• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 10/2002


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení noviel , v spojení s ustanovením § 4, ods. 3 písm. f) a g) cit. zákona a v súlade s ustanoveniami zákona č. 221/1996 o územnom a správnom usporiadaní SR a Vyhláškou č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 10/2002

o ustanovení názvu ulice

Článok I


Toto nariadenie určuje označenie novovznikajúcej ulice.

Článok II


Novovznikajúca ulica bude niesť názov: Za Baštou a jej začiatok je situovaný parcelou KN - C č. 1921.

Článok III


Toto VZN bolo schválené uznesením č. 125/2002 Mestského zastupiteľstva v Krupine a nadobúda účinnosť 25.10.2002

Mgr. Ján Hambacher
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom