• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo Dodatok 1/2015


DODATOK č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina

č. 6/2013

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK MESTA KRUPINA

prevádzkovaných spoločnosťou BELA, s.r.o. so sídlom Obchodná ulica 545/1, Krupina IČO: 36 024 864

Týmto dodatkom č. 1 sa mení VZN č. 6/2013 v § 6 ods. 24 a § 13 ods. 4 a to tak, že pôvodné znenie sa nahrádza novými ustanoveniami, ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou. Na základe uvedeného nové ustanovenie znie:

§ 6 ods. 24 VZN – Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

§ 13 ods. 1 VZN - Podľa § 32 ods. 1 písm. a/ až i/ Zákona o pohrebníctve, priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa §24 písm. a/,

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa §24 písm. d/,

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa §24 písm. e/,

f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa §24 písm. d/,

g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa §24 písm. e/,

h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa §25 písm. a/,

i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa §25 písm. b/.

§ 13 ods. 4 VZN – Priestupky podľa odseku 1 písm. c/ až i/ prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 6/2013 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 233/2015 – MsZ dňa 23.9.2015.

Nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Vyvesené dňa: 01.10.2015
Zvesené dňa: 15.10.2015

midle_bottom


side_bottom