• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 09/2015


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 9/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území mesta Krupina na rok 2016.

Mesto Krupina podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Mesta Krupina.

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území mesta Krupina, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom , výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).

3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto nariadenia je

a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina

b) zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada.

Článok 3

Žiadosť o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

1) Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia požiada o dotáciu na príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou.

2) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na Mestský úrad, Svätotrojičné nám. č. 4/4, 963 01 Krupina.

3) Termín podania žiadosti o poskytnutie dotácie je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Pre rok 2016 je termínom podania žiadosti 23.november 2015.

4) Pri žiadostiach o dotáciu v ďalších rokoch žiadateľ predkladá zoznam žiakov s adresou ich trvalého pobytu a dátumom narodenia.

Článok 4

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2016 sa na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9.predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia riaditeľa príslušnej školy a školského zariadenia k 15.9.2015.

2) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2016 pre Centrum voľného času v Krupine sa rozpisuje podľa počtu detí centra voľného času podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú centrum voľného času zriadené na území mesta Krupina. Do počtu detí centra voľného času sa započítavajú deti vo veku od 5-15 rokov a ďalší účastníci záujmových útvarov vo veku od 15-30 rokov veku s trvalým pobytom na území Mesta Krupina, ktorí uvedený vek dovŕšili k 1. januáru 2015.

3) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri základných školách sa rozpisujú podľa predpokladaného počtu jedál vydaných žiakom v základnej škole.

4) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy pre materské školy.

5) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy pri 100% plnení podielových daní je nasledovná:

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016 v €
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1 2034,07
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania 822,55
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania 505,07
Dieťa školského klubu pri ZŠ J.C. Hronského 381,68
Dieťa školského klubu pri ZŠ E.M. Šoltésovej 421,50
Dieťa centra voľného času 160,73
Vydané jedlo pre žiaka základnej školy v zmysle bodu 2 0,98

6) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 5

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkví, fyzických osôb a iných právnických osôb (ďalej neštátnych zriaďovateľov)

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krupina na rok 2016 sa na jednotlivých neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení rozpisuje podľa počtu detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov vo veku do 15 rokov, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15.9.2015.

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016 v €
Dieťa súkromnej materskej školy 1789,99

2) Dotácie sú poskytované mesačne v termíne do 25. kalendárneho dňa vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci.

Článok 6

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krupina a v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov

1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. Prijímateľ dotácie v prípade pedagogických zamestnancov je povinný zamestnávať zamestnancov, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.

2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2016. Podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta Krupina v termíne do 15.3.2017. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutej dotácie na predpísanom tlačive (príloha č. 1 VZN)

3) Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok.

4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2016, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.01.2017.

5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Mesta Krupina.

6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Mesto Krupina postupovať v zmysle osobitných predpisov.

7) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky mestom prijatých podielových daní zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Mestu Krupina v sume nižšej ako 100% z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa príjemcom dotácie podľa Čl. 3 a Čl. 4 tohto VZN zníži jej výška o túto sumu rovnakým percentuálnym podielom, ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.

Článok 7

Kontrola použitia dotácie

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva mesto Krupina prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta.

2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1) Podľa tohto VZN sa poskytujú dotácie od 1.1.2016 s platnosťou na jeden rok.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine dňa 10.12.2015 uznesením č. 322/2015-MsZ.

3) Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

VZN vyvesené dňa: 16.12.2015
VZN zvesené dňa: 31.12.2015


PRÍLOHA č. 1: Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Krupina

midle_bottom


side_bottom