• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 08/2010


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina podľa zmien a doplnkov č. 4

§ 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

(1) Vymedzuje sa výrobné územie, funkčné využívanie –fotovoltaická elektráreň.

(2) Pre umiestnenie pozemných stavieb a inžinierskych stavieb platia všeobecné technické požiadavky podľa platných predpisov. Osobitné zásady a regulatívy priestorového usporiadania sa neurčujú.

§ 2

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

(1) Prípustné je umiestnenie stavieb fotovoltaickej elektrárne a príslušnej technic-kej vybavenosti.

(2) Obmedzujúce podmienky nie sú určené.

(3) Vylučujúce podmienky

a) akékoľvek iné funkčné využitie územia,

b) akékoľvek iné stavby ako stavby určené pre fotovoltaickú výrobu elektriny.

§ 3

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

(1) Výsadbu kompaktných pásiem zelene realizovať na severnom a južnom okraji riešeného územia. Východný a západný okraj je prípustné riešiť kríkovou prerušovanou výsadbou.

(2) Investor, stavebník v rámci územného a stavebného konania je povinný predložiť dokumentáciu stavieb na odsúhlasenie KPÚ Banská Bystrica, ktorý rozhodne o nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu.

§ 4

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

Nie sú osobitne určené. Na riešené územie sa vzťahujú zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie určené v v platnom znení Územného plánu mesta Krupina.

§ 5

Vymedzenie zastavaného územia obce

(1) Zastavané územie vymedzené k 1.1.1990 zostáva nezmenené.

(2) Súčasné zastavané územie sa rozširuje v rozsahu riešeného výrobného územia.

§ 6

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

V riešenom území je vymedzené ochranné pásmo:

a) 110kV vzdušného vedenia - 15m od krajného vodiča na každú stranu,

b) 22kV vzdušného vedenia - 10m od krajného vodiča na každú stranu,

c) káblového vedenia NN a VN v zemi 1m od krajného kábla na každú stranu,

d) elektrickej stanice - 30m od vonkajšieho múru (oplotenia).

§ 7

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonania delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú plochy pre:

a) prístupovú komunikáciu do fotovoltaickej elektrárne,

b) športové ihrisko – športová zóna pri novom cintoríne.

§ 8

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Pre riešené územie nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

§ 9

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú:

1. prístupové komunikácie do fotovoltaickej elektrárne,

2. športové ihrisko – športová zóna pri novom cintoríne.

§ 10

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

(1) Záväzné časti riešenia platia pre riešené územie.

(2) Schéma verejnoprospešných stavieb je grafickou prílohou územnoplánovacej dokumentácie.

§ 11

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo v Krupine na svojom zasadnutí dňa 29.9.2010 uznesením č. 251/2010-MsZ.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.09.2010

Zvesené z úradnej tabule dňa: 15.10.2010

midle_bottom


side_bottom