť parcely o výmere 238 m2 za účelom zriadenia záhrady, na dobu neurčitú, vo výške nájomného 0,20 €/m2/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok susedí s bytovými domami na ulici J. C. Hronského súp. č. 634, 638 a 642, v ktorom žiadatelia vlastnia byty a dlhodobo sa o pozemok starajú a udržiavajú ho.

ZVEREJNENÉ: 02.05.2016

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, vo vlastníctve Mesta Krupina, v k.ú. Krupina, okres Krupina, novovytvorenú parcelu o výmere cca 7500 m2, ktorá bude geometrickým plánom odčlenená od parcely registra C č. 2860/1, druh lesný pozemok, ktorý bude  dočasne vyňatý z Lesného pôdneho fondu, v prospech spoločnosti UROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Košice, za účelom zriadenia depónie pre skrývkové hmoty z ťažby andezitu. Doba nájmu je na 3 roky, výška nájomného 0,20 Eur/m2/rok, za podmienky rekultivácie, obnovenia a výsadby lesného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že dočasným prenájmom pozemku Mesto Krupina podporí podnikanie a rozvoj regiónu.

ZVEREJNENÉ: 13.10.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok  do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, parcelu registra C č. 1243 o výmere 300 m2, druh pozemku ostatná plocha,  a to v  prospech KLM Krupina s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, vo výške nájomného 1,- Eur/ročne, na dobu určitú, do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok bude prenajatý za účelom vybudovania parkovacej plochy pre občanov mesta.

ZVEREJNENÉ: 07.10.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok  do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, parcelu registra C č. 5208/3 o výmere 312 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, parcelu registra C č. 5208/2 o výmere 41 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavbu bez súpisného čísla, ktorá sa nachádza na parcele registra C č. 5208/2, časť parcely registra E č. 6622 o výmere cca 1020 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, v prospech Kynologického klubu Krupina, Bebrava, Krupina, za účelom vykonávania kynologickej činnosti vo výške nájomného 12,- Eur/ročne, na dobu neurčitú.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetné pozemky a stavba sú priľahlé k volieram pre psy a tvoria jeden celok – areál pre kynologickú činnosť.

ZVEREJNENÉ: 29.04.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne: KNE p.č. 9772/4 o výmere 301 m2, trvalo trávny porast, KNE p.č. 7934 o výmere 3848 m2, trvalo trávny porast, KNE p.č. 7932 o výmere 99 m2, ost. plocha, použiteľná plocha 20 m2, KNE p.č. 7933/2 o výmere 195 m2, druh pozemku trvalo trávny porast, použiteľná plocha 190 m2 v celkovej výmere 4359 m2 v prospech Cropfarm s.r.o., Tupého 25/A, 831 01 Bratislava, za účelom poľnohospodárskeho využitia, na dobu nájmu do 31.10.2022, vo výške nájomného 35,- €/ha.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetné pozemky budú prenajaté na poľnohospodárske účely, tak ako doteraz s predchádzajúcim nájomcom p. Boháčikom. Pri zámene pozemkov s p. Boháčikom v prospech mesta, bolo dohodnuté, že Cropfarm s.r.o., vypustí z nájmu časť pozemkov v prospech p. Boháčika, za podmienky, že pozemky ktoré už p. Boháčik nebude obhospodarovať pripadnú v prospech Cropfarm s.r.o..

ZVEREJNENÉ: 23.02.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne časť parcely registra C-KN č. 1450/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 70,50 m2, (t.j. po  dĺžke 47 m a šírke 1,5 m pozemku) v prospech  Mgr. Ianka Troiaka, nar. 22.02.1975 a manželky Ing. Zuzany Troiakovej, nar. 06.07.1979, obaja trvale bytom Školská 828/6, 963 01  Krupina, ako vlastníci susednej nehnuteľnosti, za účelom výsadby živého oplotenia na náklady nájomcu, na dobu 5 rokov a odplata za užívanie pozemku bude v zmysle vynaložených nákladov nájomcu a potrebnej starostlivosti o vysadený plot. Na základe predloženého rozpočtu bude dohodnutý zápočet nájmu na celú dobu nájmu v nájomnej zmluve.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je priľahlý k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa po celej dĺžke pozemku. Pri stavebnom konaní č. SK378/2014/20-1000, zo dňa 31.1.2014, ktorým sa povolila stavba: „Prestavba objektu na nájomný bytový dom“ na ulici Osloboditeľov 931/17 v Krupine, stavebný úrad obce uznal ako opodstatnenú pripomienku žiadateľa Ianka Troiaka a stanovil potrebu riešenia oplotenia, tak aby bol nielen deliacim prvkom medzi pozemkami ale, aby plnilo aj funkciu ich optického oddelenia.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne časť pozemku parcely registra E č. 9587/2, ostatné plochy, v lokalite Biely Kameň, v prospech žiadateľa Hobby-Auto-Moto Klub o.z., Krupina, za účelom organizovania motoristických športových podujatí.

ZVEREJNENÉ: 02.01.2015

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, časť parcely registra E-KN č. 8129 orná pôda o výmere cca 14 m2, k.ú. Krupina, vo vlastníctve Mesta Krupina, pre Štefana Milčíka, bytom Fraňa Kráľa 7, Krupina za účelom využívania  prenosnej garáže na menovanom pozemku,  na dobu neurčitú, vo výške nájomného 5,00 Eur/m2/rok  čo predstavuje 70,00 Eur/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že pozemok je priľahlý k bytovému domu a žiadateľ, ako spoluvlastník bytového domu už dlhodobo užíva menovanú časť parcely.

2. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenechať pozemok do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemky vo vlastníctve Mesta Krupina, k.ú. Krupina parcela registra E-KN č. 5409  trvalo trávnatý porast  o výmere  2 096 m2,
parcela registra E-KN č. 5401  trvalo trávnatý porast  o výmere  1 920 m2,
parcela registra E-KN č. 5400  trvalo trávnatý porast  o výmere  1 816 m2,
v celkovej výmere 5 832 m2 v prospech Radoslava Pakšiho, bytom Majerský rad č. 79, 963 01 Krupina, za účelom poľnohospodárskeho využitia, na dobu nájmu do roku 31.10.2022, vo výške nájomného 21,00 Eur/ha/rok čo predstavuje 12,25 Eur/rok.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že predmetný pozemok žiadateľ užíva na základe Nájomnej zmluvy už od roku 2003 za účelom poľnohospodárskeho využitia.

ZVEREJNENÉ: 15.04.2014

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať majetok, parcelu registra E č. 9587/2 o výmere 2916 m2, parcelu registra E č. 8043 o výmere 3533 m2, časť parcely registra E č. 8001 o výmere cca 5000 m2 (viď obrázok č. 1), parcelu registra E č. 8319/1 o výmere 8255 m2, k. ú. Krupina, za účelom poľnohospodárskeho využitia, nájomné vo výške 20 €/ha/rok.

Ponuka vyššieho nájomného do 06.05.2014.

OBRÁZOK č. 1

 

ZVEREJNENÉ: 02.04.2014

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať majetok, časť parcely registra E č. 9587/2 v rozsahu parcely registra C č. 6539 o výmere 1056 m2, k. ú. Krupina, za účelom poľnohospodárskeho využitia, nájomné vo výške 21,- eur/rok.

Ponuka vyššieho nájomného do 06.05.2014.

ZVEREJNENÉ: 20.02.2014

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať majetok, časť parcely registra E č. 1942/1 o výmere 1300 m2, k. ú. Krupina, za účelom poľnohospodárskeho využitia, v prospech vlastníka priľahlej parcely, nájomné vo výške 26,- eur/rok.

Ponuka vyššieho nájomného do 06.05.2014.

ZVEREJNENÉ: 29.10.2013

1. Mesto Krupina zverejňuje zámer prenajať majetku v zmysle § 9a, ods. 9c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne budovy so s. č. 628 postavenej na parcele registra C č. 1515/1, k. ú. Krupina (bývalá pľúcna ambulancia). Účelom nájmu je poskytnutie sociálnej služby – zariadenia núdzového bývania prostredníctvom nájomcu, Centra sociálnych služieb KA, IČO: 42193222, so sídlom 963 01 Krupina. Výška nájomného 200,- Eur/mesačne, ktoré sa budú započítavať s nákladmi na opravy, údržbu a investície do nehnuteľnosti, doba nájmu 20 rokov. Nájomné nezahŕňa náklady za energie, služby, poistenie majetku.

Odôvodnenie osobitného zreteľa: zabezpečenie sociálnej služby - zriadenie núdzového bývania, ktorá je v Banskobystrickom kraji nedostatková.

 

 

 Súvisiace odkazy: Predaj majetku, Prevod a prechod majetku, Zámer prevodu majetku, Obchodná verejná súťaž,
midle_bottom


side_bottom