• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 12/2009


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 12/2009

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby v DSS Svetlo

Mesto Krupina na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Prvá časť

Základné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb občanom v domove sociálnych služieb Svetlo, úhrady za tieto služby, spôsob ich určenia a platenia.

1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou.

2. Poskytovateľ poskytuje tieto činnosti:

odborné:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

sociálne poradenstvo

sociálnu rehabilitáciu

ošetrovateľskú starostlivosť

pracovná terapia

obslužné:

ubytovanie

stravovanie

upratovanie

pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti:

úschova cenných vecí

záujmová činnosť

rehabilitácia

Článok 1

Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje určenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby:

1. Úhrada za poskytované sociálne služby v DSS Svetlo je dohodnutá vo výške: 11,76 Є/deň

Úhrada sa skladá:

1.1. STRAVOVANIE: výška stravnej jednotky je 2,66 Є/deň

Stravovanie v DSS Svetlo sa poskytuje prijímateľom, ktorým sa poskytuje starostlivosť v tomto zariadení.

Štruktúru celodennej stravnej jednotky tvoria:

a) hlavné jedlá – raňajky, obed, večera

b) vedľajšie jedlá – desiata, olovrant a pri diétnom prípadne diabetickom stravovaní druhá večera

Na určenie stravnej jednotky na deň na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v DSS sa pre účely určenia úhrady za stravovanie počíta:

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na

raňajky 20%

desiatu 7%

obed 40%

olovrant 7%

večeru 26%

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na

raňajky 20%

desiatu 7%

obed 40%

olovrant 7%

večeru 20%

druhú večeru 6%

1.2. UBYTOVANIE: výška úhrady je 4,92 Є/deň

1.3. ZAOPATRENIE výška úhrady je 4,18 Є/deň

Článok 2

Spôsob úhrady

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby v DSS Svetlo

1. Výška celkovej sumy úhrady za platené služby v DSS sa v kalendárnom mesiaci určuje pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

a) celoročnou pobytovou formou, ako 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti,

b) týždenne alebo ambulantne ako 22 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

2. Celková úhrada za služby v DSS sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti v kalendárnom mesiaci.

3. Celková úhrada za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.

4. Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v DSS , sa úhrada alebo jej časť vráti alebo tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je úhradu povinný platiť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.

5. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné, činnosti, ďalšie činnosti a iné činnosti v čase jeho neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

6. Prijímateľ má nárok na prerušenie poskytovania sociálnych služieb v rozsahu 35 dní za kalendárny rok. Prijímateľ je povinný nahlásiť povolené prerušenie poskytovania sociálnych služieb minimálne dva dni vopred pred plánovaným prerušením. Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania sociálnych služieb v DSS bez jeho oznámenia a povolenia zo strany DSS , zaplatená úhrada sa nevracia (vrátane stravovania).

7. Do rozsahu 35 dní sa nezapočítavajú dni choroby, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a kúpeľná liečba.

8. V prípade, že prijímateľ požiada o prerušenie poskytovania sociálnych služieb nad rámec uvedený v odseku 5, riaditeľ DSS požiada o prehodnotenie posudku o oprávnenosti odoberať poskytovanú službu.

9. V prípade, že prijímateľovi sa zmení zdravotný stav je riaditeľ DSS oprávnený dať podnet na príslušný štatutárny orgán o prehodnotenie posudku o oprávnenosti odoberať poskytovanú službu.

Úprava úhrady

1. Úhrada za poskytované sociálne služby v DSS určená podľa tohto VZN sa upraví vždy k 1. januáru každého kalendárneho roka v náväznosti na percentuálny nárast inflácie, valorizácie príjmov, cenový nárast energií a ostatných vstupov súvisiacich so zabezpečením prevádzky poskytovania sociálnych služieb v DSS . Zmena úhrady sa bude vykonávať formou dodatku k tomuto VZN schválenému mestským zastupiteľstvom v Krupine.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo v Krupine sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 21.12.2009 uznesením č. 387/2009-MsZ, počtom hlasov 12 z 12 prítomných a toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Dátum vyvesenia: 22.12.2009

midle_bottom


side_bottom