• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo Dodatok č. 1/2016


Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina

č. 3/2015

o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina.

Článok I

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 3/2015 o reklamných, informačných a propagačných stavbách na území mesta Krupina sa mení nasledovne:

V § 2, ods. 2 – rozdelenie územia mesta do nasledovných zón:

 • Zóna I – pamiatková zóna s historickým jadrom – je územie, ktoré bolo vyhlásené rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č. MK-3128/2015-221/19396 zo dňa 15.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.1.2016. Nové územie pamiatkovej zóny je vyznačené v „Prílohe č. 1a“ – vymedzenie Pamiatkovej zóny mesta Krupina, ktoré je na snímke z katastrálnej mapy farebne označené zelenou farbou.

Článok II

Záverečné ustanovenie

1. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 47/2016-MsZ zo dňa 20.04.2016.

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Krupine.

 

PRÍLOHA 1a - (*.pdf - 210 kB)

 

Radoslav Vazan
primátor mesta

Dodatok k VZN vyvesený dňa: 05.05.2016
Dodatok k VZN zvesený dňa: 21.05.2016

midle_bottom


side_bottom