• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 06/2015


Mesto Krupina v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 6/2015

o miestnych daniach

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

1) Mestské zastupiteľstvo v Krupine podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza tieto miestne dane:

a) daň za psa

b) daň za užívanie verejného priestranstva

c) daň za ubytovanie

Článok 2

DAŇ ZA PSA

§ 2

Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta Krupina.

2) Predmetom dane za psa nie je:

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

3) V prípade pochybností o veku psa predloží vlastník alebo držiteľ psa potvrdenie o veku psa od veterinárneho lekára.

§ 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

a) vlastníkom psa alebo

b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

§ 4

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 5

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 50,00 €.

§ 6

Zníženie dane

a) ročná sadzba dane podľa § 5 pre psa chovaného alebo držaného nepretržite v obci okrem bytových domov je znížená o 40,00 € = daň za psa je 10,00 €

b) ročná sadzba dane podľa § 5 pre psa chovaného alebo držaného nepretržite v jednotlivých častiach obce určených v zmysle prílohy č. 1 k VZN je znížená o 45,00 € = daň za psa je 5,00 €

§ 7

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Článok 3

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 8

Predmet dane

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom mesta Krupiny sú všetky priestranstvá v jej katastrálnom území okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo pri ktorých sú fyzické osoby a právnické osoby ich správcami, alebo časť ktorú mesto Krupina prenajalo. K nim patria najmä cesty, miestne komunikácie chodníky, námestia, parkoviská, mestské sady, parky, záhrady, trávnaté plochy, plochy verejnej zelene, športoviská a pod.

§ 9

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 10

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 11

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:

1) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb - 1,00 €/m²/deň (prezentácia služieb a výrobkov, poskytovanie služieb a pod.)

2) umiestnenie stavebného zariadenia - 0,10 €/m²/deň (lešenia, zariadenia staveniska, skládky stavebného materiálu a pod.)

3) umiestnenie predajného zariadenia – 5,00 €/m²/deň

4) zariadenia cirkusu – 0,02 €/m²/deň

5) umiestnenie lunaparku a iných atrakcií - 0,02 €/m²/deň

6) umiestnenie skládky tuhých palív - 0,15 €/m²/deň (po uplynutí piateho dňa odo dňa umiestnenia skládky)

7) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska – 0,035 €/m²/deň

O vyhradenie parkovacieho miesta požiada fyzická alebo právnická osoby Mesto Krupina, oddelenie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Žiadateľ si na vlastné náklady môže parkovacie miesto zabezpečiť sklopnou parkovacou zábranou. Typ sklopnej parkovacej zábrany určí odd. výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja. V prípade osadenia sklopnej parkovacej zábrany je žiadateľ povinný si ručne zabezpečiť zimnú údržbu daného parkovacieho miesta.

8) letné sezónne posedenie s umiestnením stolov a stoličiek - 0,07 €/m²/deň

Na užívanie verejného priestranstva pre letné sezónne posedenie s umiestnením stolov a stoličiek musí byť vydané rozhodnutie Mesta Krupina oddelením výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja.

§ 12

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:

a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,

b) za umiestnenie zariadenia ekologického charakteru na zber separovaného odpadu a druhotných surovín (kontajnery a pod.) a za umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad,

c) za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenia, zariadenia staveniska, skládky stavebného materiálu ...) po dobu na ktorú udelilo súhlas odd. ŽVP a RR MsÚ Krupina, avšak nie dlhšie ako 365 dní za obdobie 3 rokov.

§ 13

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

2) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný predložiť oddeleniu daní rozhodnutie o povolení osobitného užívania verejného priestranstva vydaného oddelením ŽVP a RR MsÚ pri tých spôsoboch užívania osobitného priestranstva, kde to toto nariadenie určuje, v ostatných prípadoch povolí osobitné využitie verejného priestranstva pracovník správcu dane pri ohlasovaní osobitného využitia verejného priestranstva.

3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 14

Platenie dane

Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Článok 4

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 15

Predmet dane a daňovník

1) Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 OZ v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

2) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 16

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní.

§ 17

Sadzba dane

Sadzba dane je 0,50 € na osobu a prenocovanie.

§ 18

Platiteľ dane

1) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

2) Platiteľ dane je povinný registrovať sa do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3) Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované obdobie. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá v hotovosti v eurách.

4) O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

5) Platiteľ dane je povinný do 10 dní po skončení každého štvrťroka:

 • predložiť správcovi dane na kontrolu evidenciu
 • vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrťrok

6) Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom správcom dane.

7) Ak príde k zmenám na daňovej povinnosti alebo táto povinnosť zanikne, je platiteľ povinný nové skutočnosti oznámiť správcovi dane do 15 dní odo dňa ich vzniku.

§ 19

Platenie dane

Miestnu daň správca dane vyrubí rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 20

Spoločné a záverečné ustanovenie

1) Na vznik alebo na zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ak toto VZN neustanovuje inak.

2) Mestské zastupiteľstvo v Krupine sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení O miestnych daniach dňa 10.12.2015 uznesením č. 305/2015-MsZ.

3) Zároveň sa ruší VZN č. 13/2014

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016.


Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

VZN vyvesené dňa: 16.12.2015
VZN zvesené dňa: 31.12.2015

 

Príloha č. 1
Zoznam jednotlivých častí obce

Bebrava, Brezová, Briač, Červená Hora, Čierne blato, Dolné Kopanice, Dorkovička, Dráhy, Fitzberg, Gubáň, Havran, Holý Vrch, Horné Kopanice, Hozník, Husársky most, Kamenný kríž, Kňazova dolina, Kukučka, Lánička, Líška, Môlkň,a Nová Hora, Odrobinovo pole, Okrúhla Hora, Pijavice, Poloma, Peter, Stará Hora, Starý háj, Široké Lúky, Šváb, Tanistravár, Tepličky, Tvôľ, Vĺčok, Žobrák.

midle_bottom


side_bottom