• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 08/2011


Mesto Krupina podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 8/2011

o pamätihodnostiach mesta Krupina

§ 1

Základné ustanovenia

1. Všeobecné záväzné nariadenie mesta o pamätihodnostiach mesta Krupina (ďalej len VZN) upravuje spôsob vytvorenia evidencie pamätihodností, evidenciu, výber pamätihodností, ich zápis do zoznamu pamätihodností mesta Krupina a spôsob ich ochrany a využívania.

2. Cieľom tohto VZN je vyhlásenie pamätihodností mesta a schválenie ich evidencie v záujme ochrany kultúrnohistorickej hodnoty týchto pamätihodností, zachovania a zlepšovania ich stavu pre nasledujúce generácie.

3. Toto VZN ďalej upravuje pôsobnosť Mesta Krupina, ako aj práva a povinnosti vlastníkov pamätihodností mesta.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

1. Pamätihodnosti mesta sú hnuteľné aj nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta.

2. Hodnota pamätihodností mesta je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.

3. Ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta.

4. Základná ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu pamätihodnosti mesta.

§ 3

Pôsobnosť Mesta Krupina

1. Mesto Krupina:

a) vypracúva a vedie evidenciu pamätihodností mesta Krupina (ďalej len „evidencia), ktorá pozostáva z:

* hmotných nehnuteľných pamätihodností (príloha č. 1),

* hmotných hnuteľných pamätihodností (príloha č. 2),

* nehmotných pamätihodností (príloha č. 3),

b) vytvára podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a vhodné využívanie pamätihodnosti,

c) poskytuje odbornú a metodickú pomoc vlastníkom pamätihodností,

d) predkladá zoznam evidovaných pamätihodností na odborné a dokumentačné účely Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj Stavebnému úradu v Krupine,

e) prezentuje pamätihodnosti zapísané v evidencii ako súčasť svojho kultúrno-historického dedičstva, najmä prostredníctvom informačno-propagačných materiálov a internetovej stránky mesta Krupina.

§ 4

Postavenie a úlohy komisie pre výber pamätihodností mesta

1. Pamätihodnosti mesta vyberá príslušná kultúrna komisia pri MsZ.

2. Na komisiu sú k výberu pamätihodností prizvaní odborníci, ktorí majú profesionálne a osobnostné predpoklady z tejto oblasti, ktorí zastupujú:

a) Mesto Krupina – Oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja (OVŽPaRR)

b) Mesto Krupina – Oddelenie správy majetku mesta a podnikateľských aktivít (OSMaPA),

c) Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine (MAS)

3. Zasadnutie komisie zvoláva a návrh programu určuje predseda komisie v spolupráci s tajomníkom komisie.

4 Komisia prijíma stanoviská, na schválenie ktorých je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny z prítomných členov komisie.

5. Komisia s prizvanými odborníkmi posudzuje návrhy na zápis do evidencie z odborného a vecného hľadiska a na základe jej stanovísk sa návrhy na zápis do evidencie predkladajú na prerokovanie a schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krupine, ktoré rozhoduje o prijatí resp. neprijatí návrhu na zápis do evidencie pamätihodností mesta Krupina.

§ 5

Práva a povinnosti vlastníka

1. Vlastník pamätihodnosti má právo:

a) požiadať mesto Krupina o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci v rámci možností MsÚ vo veciach ochrany pamätihodnosti mesta,

b) požiadať o finančnú podporu pri obnove, rekonštrukcii alebo reštaurovaní pamätihodnosti prostredníctvom grantových systémov a dotácií, vtedy, ak sú pre daný kalendárny rok vytvorené podmienky,

c) odmietnuť zápis veci, ktorej je vlastníkom, do evidencie pamätihodností na základe jeho písomného stanoviska (príloha č. 4).

2. Vlastník pamätihodnosti je povinný na vlastné náklady:

a) ochraňovať pamätihodnosť v súlade s jej pamiatkovou hodnotou,

b) zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav pamätihodnosti,

c) oznámiť každú uskutočnenú zmenu vlastníctva pamätihodnosti mesta za účelom aktualizácie evidencie.

§ 6

Evidencia pamätihodností mesta Krupina

1. Predmetom evidencie pamätihodností mesta sú:

a) hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré majú historickú, spoločenskú, krajinnú, urbanistickú, architektonickú, vedeckú, technickú, výtvarnú alebo umelecko-remeselnú hodnotu,

b) kombinované diela prírody a človeka,

c) historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta Krupina.

2. Predmetom evidencie nie sú pamätihodnosti mesta v kategórii hnuteľných a nehnuteľných vecí, ktoré už sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky ako národné kultúrne pamiatky.

3. Evidenciu vedie príslušný odbor Mestského úradu v Krupine a informácie o evidencii a jej aktualizácii sú posielané Múzeum A. Sládkoviča v Krupine (ďalej len múzeum).

4. Evidenciu vedie mesto Krupina v klasickej papierovej forme, alebo v elektronickej podobe.

5. Evidencia pozostáva z registrov (zoznamu) a zo zbierky príloh (fotografie, historické fotografie, mapy, historické mapy, kresby a iná grafická dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový popis objektu, predmetu, udalosti, osobnosti ...). Zbierka príloh obsahuje aj návrh na zápis do evidencie a uznesenie Mestského zastupiteľstva v Krupine, na základe ktorého boli navrhnuté pamätihodnosti zapísané do evidencie.

6. Mesto Krupina informuje vlastníka navrhnutej pamätihodnosti o vyhlásení resp. zamietnutí vyhlásenia veci za pamätihodnosť.

§ 7

Schválenie a zápis návrhov do evidencie

1. Návrhy na zápis pamätihodností mesta do evidencie môžu na základe výzvy mesta Krupina predložiť všetky fyzické a právnické osoby.

2. Mesto Krupina prostredníctvom príslušného odboru Mestského úradu v Krupine:

a) predloží všetky návrhy na pamätihodnosti mesta na prerokovanie a posúdenie komisii a následne na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krupine,

b) eviduje všetky návrhy na pamätihodnosti mesta, vrátane neprijatých návrhov,

c) po schválení návrhov na pamätihodnosti mesta Mestským zastupiteľstvom v Krupine zapíše navrhovanú pamätihodnosť mesta do evidencie,

d) dopĺňa evidenciu vždy najmenej raz ročne alebo podľa aktuálnych požiadaviek na základe výzvy adresovanej občanom mesta, inštitúciám, cirkvám a náboženským spoločnostiam v rámci mesta Krupina.

§ 8

Zmena alebo zrušenie zápisu v evidencii

1. Ak nastanú nové skutočnosti, môže Mestské zastupiteľstvo v Krupina na podnet primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, príslušnej komisie, prednostu mestského úradu orgánov štátnej správy, odborných inštitúcií, občanov mesta a ostatných fyzických a právnických osôb zápis v evidencii zmeniť, alebo po zániku hodnôt pamätihodnosti aj zrušiť.

2. K týmto návrhom sa vždy vyjadruje príslušná komisia.

3. Oznámenie o zmene, respektíve zrušení zápisu pamätihodností mesta v evidencii zašle príslušný odbor aj orgánom, ktorým zaslal oznámenie o zápise.

4. Mesto Krupina informuje vlastníka o vyradení pamätihodnosti z evidencie.

§ 9

Záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie mesta o pamätihodnostiach mesta Krupina bolo schválené uznesením MsZ dňa 14.12.2011 č. 335/2011-MsZ

2. Zmeny v tomto VZN schvaľuje MsZ v Krupine po pripomienkovaní príslušnými komisiami pri MsZ v Krupine.

3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie mesta o pamätihodnostiach mesta Krupina nadobúda účinnosť dňom 1.1.2012

4. Zoznam príloh:

a) Zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností - predtlač

b) Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností - predtlač

c) Zoznam nehmotných pamätihodností - predtlač

d) Stanovisko vlastníka pre zaradenie objektu/ov do evidencie pamätihodností mesta Krupina - predtlač

Na úradnej tabuli mesta bolo VZN vyvesené dňa 15.12.2011

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Príloha č. 1 k VZN č. 8/2011

A/ ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KRUPINA

Číslo Pamätihodnosť Katastrálne územie, adresné údaje (aj adresa popisom) Orientačné číslo Súpisné číslo Parcelné číslo Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti Evidenčné číslo Rozhodnutie mesta o zápise

 

Príloha č. 2 k VZN č. 8/2011

B/ ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KRUPINA

Číslo Pamätihodnosť Miesto uloženia Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti Evidenčné číslo Rozhodnutie mesta o zápise

 

Príloha č. 3 k VZN č. 8/2011

C/ ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KRUPINA

Číslo Pamätihodnosť Časový údaj (kedy, od ktorého roku a pod.) Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti, zdroj informácie Evidenčné číslo Rozhodnutie mesta o zápise

 

Príloha č. 4 k VZN č. 8/2011

STANOVISKO VLASTNÍKA PRE ZARADENIE OBJEKTU/OV DO EVIDENCIE PAMÄTIHODNOSTÍ MESTA KRUPINA

Meno a priezvisko vlastníka / názov firmy:

Adresa:

Tel. číslo:

e-mail:

Identifikácia navrhovaných objektov:

Súhlasím / nesúhlasím* so zaradením objektov do evidencie pamätihodností mesta Krupina.

 

podpis vlastníka objektu

 

*nehodiace sa preškrtnite

midle_bottom


side_bottom