• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 06/2010


Mesto Krupina podľa § 4 ods 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky v platnom znení vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 6/2010

o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach Mesta Krupina

Mesto Krupina na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením § 2 v spojení s § 11 ods. 1 a 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

vydáva

pre územie mesta Krupina toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

§ 1

Základné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú zásady postupu prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Krupina.

2. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu verejnej správy,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

§ 2

Postup pri podaní, ktoré nie je sťažnosťou

1. Sťažnosťou podľa tohto VZN nie je podanie, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu,

2. Sťažnosťou nie je ani podanie

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,

b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

3. Orgán verejnej správy podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne potom, čo zistí, že nie je sťažnosťou podľa § 2odsek 1 a), b) a d) alebo podľa odseku 2, tohto VZN najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie nevráti, ak je príslušný ho vybaviť podľa iného právneho predpisu.

4. Podanie podľa odseku 1 písm. c) postúpi orgán verejnej správy tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal. Na takéto postúpenie sa vzťahuje lehota najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy.

5. Podanie podľa odseku 1. písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán verejnej správy do 5 pracovných dní od jeho doručenia postúpi orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal.

§ 3

Podávanie a prijímanie sťažností

1. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

2. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

3. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

4. Orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti. Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ nespolupracuje alebo, ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sťažnosť neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.

5. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.

6. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len „splnomocnenie“) zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

7. Orgán verejnej správy je povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.

8. Mesto Krupina prijíma písomné sťažnosti na adresu Mestského úradu v Krupine, Svätotrojičné námestie č. 4/4, ústne sťažnosti do záznamu na sekretariáte primátora mesta, telefaxom na č. 045/5550325 alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: sekretariat@krupina.sk.

9. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie, tomu proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

§ 4

Evidencia sťažností

Mesto Krupina vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach oddelene od evidencie ostatných písomností na sekretariáte primátora mesta.

§ 5

Prešetrovanie sťažností

1. Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

2. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti.

3. Zápisnica o prešetrení sťažnosti musí obsahovať údaje uvedené v § 19 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

4. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

5. Ak sťažnosť nie je v súlade s § 3 alebo ak chýbajú informácie na jej prešetrenie, orgán verejnej správy písomne vyzve sťažovateľa, aby v lehote desiatich pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažnosť doplnil a súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

6. Orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo, ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

7. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia orgán verejnej správy sťažovateľa písomne upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti.

8. Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

9. Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti, sa nesprístupňujú.

§ 6

Orgány príslušné na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

1. Sťažnosť prešetruje a vybavuje proti:

a) zamestnancovi mesta vedúci zamestnanec,

b) vedúcemu zamestnancovi mesta prednosta MsÚ, ak je funkcia obsadená alebo zriadená, ak neexistuje prednosta MsÚ, sťažnosť prešetruje a vybavuje primátor mesta

c) prednostovi MsÚ, (ak funkcia existuje) primátor mesta

d) primátorovi mesta – v prípadoch týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy najbližší orgán štátnej správy (spravidla odvolací orgán) s kontrolnou právomocou, ak taký nie je, ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností – Úrad vlády SR. - v prípadoch samosprávy komisia obecného zastupiteľstva, (§ 15 zák.č. 369/1990 Zb.),

e) príslušníkovi mestskej polície náčelník mestskej polície, (zák.č. 564/1991 Zb.),

f) náčelníkovi mestskej polície primátor mesta,

g) zamestnancovi v školstve (riaditeľovi MŠ, ZŠ) - primátor mesta ( § 6ods. 17 zák.č. 596/2003 Z.z.) v prípadnej súčinnosti so Štátnou školskou inšpekciou a Krajským školským úradom - len pri preskúmavaní, - štátna školská inšpekcia (§ 13 ods. 1 zák.č. 596/2003 Z.z.) – úroveň pedagogického riadenia, výchovy a vzdelávania, materiálno-technických podmienok a pedagogického vyučovania,

h) hlavnému kontrolórovi mesta komisia mestského zastupiteľstva,

i) poslancovi mestského zastupiteľstva - komisia mestského zastupiteľstva v prípade samosprávy - najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou – prenesený výkon št. správy, ak taký nie je ústredný orgán štátnej správy – Úrad vlády SR,

j) nečinnosti, porušeniu právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti MsZ - komisia mestského zastupiteľstva.

2. Sťažnosť proti zamestnancom rozpočtovej a príspevkovej organizácie mesta prešetruje a vybavuje proti

a) zamestnancovi organizácie vedúci zamestnanec, ak takého niet riaditeľ organizácie,

b) vedúcemu zamestnancovi organizácie riaditeľ organizácie,

c) riaditeľovi organizácie primátor mesta (§11 ods. 4 písm.d) zák.č. 369/1990 Zb.)

§ 7

Utajenia totožnosti sťažovateľa

1. Totožnosť sťažovateľa je orgán verejnej správy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej zachovávať mlčanlivosť.

2. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je príslušný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi a uvedením dôvodu.

§ 8

Lehoty na vybavenie sťažností

1. Príslušný orgán verejnej správy je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní.

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním poverený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.

3. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.

4. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.

§ 9

Spolupráca sťažovateľa

1. Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi.

2. Ak sťažovateľ preukáže, že z objektívnych dôvodov nemohol v čase, kedy ho orgán verejnej správy vyzval, spolupráce poskytnúť, môže mu orgán verejnej správy určiť novú lehotu na poskytnutie spolupráce.

3. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

4. Bez poskytnutia potrebnej spolupráce orgán verejnej správy vo vybavovaní sťažnosti pokračuje, iba ak je to možné. Výsledok prešetrenia takejto sťažnosti orgán verejnej správy sťažovateľovi neoznámi.

§ 10

Kontrola vybavovania sťažností

1. Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania sťažností.

2. Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

3. Hlavný kontrolór mesta v súlade s § 18 ods. 1 zák.č. 369/1990 Zb. kontroluje celý proces vybavovania sťažností.

§ 11

Poriadková pokuta

1. Orgánu verejnej správy, ktorý neplní povinnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a sťažuje vybavovanie sťažnosti môže orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti uložiť poriadkovú pokutu do výšky 650 eur.

2. Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno, ak nebola povinnosť napriek jej uloženiu splnená, uložiť opakovane, do úhrnnej výšky 6 500 eur.

3. Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 12

Spoločné ustanovenia

1. Trovy, ktoré vznikli

a) sťažovateľovi, znáša sťažovateľ,

b) orgánu verejnej správy, znáša tento orgán.

2. Každý je povinný o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten, v koho záujme má túto povinnosť.

3. Ak nie je v tomto VZN uvedené inak, na postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

4. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností zriadená uznesením MsZ č. 75/2009 je komisiou podľa tohto VZN na prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti primátorovi (samospráva), hlavnému kontrolórovi mesta, poslancom MsZ a pri nečinnosti, porušeniu právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti MsZ.

§ 13

Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN prerokovalo Mestské zastupiteľstvo v Krupine dňa 30.6.2010 a bolo prijaté uznesením č. 174/2010-MsZ.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

 

Vyvesené na úradnú tabuľu na pripomienkovanie dňa: 14.6.2010

Zvesené z úradnej tabule dňa: 29.6.2010

Prerokované dňa: 30.6.2010

Vyvesené na úradnú tabuľu po prerokovaní dňa: 1.7.2010

Právoplatnosť nadobudlo dňa: 16.7.2010

midle_bottom


side_bottom