• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo Dodatok č. 1/2015


Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina

č. 1/2015

Týmto dodatkom č. 1 sa mení VZN č. 1/2015 a to tak, že sa mení celé ustanovenie - Článok 3, ktoré znie nasledovne:

Príspevok v Základnej umeleckej škole v Krupine

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka a dospelá osoba mesačne:

a/ pre individuálne štúdium v hudobnom odbore sumou - 8,00 €

b/ pre skupinové štúdium vo výtvarnom odbore sumou - 5,00 €

c/ pre prípravné štúdium v hudobnom odbore sumou - 5,00 €

d/ pre skupinové štúdium v tanečnom odbore sumou - 5,00 €

e/ pre skupinové štúdium v literárno-dramatickom odbore - 5,00 €

2/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom dospelej osoby v základnej umeleckej škole prispieva dospelá osoba mesačne sumou

• bez pravidelného príjmu

- v individuálnej forme - 8,00 €
- v skupinovej forme - 5,00 €

• s pravidelným mesačným príjmom

- v individuálnej forme - 24,00 €
- v skupinovej forme - 15,00 €

3/ Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 266/2015-MsZ dňa 11.11.2015.

Nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

 

Vyvesené dňa: 24.11.2015
Zvesené dňa: 08.12.2015

midle_bottom


side_bottom