• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 09/2014


Všeobecne záväzné nariadenie

č. 9/2014

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta krupina

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina podľa zmien a doplnkov č. 9

§ 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

Vymedzujú sa funkčné plochy výrobných a obchodných služieb pre výstavbu malej pekárne v rozsahu ako je dokladovaná v grafickej časti dokumentácie, Územný plán mesta Krupina, Zmeny a doplnky č. 9.

1. Priestorové usporiadanie výstavby prispôsobiť terénnym danostiam, jestvujúcej zástavbe s rešpektovaním obmedzení vzťahujúcich sa na riešené územie.

2. Pri zachovaní stanoveného percenta zastaviteľnosti, nezastavané plochy využiť pre zeleň.

3. Územie riešené zmenami a doplnkami č. 9 územného plánu mesta Krupina sa vymedzuje lokalita určená pre výrobno-obchodné služby, ktoré nie sú výlučne výrobnými objektmi a sú priamo naviazané na maloobchod a konečného spotrebiteľa.

4. Plochy výrobno obchodných služieb - určené pre malé podnikateľské subjekty orientujúce sa produkty a služby podporujúce mesto Krupina – revitalizácia hospodárskeho areálu a vybudovanie nového výrobno-obchodného areálu (malá pekáreň).

§ 2

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

1. Prípustná funkcia: administratíva a sociálno - prevádzkové služby naviazané na hlavnú funkciu

2. Obmedzujúce podmienky:

 • čistá výroba a výroba s negatívnym dopadom na životné prostredie (píla, prvotné spracovanie dreva, bioplynová stanica apod. ) bez väzby na končeného spotrebiteľa,
 • percento celkovej zastaviteľnosti na maximálne 80% (za zastavané plochy sú považované plochy pod pozemnými stavbami, cestami, chodníkmi, parkoviskami a spevnené plochy),
 • vylučuje sa bývanie v akejkoľvek forme

§ 3

Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia

1. Vybudovať prístupovú účelovú komunikáciu bezprašnou úpravou povrchu

2. Vybudovať technickú infraštruktúru – napojenie na STL plynovod, verejný vodovod, kanalizáciu a kábelovú prípojku z jestvujúcej trafostanice

3. Ukrytie obyvateľov a osôb prevzatých do starostlivosti v predpokladanom počte 20 bude zabezpečené vybudovaním jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne (JÚBS) v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

§ 4

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

Pri zemných prácach je možný výskyt archeologických nálezov. Pri prípadnom náleze je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

§ 5

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Zmenou funkčného využívania je predpoklad zvýšeného hluku z dopravy (zásobovanie). Tieto nepriame vplyvy ľudskej aktivity môžu mať negatívny dopad na verejné zdravie. V ďalšom stupni bude vypracovaný posudok o hodnotení vplyvov na verejné zdravie odborne spôsobilou osobou podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý nepreukáže negatívny vplyv danej zmeny na verejné zdravie obyvateľstva.

§ 6

Vymedzenie zastavaného územia obce

Bez zmeny.

§ 7

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

1. OP železnice 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy

2. 1,5m od okrajov potrubia obojstranne pri vodovodnom a kanalizačnom potrubí s priemerom do 500 mm

 • 2,5 m od okrajov potrubia obojstranne pri vodovodnom a kanalizačnom potrubí s priemerom nad 500 mm
 • 4 m pre plynovody a plynové prípojky s menšou svetlosťou do 200 mm
 • 8 m pre plynovody a plynové prípojky s menšou svetlosťou do 500 mm
 • 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynové prípojky, ktorými sa rozvádza plyn v zastavanom území obce
 • 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice) a v nezastavanom území
 • 1 m pre zemné káblové vedenia na každú stranu od vodiča

§ 8

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonania delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Neurčujú sa.

§ 9

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Pre riešené územie nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

§ 10

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Neurčujú sa.

§ 11

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia platia pre celé územie riešené v ZaD č. 9

§ 12

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine na svojom zasadnutí dňa 24.09.2014 uznesením č. 176/2014-MsZ. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 06.10.2014

Zvesené z úradnej tabule: 21.10.2014

 

midle_bottom


side_bottom