• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKT







Počet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 07/2009


Mesto Krupina v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov vydáva pre územie mesta Krupina

Zmena všeobecne záväzného nariadenia dodatkom č. 7/2009 v úplnom znení

o niektorých podmienkach držania psov

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

1. Toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 2

Vymedzenie pojmov

1. Zvláštnym psom je pes :

a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,

b) používaný horskou službou,

c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,

d) poľovný,

e) ovčiarsky,

f) vodiaci,

g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného skúšobného poriadku.

2. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,

3. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov. Za voľný pohyb sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3

Evidencia psa

1. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

2. Evidenciu vedie mesto Krupina

3. Do evidencie sa zapisuje najmä:

a) evidenčné číslo psa

b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má

c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa

d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov , v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa

e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi

f) úhyn psa

g) strata psa

4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť mestu Krupina , kde je alebo má byť pes evidovaný.

5. Mesto Krupina vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa, ktorá musí byť pripevnená na obojku psa /ďalej len "známka"/. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu, kde je pes evidovaný . Mesto je povinné držiteľovi psa za úhradu vo výške do 3,30 € vydať náhradnú známku.

§ 4

Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

4. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil k nutnej ochrane alebo krajnej núdzi, oznámiť na mestský úrad, kde je pes evidovaný.

5. Vodiť psa možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku či prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

6. Voľný pohyb psov je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách v meste v intraviláne aj v extraviláne, teda mimo chovného priestoru psa, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, alebo mimo priestoru trvalého pobytu majiteľa, ak sa v tomto objekte nachádza.

7. Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa bez vôdzky je povolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a v prítomnosti držiteľa resp. ním poverenej zodpovednej osoby na voľných priestranstvách vzdialených od obytných budov min. 50 m, avšak za dodržania podmienky, že pes neohrozí nijakým spôsobom život alebo zdravie občanov a zvierat, a nespôsobí poškodenie či ujmu na majetku a pod.

8. Zakázané je aj opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve aj uviazaného a opatreného náhubkom

9. Vstup so psom je zakázaný:

 • na detské pieskoviská,
 • do priestorov vymedzených resp. bežne využívaných pre hry detí a krátkodobý každodenný oddych obyvateľov,
 • na pietne miesta,
 • na detské a športové ihriská, kúpaliská,
 • do predškolských a školských zariadení,
 • do úradných budov a parkov
 • do zdravotníckych, kultúrnych a sociálnych zariadení, obchodov, zariadení pre poskytovanie služieb.

Vstup so psom je povolený len na miesta vyznačené dodatkovou tabuľkou.

Zakazuje sa chov psa na balkónoch a lódžiách. Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich psov.

§ 5

Znečisťovanie verejného priestranstva

1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 6

Priestupky

1. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 16,59 € bude uložená tomu, kto psa vedie ak:

 • ak neodstráni exkrament - výkaly po psovi
 • evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
 • nerešpektuje zákaz vstupu so psom či zákaz voľného pohybu psa.

2. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 165,95 € bude uložená držiteľovi psa ktorý:

 • neprihlási psa do evidencie,
 • umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods.1,2 tohto VZN,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 • neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.

3. Priestupku sa dopustí a pokuta do výšky 165,95 € bude uložená tomu, kto psa vedie ak:

 • neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 • nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
 • neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

4. Mesto Krupina môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.

6. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

7. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta.

8. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

9. Porušovanie tohto VZN je mesto ďalej oprávnené postihovať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší v plnom rozsahu VZN mesta Krupina o niektorých podmienkach držania psov schválené mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 9.10.2002

2. Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Krupine dňa 30.9.2009 uznesením č. 281/2009-MsZ.

3. VZN nadobúda účinnosť dňa 15.10.2009

 

 

Radoslav Vazan

primátor mesta

 

 

Vyvesené: 1.10.2009

Zvesené: 15.10.2009

midle_bottom


side_bottom