• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 08/2014


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 8/2014

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Mesto Krupina v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do samosprávnych krajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v meste Krupina počas volebnej kampane.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto na umiestňovanie volebných plagátov, prípadne iných nosičov informácií politických strán, koalícií, nezávislých kandidátov a ďalších subjektov oprávnených viesť volebnú kampaň /ďalej len oprávnené subjekty/ na verejných priestranstvách v meste Krupina počas volebnej kampane:

a) volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,

b) volieb do Európskeho parlamentu,

c) volieb do orgánov samosprávnych krajov,

d) volieb do orgánov samosprávy obcí,

e) voľby prezidenta Slovenskej republiky,

f) pri konaní referenda.

§ 2

Miesto na umiestňovanie volebných plagátov

1. Volebné plagáty a iné nosiče informácií je možné počas volebnej kampane umiestňovať len na vyhradených plochách, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2. Pre príslušné voľby podľa § 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia musia byť dodržané lehoty plynúce pre volebné kampane podľa platnej legislatívy.

3. Veľkosť vyhradenej plochy musí zodpovedať zásadám rovnosti všetkých oprávnených subjektov.

4. Umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane mimo vyhradené plochy sa zakazuje.

§ 3

Povinnosti oprávnených subjektov

1. Každý oprávnený subjekt, ktorý bude v rámci volebnej kampane umiestňovať svoje volebné plagáty a iné nosiče informácií, je povinný na informačných stojanoch zabezpečiť zásadu rovnosti všetkých oprávnených subjektov.

2. Oprávnený subjekt, ktorý v rámci volebnej kampane umiestnil svoje plagáty, prípadne iné nosiče informácií na vyhradené plochy, je ich povinný po uplynutí času volebnej kampane odstrániť.

§ 4

Kontrola dodržiavania ustanovení

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

 • Mestská polícia v Krupine,
 • poverení zamestnanci mesta

§ 5

Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní blokovú pokutu do výšky 33,– € príslušníkmi Mestskej polície v Krupine.

3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6.638,– €.

§ 6

Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 24.09.2014, uznesením č. 175/2014-MsZ a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 4/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Dátum vyvesenia: 06.10.2014

Dátum zvesenia: 21.10.2014


Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krupina

č. 8/2014

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.

Rozmiestnenie mestských informačných stojanov na území mesta Krupina:

 • Svätotrojičné nám. – reklamný stĺp pri tržnici
 • Ulica Osloboditeľov – reklamná plocha vedľa Osiva
 • Krupinica – reklamná plocha súbežne s oplotením MsPS
 • Ulica Malinovského – reklamný stĺp
 • Ulica Železničná – reklamný stĺp
 • Ulica Čsl. armády – reklamná plocha medzi OD COOP Jednota a ÚPSVaR
midle_bottom


side_bottom