• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo Dodatok/2015


DODATOK č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina

č. 1/2010

o určení miesta a času zápisu detí do I. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina

I. Týmto dodatkom č. 1 sa mení VZN č.1/2010 v § 3 ods.1 a to tak, že pôvodný termín zápisu sa nahrádza novým termínom od 1. apríla do 30. apríla.

Na základe uvedeného § 3 ods.1 znie:

1. zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční v priestoroch všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina v jednotnom termíne od 1. apríla do 30. apríla v príslušnom roku, v pracovných dňoch v čase od 13.00 hod. do 17.30 hod.

V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č.214/2015-MsZ dňa 23.9.2015.

Nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

 

Vyvesené dňa: 01.10.2015
Zvesené dňa: 15.10.2015

midle_bottom


side_bottom