• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 10/2014


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 10/2014

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Krupina

Mesto Krupina v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva pre územie Mesta Krupina toto všeobecne záväzné nariadenie

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta Krupina:

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku

b) spôsob náhradného zásobovania vodou

c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

Článok 2

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody

1. Mesto Krupina v súčinnosti s prevádzkovateľmi verejných vodovodov môže dočasne obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejných vodovodov z dôvodov uvedených v zákone č. 442/2002 Z.z.

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

3. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich ukončenie sa vyhlási mestským rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.

4. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.

Článok 3

Náhradné zásobovanie pitnou vodou

1. Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:

a) mimoriadnej udalosti

b) pri poruche na verejnom vodovode

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku

d) pri obmedzení zásobovania vodou

2. Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:

 • cisternami
 • dodávkami balenej pitnej vody
 • inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody

3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne, v čase od 7:00 hod. do 21.00 hod.

4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi mesto mestským rozhlasom, na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta.

5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.

6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.

Článok 4

Náhradné odvádzanie odpadových vôd

V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd v prípadoch uvedených v § 32 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov, zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie náhradné odvádzanie odpadových vôd v medziach technických možností a miestnych podmienok prevádzkovateľa verejnej kanalizácie alebo spôsobom ustanoveným v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

Článok 5

Zneškodňovanie obsahu žúmp

1. Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy do:

 • povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta
 • stokovej siete verejnej kanalizácie
 • dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov
 • záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.

3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.

4. Vlastník žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu doklad o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy a zároveň je povinný doklad archivovať po dobu minimálne 5 rokov od jeho vydania.

5. Do žúmp nie je možné odvádzať vodu z povrchového odtoku.

6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie vôd, napr. studní, potoka, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je užívateľ žumpy povinný vykonať potrebné stavebno-technické opatrenia na vykonanie nápravy a zabezpečiť vypracovanie nového dokladu o vodotesnosti žumpy.

Článok 6

Sankcie

1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže Mesto Krupina uložiť pokutu do 33,- €.

2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou - podnikateľ je iným správnym deliktom, za ktorý môže Mesto Krupina podľa § 13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 € .

Článok 7

Spoločné ustanovenia

1. Na území mesta vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je primátor mesta.

2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom mestského rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine číslo 177/2014-MsZ zo dňa 24.9.2014.

2. VZN schválené mestským zastupiteľstvom sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej tabuli mesta na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom.

3. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 06.10.2014.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06.10.2014

Zvesené z úradnej tabule: 21.10.2014

 

midle_bottom


side_bottom