• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 07/2006


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 7 /2006

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta KRUPINA


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c/ a g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 27 ods. 2/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zákona č. 237/2000 Z.z. nariaďuje:

§ 1


1. Vyhlasuje sa záväzná časť doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta KRUPINA. Priestorové vymedzenie tohto doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta KRUPINA je v prílohe č. 1.

2. Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta KRUPINA a sú uvedené v prílohe č. 2.

3. Plochy pre verejnoprospešné stavby sú záväznou časťou doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta KRUPINA a sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2


Dokumentácia schváleného doplnku a zmeny č. 1 k Územnému plánu Mesta KRUPINA je uložená a je možné do nej nahliadnuť na Mestskom úrade v Krupine /stavebný úrad/ a na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici.

§ 3


Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 226/2006-MsZ dňa 29.11.2006.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 4.12.2006 a účinnosť nadobudne 19.12.2006.

Mgr. Ján Hambacher
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom