• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 06/2013


Mesto Krupina podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 6/2013

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK MESTA KRUPINA

prevádzkovaných spoločnosťou BELA, s.r.o. so sídlom Obchodná ulica 545/1, Krupina IČO: 36 024 864

§ 1

Predmet úpravy

1) Prevádzkovateľom pohrebísk je spoločnosť BELA, s.r.o. Obchodná ulica 545/1 963 01 Krupina IČO: 36 024 864.

2) Tento prevádzkový poriadok pohrebísk riadi všetky činnosti na pohrebiskách, prevádzkovaných prevádzkovateľom, nachádzajúcich sa na území mesta Krupina:

a) Starý cintorín,

b) Nový cintorín.

§ 2

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

Prevádzkovanie pohrebísk zahŕňa:

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b) vykonávanie exhumácie,

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska,

e) správu márnice a domu smútku,

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ v rámci výkonu činnosti spojených s vlastnou prevádzkou pohrebiska je povinný najmä:

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,

b) zriaďovať hrobové miesta na pohrebisku,

c) pochovávať,

d) zabezpečovať výkop hrobových jám a služby súvisiace s pochovávaním a exhumáciou,

e) pri výkope hrobovej jamy na existujúcom hrobovom mieste sú prevádzkovateľ a ním poverení zamestnanci vykonávajúci výkopové práce povinní s nájdenými kostrovými ostatkami narábať s pietou, všetky kostrové ostatky sú povinní pozbierať a uložiť na dne hrobovej jamy do osobitnej jamky, ktorú zasypú zeminou,

f) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky na pochovanie ak je:

1. úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí

2. vydaný písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní v prípade, že sa jedná v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu,

g) stanoviť rovnaké všeobecné podmienky pre dojednanie nájmu hrobového miesta pre každého záujemcu,

h) zabezpečiť dôstojný rozlúčkový pohrebný obrad a v styku s pozostalými sa zdržať správania nešetrného k ich citom,

i) pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebných úkonov,

j) viesť a uchovávať evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska tak, ako to stanovuje § zákona č. 131/2010 Z. z. v platnom znení, evidencia hrobových miest má trvalý charakter, v prípade, ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu do archívu mesta,

k) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné a cena za služby spojené s nájmom hrobového miesta zaplatené, a to najmenej tri mesiace predo dňom, keď má táto lehota uplynúť; ak mu nie je trvalý pobyt alebo sídlo nájomcu známe, zverejní oznámenie na mieste obvyklom na pohrebisku,

l) prenajímať hrobové miesta a uskutočňovať obnovu nájmu v mene mesta Krupina ako vlastníka pohrebiska,

m) umožniť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta s výnimkou prípadov, keď je to nutné pre zabezpečenie riadnej a bezpečnej prevádzky pohrebiska,

n) vykonať exhumáciu,

o) zabezpečovať údržbu zelene na pohrebisku, najmä kosiť, vyhrabávať verejné trávnaté porasty, orezávať a ošetrovať stromy a kríky vysadené prevádzkovateľom,

p) zabezpečovať odvoz odpadu z pohrebiska, ktorý vzniká v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska,

q) zabezpečovať čistotu a poriadok na pohrebisku, vykonávať údržbu a čistenie komunikácií na pohrebisku,

r) v zimnom období zabezpečovať nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v záujme zaistenia plynulej prevádzky pohrebiska,

s) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska a sú vo vlastníctve mesta,

t) dbať o funkčnosť inžinierskych sietí na pohrebisku,

u) vykonávať údržbu oplotenia pohrebiska,

v) písomne informovať na mieste obvyklom na pohrebisku o skutočnostiach, že sa má pohrebisko zrušiť, o vyhlásenom zákaze pochovávania na pohrebisku a podobne.

§ 4

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska

Prevádzkovateľ pohrebiska vedie evidenciu, ktorá sa člení:

1) evidencia hrobových miest, ktorá obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,

e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta (ďalej len „nájomná zmluva“), číslo uzavretej nájomnej zmluvy o nájme hrobového miesta a údaje o zmene nájomcu,

f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu alebo či ide o vojnový hrob,

h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

2) evidencia prevádzkovania pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal, zrušení pohrebiska.

§ 5

Povinnosti prevádzkovateľov služieb

1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby vstupuje na pohrebisko za účelom:

a) zabezpečovania a organizácie pohrebného obradu,

b) prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov.

2) Prevádzkovateľ kamenárskych prác je povinný preukázať sa prevádzkovateľovi pohrebiska písomným súhlasom na rekonštrukciu, úpravu alebo opravu príslušného hrobového miest, ktorý vydal prevádzkovateľ nájomcovi hrobového miesta. Bez tohto písomného súhlasu nie je dovolené na pohrebisku vykonávať kamenárske a iné práce.

3) Prevádzkovatelia kamenárskych služieb na pohrebisku, sú povinní zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri prácach vyviezť z pohrebiska na vlastné náklady.

4) Prevádzkovatelia služieb vykonávajúci práce na pohrebisku sú povinní riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska a poskytnutý priestor odovzdať v pôvodnom stave s prihliadnutím na prípadné vykonané práce.

§ 6

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

1) Nájom hrobového miesta (ďalej len „nájom“) vzniká na základe zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej v mene Mesta Krupina medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať výšku nájomného a cenu za služby spojené s nájmom. Uzatvorením nájomnej zmluvy na hrobové miesto nájomca nenadobúda vlastnícke právo k tomuto miestu. Vlastníctvom nájomcu môže byť len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.

2) Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na dobu neurčitú. Nájomné a cena za služby spojené s nájmom sa podľa zmluvy o nájme hrobového miesta uzatvorenej na dobu neurčitú uhrádzajú v prípade pochovania minimálne na 10 rokov, inak v súlade s tlecou dobou. Po uplynutí tejto doby môže byť nájomné a cena za služby spojené s nájmom uhradené i na dobu kratšiu.

3) Nájom je možné zmluvne dojednať aj na dobu predchádzajúcu pochovaniu alebo uloženiu urny. Podnájom hrobového miesta je zakázaný.

4) Uzavretím nájomnej zmluvy a zaplatením nájomného a ceny za služby spojené s nájmom vzniká nájomcovi právo užívať hrobové miesto určené v nájomnej zmluve. Právo užívať hrobové miesto oprávňuje nájomcu uložiť ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobového miesta a nakladať s týmto hrobovým miestom podľa obsahu nájomnej zmluvy a pokynov prenajímateľa, ktoré sú v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom pohrebísk a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa úpravy pohrebníctva.

5) Po uzavretí nájomnej zmluvy a zaplatení nájomného a ceny za služby je nájomca povinný miesto označiť spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený v súlade s obsahom nájomnej zmluvy a pokynmi prevádzkovateľa zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu, s následnou možnosťou uložiť na tomto mieste ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.

6) V prípade, že sa jedná o hrobku, musí byť stavba, najmä jej rozsah a forma vopred schválená prevádzkovateľom a dokončená do 1 roku od povolenia stavby. Ak sa tak nestane, môže prevádzkovateľ od zmluvy odstúpiť.

7) Povrch hrobového miesta môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom mieste (hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.

8) Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa podriadiť podmienkam stanoveným prevádzkovateľom, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby, druh použitého materiálu, vrátane dodržania umelecko-architektonického vzhľadu pohrebiska a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

9) Pre realizáciu stavieb na prenajatom hrobovom mieste platia najmä tieto zásady:

a) základy hrobky a pomníka musia byť v nezamŕzajúcej hĺbke a dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy, základové murivo nesmie presahovať do pochovávacej plochy hrobového miesta,

b) hĺbka hrobu musí byť pre dospelé osoby a deti od 10 rokov najmenej 1,6 m a pre deti do 10 rokov najmenej 1,2 m,

c) dno hrobu musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

d) pochovávacia plocha musí byť zachovaná v rozmeroch pri hrobe 90 cm x 200 cm, pri hrobke 90 cm x 200 cm, pri detskom hrobe 60 cm x 160 cm, pri hrobe dieťaťa mladšieho ako 3 roky 50 cm x 100 cm,

e) najväčšia výška stavieb je 2,5 m nad hrobovým miestom,

f) uličky medzi hrobmi musia byť najmenej 30 cm široké,

g) vrstva zeminy určená na zakrytie rakvy v hrobovej jame musí byť najmenej 1,2 m,

h) text nápisov na pomníkoch a inom príslušenstve hrobu musí zodpovedať dôstojnosti a piete miesta.

10) Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste na vlastné náklady, len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa.

11) Pred každým pochovaním do hrobového miesta s osadeným príslušenstvom hrobu, je vlastník povinný toto príslušenstvo demontovať v rozsahu určenom prevádzkovateľom.

12) Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie do vzdialenosti 30 cm od hranice hrobového miesta v riadnom stave. Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hrobové miesta.

13) Pri užívaní hrobového miesta nesmie nájomca manipulovať s ľudskými ostatkami. So spopolnenými ľudskými ostatkami môže nájomca manipulovať a ukladať ich na pohrebisku len s vedomím prevádzkovateľa.

14) Nájomca nesmie uskutočňovať zásahy do existujúcej zelene, vysádzať stromy a kríky na pohrebisku ani umiestňovať lavičky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

15) Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa.

16) Stavebné práce na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len výnimočne, po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.

17) Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

18) Stavby pomníkov a iného príslušenstva hrobu môžu byť na pohrebisku vykonávané na základe zmluvy alebo objednávky nájomcu hrobového miesta, ktorý je objednávateľom týchto stavieb alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

19) V prípade, že príslušenstvo hrobu ohrozuje bezpečnosť prevádzky na pohrebisku, zdravie, životy alebo majetok ďalších osôb, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť na vlastné náklady nápravu. Ak tak neurobí ani po výzve prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ oprávnený upraviť príslušenstvo hrobu tak, aby bola zaistená bezpečnosť, a to na náklady a riziko nájomcu hrobového miesta.

20) Nájomca nesmie odkladať časti príslušenstva hrobu na iné hrobové miesta alebo ich opierať o susedné príslušenstvo hrobu.

21) Nájomca je povinný včas odstrániť z hrobového miesta znehodnotené kvetinové dary, odpad z vyhorených sviečok a ďalšie predmety, ktoré narušujú estetický vzhľad pohrebiska.

22) Ak dôjde k výpovedi nájomnej zmluvy z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za hrobové miesto, je povinný odstrániť príslušenstvo hrobu najneskôr do 1 roka od doručenia výzvy prevádzkovateľa na ich odstránenie.

23) Prevod nájmu k hrobovému miestu, za ktoré bolo zaplatené nájomné, môže vykonať nájomca v prospech inej osoby len s písomným súhlasom prenajímateľa – prevádzkovateľa.

24) Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.

25) Po úmrtí nájomcu hrobového miesta, ak tento má byť uložený do hrobu, ktorého bol nájomcom, zabezpečí prevádzkovateľ úhradu nájomného na tleciu dobu od osoby, ktorá je obstarávateľom pohrebu zomretého nájomcu. Ak žiaden z dedičov zomretého nájomcu alebo iná osoba nepožiada o uzavretie nájomnej zmluvy k predmetnému hrobovému miestu, zostáva toto hrobové miesto počas tlecej doby bez nájomcu.

§ 7

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

1) Návštevníci pohrebiska sú povinní dodržiavať tento prevádzkový poriadok pohrebísk, zákon o pohrebníctve a pokyny prevádzkovateľa.

2) Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku spôsobom zodpovedajúcim piete miesta a sú povinní zdržať sa takého správania, ktoré by sa dotýkalo dôstojnosti zomretých alebo mravného cítenia pozostalých a verejnosti, nesmú robiť hluk, púšťať prenosné nosiče zvuku, odhadzovať a zapaľovať odpadky, fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia, objekty a zeleň na pohrebisku.

3) Prevádzkovateľ je oprávnený vykázať z pohrebiska fyzické osoby a právnické osoby, ktoré ponúkajú tovary a služby na pohrebisku tak, že obťažujú svojim správaním návštevníkov pohrebiska.

4) Nikto nesmie na pohrebisku páliť trávu a iný odpad.

5) Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo mieste na to vyhradenom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenie iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska. Na vsypových a rozptylových lúkach je dovolené rozsvecovať kahance a sviečky len na vyhradených plochách. Rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipulácia s otvoreným ohňom môže byť v odôvodnených prípadoch prevádzkovateľom obmedzená alebo zakázaná.

6) Ukladanie nádob, náradia a iných predmetov na zelené pásy a miesta okolo hrobových miest je zakázané.

7) Z hygienických dôvodov nie je dovolené v priestoroch pohrebiska piť vodu z vodovodných výpustí. Táto voda je určená na prevádzkové účely a na polievanie zelene pri jej údržbe na prenajatých hrobových miestach. Je zakázané odnášať vodu z pohrebiska.

8) Odpad je nutné odkladať na určené miesta, ak je na pohrebisku zavedené triedenie odpadu je nutné toto opatrenie rešpektovať.

9) Uskutočňovanie pietnych a spomienkových akcií na pohrebisku je možné so súhlasom prevádzkovateľa. Tým nie je dotknutá povinnosť organizátora tejto akcie vopred oznámiť konanie zhromaždenia podľa osobitného zákona.

10) Zakazuje sa akékoľvek umiestňovanie ponúk a reklám právnickými osobami a fyzickými osobami vo všetkých priestoroch pohrebiska a na akomkoľvek objekte, ktoré tvoria vybavenosť pohrebiska, a to aj na verejných priestranstvách súvisiacich s prevádzkou pohrebiska, s výnimkou miest na to vyhradených prevádzkovateľom a s jeho predchádzajúcim súhlasom.

11) Vstup so zvieraťom je na pohrebisko zakázaný.

12) Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, osobám na bicykli, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.

13) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po komunikáciách, a to:

a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,

b) na dopravu materiálu, potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a inú úpravu hrobového miesta,

c) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,

d) na dopravu nevládnych a zdravotne postihnutých osôb.

14) Prevádzkovateľ môže vykázať z priestorov pohrebiska vodičov s motorovými vozidlami, ak nedodržiavajú poriadok alebo jeho pokyny. Chodci na pohrebisku majú vždy prednosť pred motorovými vozidlami.

15) Vstup s motorovým vozidlom na trávnaté plochy a taktiež na chodníky do jednotlivých oddelení pohrebiska pomedzi hrobové miesta je zakázaný.

16) Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko povolí prevádzkovateľ najneskôr 1 hodinu pred ukončením stanovenej zatváracej doby. Motorové vozidlo musí opustiť pohrebisko najneskôr 30 minút pred ukončením ustanovenej zatváracej doby.

17) Na pohrebisku je možné sa zdržovať len počas ustanovenej otváracej doby pohrebiska. Každý návštevník je povinný do ustanovenej zatváracej doby bez osobitného upozornenia opustiť pohrebisko.

18) Zákazy vyznačiť na vstupe na pohrebisko.

19) Dohľad nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku pohrebísk vykonáva prevádzkovateľ, mesto Krupina a Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene v úzkej súčinnosti s Mestskou políciou mesta Krupina a Policajným zborom Slovenskej republiky.

§ 8

Otváracia doba pohrebiska

1) Pohrebisko je prístupné verejnosti

a) v mesiacoch január, február, marec, apríl, september, október, november, december, denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.

b) v mesiacoch máj, jún, júl, august, denne od 8.00 do 21.00 hod.

c) v období od 25. októbra do 3. novembra neobmedzene

d) v období od 23. decembra do 27. decembra neobmedzene.

2) Každý návštevník pohrebiska je povinný pred určenou zatváracou hodinou pohrebisko opustiť.

3) Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť, a to v čase vykonávania terénnych úprav na pohrebisku, v čase vykonávania exhumácie, taktiež za snehovej kalamity a poľadovice a pod., ak nie je možné dostatočne zabezpečiť bezpečnosť návštevníkov. Preto prevádzkovateľ zabezpečí v zimnom období nevyhnutnú údržbu hlavných komunikácií na pohrebisku v záujme zaistenia bezpečnej a plynulej prevádzky pohrebiska.

4) Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebiská dovolený len v sprievode dospelých osôb.

§ 9

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest

1) Ľudské pozostatky sa pochovávajú a spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú do hrobových miest alebo na rozptylových a vsypových lúkach. Tieto činnosti sú uskutočňované zásadne prevádzkovateľom, výnimočne inými osobami, ale len so súhlasom prevádzkovateľa a za podmienok ním určených.

2) Ľudské pozostatky sa pochovávajú spravidla po jednom do každého hrobu. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky pokiaľ je možné ich umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 m.

3) Do hrobky je možné uložiť ďalšie ľudské pozostatky len ak je v nej voľné miesto.

4) Spopolnené ľudské ostatky sa ukladajú podľa priania objednávateľa pohrebu v urne do zeme, prípadne sa zmiešajú so zemou v hrobe alebo na inom miesto na to určenom. Uloženie urny do hrobu je možné len so súhlasom prevádzkovateľa.

5) Rozptyl alebo vsyp spopolnených ľudských ostatkov sa uskutoční na prianie objednávateľa pohrebu. Rozptyl alebo vsyp môže byť uskutočnený len na pohrebisku pre tento účel vopred schválenom (rozptylové a vsypové lúky).

6) Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy z takých materiálov, aby v stanovenej tlecej dobe zotleli spolu s ľudskými ostatkami. Nesmú byť použité rakvy z PVC a iných nerozložiteľných materiálov. Pri pochovávaní do hrobiek sa používajú rakvy dubové alebo z iného tvrdého dreva so zinkovou vložkou s nepriepustným dnom alebo kovové rakvy taktiež s nepriepustným dnom.

7) Plán hrobových miest je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle prevádzkovateľa počas pracovných dní od 8.00 hod. do 16.00 hod. § 10 Dĺžka tlecej doby Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je najmenej 10 rokov.

§ 11

Spôsob nakladania s odpadmi

1) V súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska vzniká na pohrebisku komunálny odpad. Vzniknutý odpad je povolené ukladať len na miestach na to vyčlenených.

2) Je zakázané ukladať na pohrebisku odpad, ktorý nevznikol v súvislosti s prevádzkou a údržbou pohrebiska.

§ 12

Cenník služieb

1) Cenník regulovaných cien za služby poskytované na pohrebiskách na území mesta Krupina je určený cenovým výmerom Banskobystrického samosprávneho kraja, vydaným pre prevádzkovateľa pohrebísk a schválené Mestským zastupiteľstvom v Krupine. Regulované ceny Banskobystrickým samosprávnym krajom sú: - výkop hrobovej jamy - prechodné uloženie zosnulých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty ich pochovania Ostatné ceny uvedené v cenníku sú určené Mestským zastupiteľstvom v Krupine.

2) Cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách na území mesta Krupina tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1.

§ 13

Priestupky

1) Podľa § 32 zákona NR SR č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve sa priestupku na úseku pohrebníctva dopustí ten, kto:

 • nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
 • neužíva hrobové miesta podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 •  neudržiava hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady podľa § 24 písmeno c) zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písmeno d) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písmeno e) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
 • nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 25 písmeno a) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,
 • nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písmeno b) zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663,- Eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

3) Za priestupky podľa zákona 131/2010 Z. z. možno uložiť blokovú pokutu do 66,- Eur .

4) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až g) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

§ 14

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2012, Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Krupina.

2) Pokiaľ tento prevádzkový poriadok pohrebísk neupravuje niektoré právne vzťahy na pohrebisku, bude sa v prípade ich vzniku postupovať podľa zákona č. 130/2010 Z. z. o pohrebníctve.

3) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638 Eur, a to v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.z.

4) Prevádzkovateľ zabezpečí vyvesenie tohto prevádzkového poriadku pohrebísk na pohrebiskách, ktoré prevádzkuje na území mesta Krupina.

§ 15

Účinnosť

1) Toto všeobecne  záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť v zmysle § 6 odsek 8 zákona č. 369/1990 Zb. pätnástym dňom jeho vyvesenia, t. j. 28.11.2013.
2) Toto všeobecne  záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Krupine č. 209/2013-MsZ zo dňa 6.11.2013.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Príloha č. 1

Cenník za služby poskytované na pohrebisku Mesta Krupina
tvoriaci neoddeliteľnú súčasť VZN – Prevádzkový poriadok Mesta Krupina

Klasifikácia produkcie:

93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií

Poplatok zahŕňa len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy.

Výkop hrobovej jamy – letné obdobie

Dvojhĺbka 80x220x200 – 82,98 Eur bez DPH
Jednohĺbka 80x220x160 – 67,71 Eur bez DPH
Detský hrob 60x160x130 – 46,47 Eur bez DPH

Výkop hrobovej jamy - zimné obdobie

Dvojhĺbka 80x220x200 – 99,58 Eur bez DPH
Jednohĺbka 80x220x160 – 82,98 Eur bez DPH
Detský hrob 60x160x130 – 56,43 Eur bez DPH

Klasifikácia produkcie:

93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov

Prechodné uloženie zosnulých v chladiacom zariadení do zákonnej lehoty pochovania - po dobu uloženia v chladiacom zariadení – 13,28 Eur /deň bez DPH

Zapožičanie obradnej siene (dom smútku na cintoríne) k vykonaniu pietneho aktu poslednej rozlúčky za jeden obrad vystavenia alebo pohrebu:

Nový dom smútku (pracovné dni) – 16,60 Eur bez DPH
Nový dom smútku (víkendy a sviatky) – 24,90 Eur bez DPH
Starý dom smútku (pracovné dni) – 8,30 Eur bez DPH
Starý dom smútku (víkendy a sviatky) – 12,45 Eur bez DPH

Ostatné

Úkony súvisiace s vystavením (modlením) v dome smútku 8,40 €
Poplatok za účasť zamestnanca pri vystavení (modlení) 6,50 €
Úkony súvisiace s pohrebným obradom v dome smútku a definitívna úprava zosnulého na poslednú rozlúčku, demontáž a montáž veka 9,80 €
Poplatok za účasť zamestnanca pri pohrebnom obrade 6,50 €
Likvidácia príslušenstva hrobového miesta (v cene sú zahrnuté všetky úkony spojené s likvidáciou príslušenstva, vrátane odvozu a zneškodnenia odpadu podľa platných predpisov) 200,00 Eur bez DPH.
Exhumácia počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom jamy) 660,00 Eur bez DPH.
Exhumácia po tlecej dobe viac ako 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom jamy) 265,00 Eur bez DPH.
Exhumácia dieťaťa počas tlecej doby do 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom jamy) 265,00 Eur bez DPH.
Exhumácia dieťaťa po tlecej dobe viac ako 10 rokov (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s exhumáciou aj s výkopom jamy) 100,00 Eur bez DPH.
Vydanie súhlasu na rekonštrukciu, úpravu alebo opravu príslušného hrobového miesta 4,16 Eur bez DPH.
Vydanie súhlasu na osadenie lavičiek na cintorínoch 16,60 Eur bez DPH.
Vydanie súhlasu na vybudovanie jednokrypty 63,30 Eur bez DPH.
Vydanie súhlasu na vybudovanie dvojkrypty 100,00 Eur bez DPH.

Súhlas na vybudovanie krýpt po konzultácii s prevádzkovateľom pohrebiska vydáva mesto Krupina, poplatok za vydanie súhlasu na vybudovanie krýpt uhradí žiadateľ do pokladne mestského úradu a tento príjem je príjmom mesta Krupina.

Vstup podnikateľských subjektov na pohrebisko (okrem pohrebných služieb), úhrada platí na jeden konkrétny cintorín 3,60 Eur s DPH/ 1deň, alebo 55,00 Eur s DPH /rok. Tento príjem je príjmom mesta Krupina, príjem je mesto povinné účelovo viazať pre potreby pohrebísk.

Podnikateľský subjekt uhradí poplatok do pokladne mestského úradu a týmto dokladom sa preukáže správcovi pohrebísk. Nájomné za služby spojené s nájmom hrobového, urnového a kryptového miesta na 10 rokov, ktoré bude uhrádzané nájomcom hrobového miesta do pokladne mesta prípadne na účet mesta, ako vlastníka pohrebiska:

jednohrob 27,66 Eur bez DPH
dvojhrob 49,79 Eur bez DPH
trojhrob 77,45 Eur bez DPH
štvorhrob 99,58 Eur bez DPH
detský hrob 13,83 Eur bez DPH
urnové miesto 13,83 Eur bez DPH

Tento cenník je prevádzkovateľ pohrebísk povinný umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste na pohrebisku (§17ods. 4j zákona č. 131/2010 Z. z.).

midle_bottom


side_bottom