• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 08/2015


Mesto Krupina v súlade s ustanovením § 6 ods.1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z .z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 8/2015

o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina.

I. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

1. Mesto Krupina týmto všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora na území mesta Krupina (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a programom obce podrobnosti o:

 • nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta,
 • spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území mesta,
 • nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území mesta,
 • nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta,
 • spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území mesta, najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov,
 • spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na území mesta,
 • spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území mesta,
 • prevádzkovaní zberného dvora na území mesta,
 • spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území mesta,

2. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov, ktorí si plnia povinnosti podľa zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadov individuálne, tretej osoby podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej z činností nakladania s odpadom.

Článok 2

Hierarchia odpadového hospodárstva

1. V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

2. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná. Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch alebo osobitný predpis.

Článok 3

Program odpadového hospodárstva

1. Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva mesta v oblasti nakladania s KO a DSO, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

2. Mesto je pri zostavovaní a aktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnené bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo DSO alebo s nimi nakladá na území mesta, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.

3. Mesto môže vypracovať program v spolupráci s jednou alebo s viacerými obcami na základe uzatvorenej spolupráce.

4. Mesto je povinné schválený program zverejniť do 30 dní od jeho schválenia na svojom webovom sídle.

Článok 4

Vymedzenie základných pojmov

1. Na účely nariadenia sa rozumie:

 • biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom - všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny komunálne odpady podľa katalógu odpadov.
 • biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom - biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorého pôvodcom nie je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
 • biologicky rozložiteľným odpadom zo zelene - biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov.
 • bytovým domom - budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.
 • distribútorom pneumatík - fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu. Za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.
 • drobným stavebným odpadom - odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok drobné stavebné odpady. • držiteľom odpadu - pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
 • držiteľom starého vozidla - osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza. elektroodpadom - elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

 • elektroodpadom z domácností - elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností. Odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností. Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, ktorý je zložkou komunálnych odpadov z triedeného zberu je súčasťou elektroodpadu z domácností.
 • elektrozariadeniami - zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.
 • historickým elektroodpadom - elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005.
 • harmonogramom vývozu - podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci, ktorého súčasťou je určenie intervalov na zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zložiek.
 • jedlými olejmi a tukmi - jedlé oleje a tuky z domácností.
 • kalendárovým zberom - zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý určí obec v nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred prostredníctvom [miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli, oznámením na webovej stránke obce].
 • komunálnymi odpadmi / KO /- odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
 • množstvovým zberom - zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.
 • nakladaním s odpadmi - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
 • nebezpečnou látkou - látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná, pretože spĺňa kritériá stanovené v časti 2 až 5 prílohy I Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. Decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
 • nebezpečným odpadom - odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc v platnom znení.
 • objemným odpadom - komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť v štandardných nádobách, alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu.
 • odpadom - hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi.
 • odpadovou pneumatikou - pneumatika, ktorá je odpadom.
 • oprávnenou osobou - právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na nakladanie s komunálnym odpadom a/alebo drobným stavebným odpadom a zároveň má živnostenské oprávnenie a súhlasy príslušných orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.
 • OZV - organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v Slovenskej republike, ktorej bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch.
 • odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok - odpad z oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom niektorej zo škodlivých látok alebo niektorý z nasledovných nebezpečných komunálnych odpadov: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky, olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť a vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, obsahujúce nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky.
 • pôvodcom odpadu - každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
 • prevádzkovateľom kuchyne - fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.
 • rodinným domom - budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. • spätným zberom elektroodpadu - odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia - pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
 • spätným zberom odpadových pneumatík - bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
 • stanovišťom zbernej nádoby - miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera, ktoré vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám. • starým vozidlom - vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
 • systémom zberu odpadov - určenie počtu a veľkosti zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedenú zložku komunálneho odpadu, interval ich vývozu a ich umiestnenie na území obce.
 • triedením odpadov - delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. • triedeným zberom - zber vytriedených odpadov.
 • triedeným zberom komunálnych odpadov - činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.
 • treťou osobou - podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorému bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.
 • veľmi malým elektroodpadom - elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 centimetrov.
 • vyhradeným prúdom odpadu - odpad z vyhradeného výrobku.
 • vytriedenou zložkou komunálneho odpadu - vytriedená zložka, ktorá neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.
 • zákonom o miestnych daniach - zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
 • zberom odpadu - zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
 • zbernou nádobou - typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner príp. vrece, kam držiteľ odpadu medzi intervalmi odvozu odpad (vytriedenú zložku komunálneho odpadu) ukladá.
 • zberným dvorom - zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť.
 • zberným miestom elektroodpadu - miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel. Zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.
 • zmesovým komunálnym odpadom - nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
 • zložkou komunálnych odpadov – časť komunálnych odpadov, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

Článok 5

Stanovište zberných nádob

1. Zberné nádoby sa umiestňujú na miestach k tomu určeným, a to na trvalých alebo náhradných stanovištiach zberných nádob.

2. Stanovištia zberných nádob sa zriaďujú tak, aby:

a/ vyhovovali hygienickým, protipožiarnym, bezpečnostným a estetickým požiadavkám

b/ aby bol zabezpečený prístup vlastníkovi, nájomcovi alebo správcovi nehnuteľností

c/ aby bol zabezpečený prístup vozidlám zabezpečujúcim prepravu komunálnych odpadov

3. Stanovištia zberných nádob na verejnom priestranstve zriaďuje na vlastné náklady Mesto Krupina alebo so súhlasom mesta pôvodca alebo držiteľ odpadu na vlastné náklady.

4. V prípade vzniku okolností, ktoré znemožnia alebo sťažia prístup k stanovišťu, je pôvodca alebo držiteľ odpadu povinný sa postarať o náhradné stanovište.

Článok 6

Zberné nádoby

1. Zber odpadu na území mesta Krupina sa vykonáva do zberných nádob určených týmto nariadením, a to:

 • 110l nádoby z pozinkovaného plechu, 120l nádoby plastové, 1100l nádoby z pozinkovaného plechu,
 • 1100 l nádoby z pozinkovaného plechu, resp. plastové nádoby / označené farebne, resp. symbolmi/ a vrecia pre triedený zber zložiek KO.

2. Zberné nádoby môžu byť vo vlastníctve Mesta Krupina, právnickej osoby, s ktorou má Mesto Krupina uzatvorený zmluvný vzťah na zber a prepravu komunálneho odpadu, vo vlastníctve pôvodcu alebo držiteľa odpadu, prípadne môžu byť zberné nádoby v prenájme.

3. Pôvodca alebo držiteľ komunálneho odpadu v individuálnej bytovej zástavbe je povinný:

a/ umiestniť zberné nádoby mimo verejného priestranstva

b/ v deň prepravy v zmysle stanoveného harmonogramu / najneskôr do 7,00 hod. /vyložiť zberné nádoby k zvozovej trase a po ich vyprázdnení znova uložiť mimo verejného priestranstva.

4. Zberné nádoby v komplexnej bytovej zástavbe sa umiestňujú na stanovištiach zberných nádob.

5. Pôvodca ako organizátor aj jednorazových podujatí a činností pre verejnosť na verejných priestranstvách je povinný

a) prednostne zabezpečiť zberné nádoby, alebo vrecia na triedený zber zložiek komunálneho odpadu, a odvoz za účelom materiálneho zhodnotenia,

b) pre zmesový komunálny odpad ako zvyšok po vytriedení zložiek komunálneho odpadu zabezpečiť zberné nádoby a ich odvoz za účelom zneškodnenia.

Článok 7

Práva a povinnosti obce

1. Za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území mesta Krupina a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, zodpovedá Mesto Krupina s výnimkami, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch.

2. Na území mesta môže podnikať v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi iba oprávnená osoba.

3. Výber osoby oprávnenej na nakladanie s komunálnymi odpadmi pre všetky druhy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov spadá výlučne do pôsobnosti Mesta Krupina, ktoré rozhoduje o výbere oprávnenej osoby, s ktorou uzatvorí zmluvu na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, za ktoré zodpovedá.

4. Mesto Krupina zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov:

4.1. zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na území mesta na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste,

4.2. zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu

4.2.1. jedlých olejov a tukov

4.2.2. biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene

4.3. zabezpečuje a vykonáva triedený zber komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo

4.4. Umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, tretej osobe alebo príslušnej OZV pre daný vyhradený prúd odpadu na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov,

4.5. Umožňuje OZV pre obaly, s ktorou má Mesto Krupina uzatvorenú zmluvu, na náklady OZV, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a

4.6. Zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia

5. Mesto Krupina určuje počet a objem zberných nádob, interval odvozu vyzbieraných odpadov a stanovištia zberných nádob alebo vriec na zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálnych odpadov, t.j. papier, plasty, kovy a sklo.

6. Mesto Krupina na svojom webovom sídle (internetovej stránke) zverejní do 10 dní odo dňa účinnosti nariadenia harmonogram vývozu.

7. Množstvový zber odpadu na území mesta zavedie Mesto Krupina pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, ktorá o jeho zavedenie požiada a splní podmienky - preukáže, že:

a) množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov je presne merateľné,

b) komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Preprava množstvového zberu sa vykonáva minimálne raz za 14 dní, pričom termín prepravy si žiadateľ dohodne s oprávnenou organizáciou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorenú zmluvu na vykonávanie zberu a prepravy komunálneho a drobného stavebného odpadu.

8. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Mestom Krupina a OZV je Mesto Krupina povinné požiadať koordinačné centrum o určenie, ktorá OZV zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu alebo uzatvoriť zmluvu s ďalšou OZV tak, aby bol kontinuálne zabezpečený zber odpadov z obalov a neobalov na náklady OZV.

9. Mesto Krupina rozhoduje o výbere OZV na základe zmluvy, ktorú má uzatvorenú s oprávnenou osobou na nakladanie s daným vyhradeným prúdom triedenej zložky komunálneho odpadu.

Článok 8

Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

1. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a nariadením.

2. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.

3. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

4. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť spôsobom uvedeným v článku 19 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo mestu.

5. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sú najmä povinný:

5.1. zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu v meste,

5.2. používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu,

5.3. ukladať komunálne odpady alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu na účely ich zberu na miesta určené Mestom Krupina,

5.4. pri zbere umiestniť zbernú nádobu maximálne [2 metre] od okraja vozovky tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyvážať, ak nie je možný vývoz priamo zo stanovišťa zbernej nádoby,

5.5. zberné nádoby ponechať na chodníkoch a iných verejných priestranstvách len na dobu nevyhnutne potrebnú pre vyprázdňovanie, ak tieto miesta nie sú určené ako stanovište zberných nádob,

5.6. po odvoze odpadu vrátiť zbernú nádobu bezodkladne na stanovište zbernej nádoby,

5.7 ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,

5.8. zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stojísk, stanovíšť (v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok, ľadu), resp. okamžité odstránenie vzniknutého znečistenia odpadom tak, aby stanovište zbernej nádoby bolo neustále čisté a zberné nádoby prístupné odvozu komunálnych odpadov,

5.9. v prípade poškodenia nádoby pôvodcom odpadu alebo jej odcudzenia je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej opravu resp. náhradu do 3 dní na vlastné náklady,

5.10. v čase mimo obcou organizovaného zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, zabezpečiť jeho uloženie na určenom zbernom dvore,

5.11. právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinný pred začatím a počas podnikateľskej činnosti na území mesta uzatvoriť dohodu o zbere komunálnych odpadov s oprávnenou organizáciou. Odpad, ktorý vzniká bezprostredne pri výkone činností tvoriacich predmet podnikania (ako napr., rôzne druhy najmä obalov, fólie, kartóny, tetrapaky, lepenky, sklo, plasty, kovy, drevené odpady, textil, pneumatiky, biologicky rozložiteľné odpady atd.) je podnikateľ povinný likvidovať na vlastné náklady, zároveň viesť evidenciu dokladov (potvrdení) o ich odovzdaní, likvidácii resp., zhodnotení prostredníctvom oprávnenej organizácie a na požiadanie kontrolného orgánu tieto doklady predložiť.

6. Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie Mesta Krupina poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

7. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

8. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

9. Zakazuje sa:

 • vyberať komunálny odpad alebo vytriedené zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,
 • znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,
 • ukladať do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby určené,
 • využívať zberné nádoby k inému účelu než k ukladaniu určených odpadov,
 • ukladať do zberných nádob odpad ak sú zberné nádoby plné,
 • ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,
 • ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a odpad z domácností s obsahom škodlivých látok na stanovištiach vyhradených na zber komunálnych odpadov,
 • spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,
 • spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku.

Článok 9

Povinnosti oprávnenej osoby

1. Vykonávať zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie KO a DSO s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území mesta môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom a zároveň je osobou oprávnenou na nakladanie s odpadom

2. Oprávnená osoba je povinná:

a) disponovať príslušnými oprávneniami na vykonávanie činností vyplývajúcich z osobitných predpisov

b) nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch a týmto nariadením,

c) vypracovať a dodržiavať harmonogram zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ako aj harmonogram triedeného zberu odpadu, aktualizovať ho priebežne podľa potreby na základe požiadaviek mesta tak, aby bol zabezpečený pravidelný vývoz komunálnych odpadov a aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob, alebo k znečisťovaniu stanovišťa,

d) uskutočniť náhradný zber odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý interval vývozu, najneskôr však do 48 hodín,

e) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým, požiarnym a iným závadám, prípadne škode na majetku

f) premiestniť naplnené zberné nádoby zo stanovíšť zberných nádob na dobu potrebnú pre ich vyprázdnenie a po vyprázdnení zberných nádob umiestniť zberné nádoby na pôvodné miesto

g) pri zbere nepremiestňovať zberné nádoby z pôvodného stanovišťa a kontajnery umiestňovať tak, aby neprekážali premávke alebo chodcom,

h) okamžite odstrániť znečistenie stanovišťa, alebo komunikácie, ak k nemu došlo pri zbere komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, v prípade vzniku škody spôsobenej výkonom svojími zamestnancami odstrániť na vlastné náklady

i) dodať plastové vrecia na triedený zber odpadov na území mesta

j) minimálne 2x do roka vykonať na vlastné náklady dezinfekciu zberných nádob

k) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce z uzatvorených zmlúv s mestom

II. ČASŤ

SYSTÉM NAKLADANIA S KO a DSO

Článok 10

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesových komunálnych odpadov

1. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu sú povinní stať sa účastníkmi mestského systému zberu zmesového komunálneho odpadu.

2. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob nasledovne:

a) V individuálnej bytovej výstavbe - IBV / v rodinných domov v intraviláne a extraviláne mesta / sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov z domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu / 110 l, resp. 120l nádoby/ je umiestnený pri každom rodinnom dome, vývoz odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch v rámci harmonogramu, a to:

 • v letných mesiacoch /máj-september/ - 1x 7 dní
 • v zimných mesiacoch / október – apríl/ - 1x 14 dní

b) V komplexnej bytovej výstavbe - KBV /v bytových domov v meste / sa uplatňuje donáškový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov z domácností. Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu /110l, 120l, resp. 1100 l nádoby / je umiestnený v donáškovej vzdialenosti do 100 m od bytového domu, vývoz odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch v rámci harmonogramu, a to 1x 7 dní

c/ Zber zmesového komunálneho odpadu v extraviláne mesta Krupina pre IBV sa zabezpečuje donáškou na zberné stanovištia s potrebným počtom a typom zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu / 1100 l nádoby /, vývoz odpadov sa uskutočňuje vo vopred stanovených intervaloch a v lokalitách v rámci celoročného harmonogramu, a to : 1x14 dní

d/ U právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľoch sa uplatňuje odvozový intervalový zber zmesových komunálnych odpadov . Potrebný počet a typ zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu / 110 l nádoby, resp. 1100 l nádoby / je umiestnený v areáloch , resp. v rámci vývozu vykladajú pred svoju nehnuteľnosť. Vývoz odpadov sa uskutočňuje v pravidelných, vopred stanovených intervaloch v rámci harmonogramu, a to: 1x 14 dní

3. Minimálny počet zberných nádob:

a) v rodinných domoch na 1 bytovú jednotku minimálne 1 zberová nádoba 110 l / resp. 120 l na zber zmesových komunálnych odpadov s intervalom v zmysle stanoveného harmonogramu

b) v „malých“ bytových domoch s počtom 6 až 8 bytov minimálne 3 zberné nádoby 110 l / resp. 120 l pri zbere zmesových komunálnych odpadov s intervalom v zmysle stanoveného harmonogramu

c) v bytových domoch na každých 20 bytových jednotiek minimálne 1 zberová nádoba 1100 l resp. 10 kusov 110 l pri zbere zmesových komunálnych odpadov s intervalom v zmysle stanoveného harmonogramu

4. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu a držitelia zmesového komunálneho odpadu, ktorí sú platiteľom poplatku za komunálny odpad stanovený podľa zákona o miestnych daniach majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v danom poplatku.

5. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov je na území obce zavedený množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ jepovinná pred začatím činnosti požiadať obec o zabezpečenie odvozu zmesových komunálnych odpadov.

6. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba.

7. Každý pôvodca a držiteľ odpadu je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu, ktorý vymedzuje toto nariadenie.

8. Zber zmesového komunálneho odpadu z uličných smetných nádob:

a) KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách mesta je zbieraný uličnými smetnými nádobami.

b) Každý na území mesta je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených a neznečisťovať verejné priestranstvá.

c) Do uličných smetných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných a otvorených priestranstvách, t.j. komunálny a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod.

d) Je zakázané uličné smetné nádoby úmyselne poškodzovať, kopať do nich, alebo ich premiestňovať

Článok 11

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

1. OZV, s ktorou má Mesto Krupina uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu pre zložky papier, plasty, sklo a kovy. Mesto Krupina je povinné umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, kovy a sklo.

2. Ak Mesto Krupina nemá uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch so žiadnou OZV, znáša náklady na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy až do určenia OZV, ktorá zabezpečí odvoz oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, koordinačným centrom podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch.

3. Výlučne OZV, ktorá bola ako zmluvný partner mesta určená podľa § 31 ods. 12 písm. c) zákona o odpadoch je oprávnená vykonávať v meste Krupina overenie funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu mesta (ďalej len „overenie funkčnosti triedeného zberu“) u oprávnenej osoby, ktorá vykonáva v obci zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov pre zložky papier, plasty, sklo a kovy, s cieľom zistenia primeranosti vynakladaných nákladov na triedený zber, prepravu, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nachádzajúcich sa v oddelene zbieraných zložkách komunálnych odpadov.

4. OZV uvedená v odseku 0 je oprávnená na základe overenia funkčnosti triedeného zberu vykonaného podľa odseku 0 navrhovať Mestu Krupina a oprávnenej osobe, ktorá vykonáva na území mesta triedený zber, zmeny systému triedeného zberu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

5. Ak mesto alebo oprávnená osoba, ktorá vykonáva triedený zber komunálneho odpadu, neuskutoční zmeny v systéme triedeného zberu navrhnuté podľa odseku 0, je OZV určená v odseku0 oprávnená uhrádzať oprávnenej osobe, ktorá v meste vykonáva triedený zber, iba náklady zodpovedajúce výške obvyklých nákladov v príslušnom regióne. Náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov v príslušnom regióne je povinná tejto oprávnenej osobe uhradiť Mesto Krupina.

6. OZV uvedená v odseku O je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe pre ňu určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku komunálneho odpadu, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50%, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou komunálneho odpadu v uvedenej zbernej nádobe nezodpovedá táto OZV.

7. Plasty

Patria sem: PE (polyetylén) - LDPE a HDPE: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát):fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.

Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami , potravinami ), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

7.1. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na plasty nasledovne:

a) V individuálnej bytovej zástavbe sa uplatňuje vrecový zber. Pôvodca odpadu ukladá odpady z plastov priamo v mieste vzniku do žltých plastových vriec. V zmysle harmonogramu triedeného zberu odpadov vrecia uloží na miesto pravidelného zberu zmesového odpadu.

b) V komplexnej bytovej zástavbe sa uplatňuje donáškový zber do zberných nádob - 1100 l kontajnery farebne rozlíšiteľné /žlté/, resp. označené – plasty, ktoré sú umiestnené na stanovištiach. Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonograme triedeného zberu odpadu . Obaly z plastov (napr. PET fľaše) musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej objemu nádoby.

c) Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené odpady z plastov na zberný dvor – Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.

8. Sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

8.1. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na sklo nasledovne:

a) V individuálnej bytovej zástavbe a v komplexnej bytovej zástavbe sa uplatňuje donáškový zber do zberných nádob - 1100 l kontajnery ,označené – sklo , ktoré sú umiestnené na stanovištiach . Zber sa uskutočňuje v zmysle harmonograme triedeného zberu a prepravy odpadu.

b) Mimo harmonogramu je možné doniesť vytriedené odpady zo skla na zberný dvor – Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.

9. Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti) silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.

9.1. Pre územie mesta sa nariadením určuje zber papiera nasledovne: Je možné odovzdávať do zberného dvora - Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah a prostredníctvom školských zberov.

10. Kovy

Patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami

10.1. Pre územie mesta sa nariadením určuje interval vývozu zberných nádob na kovy nasledovne: V komplexnej bytovej zástavbe, aj v individuálnej bytovej zástavbe sa uplatňuje donáškový zber do zberných nádob - farebne rozlíšiteľné - červené a označené - kovy , ktoré sú umiestnené na stanovištiach. Zber sa uskutočňuje v zmysle stanoveného harmonogramu prepravy.

11. Mesto Krupina je oprávnená každoročne meniť rozsah triedeného zberu komunálnych odpadov uvedený v odsekoch 7 až 10 tak, aby dochádzalo k naplneniu štandardu zberu v obci.

12. Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť označené štítkom s rozmermi minimálne 20x25cm, ktorý musí byť čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahovať údaj o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je zberná nádoba určená.

Článok 12

Triedený zber komunálnych odpadov z elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

1. Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za zmesový komunálny odpad.

2. Je zakázané ukladať elektroodpad a elektroodpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.

3. Počas celého roka je možné odovzdať elektroodpad z domácností na zbernom dvore.

4. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.

5. Elektroodpad z domácností je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení alebo prostredníctvom zberného miesta elektroodpadu.

6. Zber elektroodpadov z domácností sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s Mestom.

7. Elektroodpad z domácností je možné odovzdať aj na miesto určené Mestom Krupina v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností, ktorý bol zavedený v meste výrobcom elektrozariadení alebo OZV zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.

8. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad

8.1.distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,

8.2.na miesto určené podľa odseku 7,

8.3 osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,

8.4.zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v odsekoch 0 až 0 aj na zberné miesto elektroodpadu.

9. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností musí uzatvoriť zmluvu s Mestom Krupina, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.

10. Mesto Krupina na svojom webovom sídle (internetovej stránke) zverejní do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa odseku 9 aktualizovaný harmonogram vývozu zohľadňujúci systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností.

Článok 13

Triedený zber prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov

1. Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom.

3. Je zakázané ukladať použité batérie a akumulátory do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo nádob na papier, plasty, kovy a sklo.

4. Počas celého roka je možné bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory na zbernom dvore.

5. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj počas kalendárového zberu v rámci zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok oprávnenej osobe.

6. Použité prenosné batérie a akumulátory je ďalej možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu alebo prostredníctvom zberného miesta ako je uvedené v odseku 0.

7. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území mesta zabezpečuje aj mobilným zberom, ktorý organizuje príslušná OZV alebo oprávnená osoba po dohode s Mestom Krupina.

8. Použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na miesto určené Mestom Krupina v rámci systému oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov, ktorý bol zavedený v meste výrobcom prenosných batérií a akumulátorov alebo OZV zastupujúcou výrobcov prenosných batérií a akumulátorov.

9. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité

9.1. prenosné batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých prenosných batérií alebo na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na ich zber, a

9.2. automobilové batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých automobilových batérií a akumulátorov alebo osobe oprávnenej na zber použitých automobilových batérií a akumulátorov.

10. Každá OZV, ktorá chce zaviesť a prevádzkovať na území mesta systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov musí uzatvoriť zmluvu s obcou, v ktorej sa špecifikujú podmienky tohto zberu.

11. Mesto Krupina na svojom webovom sídle (internetovej stránke) zverejní do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy podľa odseku 0 aktualizovaný harmonogram vývozu zohľadňujúci systém oddeleného zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov.

12. Elektroodpad z domácností sa nemôže odovzdávať iným subjektom ako oprávneným osobám (napr. pouličným výkupcom).

Článok 14

Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

Článok 15

Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

1. Na území mesta sa pre držiteľov odpadu na zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok uplatňuje systém kalendárového zberu 2 x za rok.

1.1. Objemný odpad z domácností predstavujú KO, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne používaných nádob na KO v meste.

 • medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, nádoby, koberce, plechové rúry, opotrebované pneumatiky (ak sú súčasťou KO), objemný elektroodpad, a pod. Medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod.

1.2. Objemný odpad z domácností je potrebné uložiť jeden deň pred termínom odvozu ku nádobám na KO. Odvoz objemného odpadu sa uskutočňuje v zmysle harmonogramu odvozu objemného odpadu, presný dátum zberu sa občanom vždy vopred oznámi - vývesná tabuľa, webová stránka mesta, káblová televízia.

1.3. Objemný odpad z domácností je možné odovzdať aj na zberný dvor – Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.

1.4. Odpady z domácností s obsahom škodlivín tvoria najmä:

 • použité batérie a akumulátory
 • odpadové motorové a mazacie oleje,
 • farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady Patria sem rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami, žiarivky a pod.

1.5. Presný termín zberu, stanovištia odberu, časový interval odberu i druhy odpadov, ktoré budú oprávnenou osobou odoberané sa občanom vždy vopred oznámi / vývesná tabuľa, webová stránka mesta, káblová televízia /.

1.6. Mimo harmonogramu zberu je možné doniesť vytriedené odpady na zberný dvor – Krupinica 427, prevádzkovaný oprávnenou osobou, ktorá má s Mestom Krupina uzatvorený zmluvný vzťah.

Článok 16

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Pod biologicky rozložiteľný komunálny odpad spadá:

 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologický rozložiteľný odpad (ďalej len zelený odpad),
 • biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
 • jedlé oleje a tuky.

1. Každý pôvodca je povinný triediť zelený odpad oddelene od ostatných druhov odpadov a zabezpečiť jeho skompostovanie alebo podobné zhodnotenie vo vlastných alebo užívaných priestoroch a objektoch. Ak to nie je preukázateľne možné, zabezpečiť jeho zneškodnenie prostredníctvom oprávnenej osoby donáškou do zberného dvora – Krupinica 427.

2. Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie zberu BRKO na svojom území pre obyvateľov obce, pretože najmenej 50% obyvateľov obce kompostuje tento odpad z domácností a záhrad na svojich domácich kompostoviskách. Týmto nie je dotknutá povinnosť prevádzkovateľa kuchyne zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

3. Zber BRKO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane parkov a cintorínov) zabezpečuje obec.

4. Je zakázané ukladať zelený odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než mestom určené miesta.

5. Jedlé oleje a tuky môže pôvodca odpadu, fyzická osoba – nepodnikateľ odovzdať celoročne na zbernom dvore.

Článok 17

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne

1. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

2. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný okrem povinností uvedených v článku 8 nariadenia zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

3. Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach.

4. Nakladanie biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom môže pre prevádzkovateľa kuchyne vykonávať iba osoba, ktorá má všetky potrebné súhlasy orgánov štátnej správy na vykonávanie predmetných činností.

5. Prevádzkovateľ kuchyne nesmie

5.1. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu,

5.2. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd a

5.3. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

6. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný primerane zabezpečiť zhromažďovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov do doby ich odovzdania oprávnenej osobe uvedenej v odseku 0 tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.

8. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečiť interval zberu biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov v súlade s hygienickými predpismi.

Článok 18

Šatstvo a textílie

1. Na území mesta sú na zber šatstva a textílií umiestnené špeciálne zberné nádoby smotanovej farby určené na textil a šatstvo.

2. Do zbernej nádoby na zber šatstva a textílií patrí iba čisté a suché šatstvo, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky, príp. iné druhy textilu.

3. Interval odvozu zberných nádob na šatstvo a textílie je 2 x mesačne.

Článok 19

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode mesta, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť na Meste Krupina ústne priamo na Mestskom úrade v čase prevádzkových hodín alebo písomne na adrese Mestský úrad v Krupine, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina, e-mailom na adrese: krupina@krupina.sk alebo môže uvedenú skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Článok 20

Zberný dvor

1. V meste Krupina je pre občanov mesta platiacich za odpad miestny poplatok podľa zákona o miestnych daniach zriadený zberný dvor, ktorý sa nachádza na ulici Krupinica 427.

2. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje osoba, ktorá ma s obcou uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie zberného dvora.

3. Pri odovzdávaní odpadu na zbernom dvore je pôvodca odovzdávajúci odpad povinný preukázať sa dokladom totožnosti alebo iným dokladom preukazujúcim miesto vzniku odpadu.

4. Pôvodcovia odpadu sú pri odovzdávaní odpadu povinní riadiť sa pokynmi obsluhy zberného dvora.

5. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom dvore je pre obyvateľov mesta – fyzické osoby bezplatné okrem odovzdávania DSO na ktorý je stanovený množstvový zber a poplatok za DSO je bližšie určený vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

6. Zber drobných stavebných odpadov, objemného odpadu a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu určeného v harmonograme vývozu.

Článok 21

Drobné stavebné odpady / DSO/

1. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

3. Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor.

4. Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených MsÚ v Krupine, oddelením výstavby, ŽP a RR.

5. Dopravenie DSO na zberný dvor si zabezpečí pôvodca DSO.

6. Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.

7. Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva. 8. Mesto má právo skontrolovať pôvod DSO na tvare miesta, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom).

Časť III.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Kontrola

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú: Kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestská polícia a poverení zamestnanci Mesta Krupina.

Článok 23

Priestupky a pokuty

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],

b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],

c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],

d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,

e) koná v rozpore s § 33 písm. b),

f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,

g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,

h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),

i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,

j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,

k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,

2. Za priestupok podľa písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,

3. Priestupky podľa písm. a) až k) prejednáva obec.

4. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy o prejednávaní priestupkov.

5. Výnosy z pokút sú príjmom rozpočtu mesta.

6. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície a poverení zamestnanci mesta uložením pokuty do 33,00 eur.

Článok 24

Záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platným právnych predpisov

2. Toto nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 307/2015-MsZ zo dňa 10.12.2015 a má pôsobnosť na celom území mesta Krupina.

3. Nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského úradu v Krupine

4. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

VZN vyvesené dňa: 16.12.2015
VZN zvesené dňa: 31.12.2015

midle_bottom


side_bottom