• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 11/2004


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 11/2004

Pravidlá kontrolnej činnosti

Článok 1
Základné ustanovenia1. Pravidlá kontrolnej činnosti sa vzťahujú na kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra. Postup pri vykonávaní kontroly je upravený zákonom č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a § 18, odst.e) zák.č. 369/1990 Zb. v pl.znení o obecnom zriadení.

2. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č.369/1990 Zb. v platnom znení o obecnom zriadení.

3. Hlavný kontrolór za svoju činnosť zodpovedá Mestskému zastupiteľstvu. Mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra. Mestskému zastupiteľstvu predkladá

 • raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • raz ročne správu o výsledkoch kontrol

 • 4. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

  a) poslanca Mestského zastupiteľstva

  b) zamestnanca obce

  c) starostu

  d) člena právnickej osoby, ktorej je zriaďovateľom alebo zakladateľom obec

  Článok 2
  Pôsobnosť hlavného kontrolóra


  1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov, finančných operácií obce, kontrola dodržiavania právnych predpisov, nariadení obce, plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

  2. Hlavný kontrolór kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, ktoré eviduje mestský úrad ( § 10 zák. č.152/1998 Z.z.).

  3. Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora a hlavného kontrolóra je príslušná kontrolná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom.

  4. Ak sťažnosť smeruje proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, hlavný kontrolór zabezpečuje administratívne práce pre kontrolnú komisiu.

  5. Ak ide o opakovanú sťažnosť, túto rieši hlavný kontrolór.

  6. Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických a fyzických osôb rozhoduje primátor v správnom konaní.

  7. Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko k rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta.

  8. Kontrolná činnosť sa vzťahuje na:

  a) Mesto Krupina - Mestský úrad Krupina

  b) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku

  c) osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie, alebo finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

  Článok 3
  Pravidlá kontrolnej činnosti


  1. Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly povinní:

  a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet a účel kontroly

  b) predložiť poverenie na vykonanie kontroly vydané hlavným kontrolórom

  c) vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí dokladov

  d) oboznámiť kontrolovaný subjekt so správou o výsledku kontroly pred jej prerokovaním a vyžiadať od neho v určenej lehote písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam

  e) preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené námietky v dodatku k správe a oboznámiť s ním kontrolovaný subjekt

  f) prerokovať správu s kontrolovaným subjektom

  g) uložiť v zápisnici o prerokovaní správy kontrolovanému subjektu, aby v určenej lehote prijal opatrenie na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, v určenej lehote predložil písomnú správu o ich splnení, určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatnil voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu ( Zákonník práce)

  h) odovzdať správu a zápisnicu kontrolovanému subjektu

  i) oznámiť podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní

  2. Kontrolovaný subjekt je povinný:

  a) vytvoriť podmienky na vykonanie kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej riadny priebeh

  b) predložiť kontrolnému orgánu na vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah k predmetu kontroly

  c) umožniť kontrolnému orgánu vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, alebo na pozemok, ktorý kontrolovaný subjekt používa na zabezpečenie úloh vo verejnom záujme

  d) predložiť v lehote určenej kontrolným orgánom vyžiadané doklady a vyjadrenia, vydať mu na požiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti, poskytnúť informácie o predmete kontroly a poskytnúť súčinnosť na vykonanie kontroly

  e) dostaviť sa na požiadanie kontrolného orgánu na prerokovanie správy

  f) prijať v určenej lehote opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou

  g) predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení ich príčin, o určení zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a o uplatnení opatrení voči im

  3. O kontrolných zisteniach sa vypracuje správa, čiastková správa, priebežná správa, dodatok k správe a záznam o výsledku kontroly.

  Správa o kontrole obsahuje:

  a) označenie kontrolného orgánu

  b) mená a priezviská zamestnancov kontrolného orgánu a prizvaných osôb, ktoré kontrolu vykonali

  c) označenie kontrolovaného subjektu

  d) predmet kontroly

  e) kontrolované obdobie

  f) miesto a čas vykonania kontroly

  g) úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dokladov a písomností preukazujúcich správnosť kontrolných zistení

  h) dátum vyhotovenia správy

  i) podpisy zamestnancov kontrolného orgánu

  j) dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam

  k) písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom

  4. Čiastková správa, priebežná správa a dodatok k správe sú súčasťou správy.

  Čiastková správa sa vypracuje, ak je nutné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

  Dodatok k správe sa vypracuje, ak proti kontrolným zisteniam uvedeným v správe písomne podal kontrolovaný subjekt v určenej lehote opodstatnené námietky.

  Záznam sa vypracuje, ak neboli zistené žiadne nedostatky. Záznam primerane obsahuje náležitosti ako správa o kontrole.

  5. Kontrola je skončená prerokovaním správy. Ak kontrolovaný subjekt odmietne oboznámiť sa so správou, písomne sa k nej nevyjadrí alebo ju odmietne podpísať, považuje sa kontrola za ukončenú. Tieto skutočnosti sa uvedú v zápisnici. Keď nie sú zistené nedostatky, kontrola je ukončená oboznámením sa so záznamom.

  6. Kontrolný orgán je povinný o prerokovaní správy vypracovať zápisnicu, ktorá obsahuje najmä :

  a) dátum oboznámenia sa kontrolovaného subjektu so správou

  b) dátum prerokovania správy, mená zamestnancov kontrolného orgánu a zástupcov kontrolovaného subjektu, prítomných na prerokovaní správy a ich podpisy

  c) uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku

  d) uloženie povinnosti predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku

  Článok 4
  Spoločné a záverečné ustanovenia


  1. Zavinené marenie výkonu kontroly a zavinené nesplnenie si povinnosti vyplývajúce z Pravidiel kontroly čl. 3, bod 2, sa posudzuje v zmysle Zákonníka práce ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

  2. Pravidlá kontrolnej činnosti boli schválené na zasadnutí MsZ dňa 29. septembra 2004 uznesením č. 228/2004-MsZ

  V Krupine, 29. septembra 2004

  Mgr. Ján Hambacher
  primátor mesta

  midle_bottom


  side_bottom