• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 06/2005


Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovení §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §8 ods.1 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina

č. 6 / 2005

o školskom obvode pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina

Článok 1
Základné ustanovenia


1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len nariadenie) mesto určuje školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupina

2. Školský obvod Základnej školy E.M.Šoltésovej a Základnej školy Školská, zriadených mestom, tvorí územie mesta Krupina.

3. Na základe dohody obcí Žibritov , Babiná , Devičie a mesta Krupina do oboch základných škôl uvedených v čl.1 ods.2 tohto nariadenia môžu dochádzať žiaci uvedených obcí – spoločný školský obvod, podľa výberu zákonného zástupcu žiaka a profilácie školy.

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa čl.3

Článok 2
Školský obvod


1. Vzhľadom k tomu, že v meste nie sú veľké dochádzkové vzdialenosti do škôl, rodič a žiak majú možnosť vybrať si školu pre plnenie povinnej školskej dochádzky podľa vlastnej úvahy a profilácie školy.

2. Mesto Krupina určuje pre všetky základné školy v meste jeden školský obvod, čo poskytne žiakom najoptimálnejšiu možnosť absolvovania povinnej školskej dochádzky podľa vlastného výberu bez zbytočného administratívneho zaťaženia rodičov, riaditeľa a zriaďovateľa.

Článok 3
Spoločné ustanovenia


1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

2. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý.

3. Mesto, ktoré je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode v meste Krupina.

4. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, mesto určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku zmenou VZN.

5. Finančné prostriedky na dopravu žiaka uhradí základná škola zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý z dôvodu nezriadenia základnej školy v mieste trvalého bydliska navštevuje základnú školu v rámci určeného školského obvodu mimo trvalého bydliska, pokiaľ táto základná škola nezabezpečí dopravu žiaka inak. Pokiaľ dopravu žiaka zabezpečí základná škola, finančné prostriedky na jeho dopravu dostane príslušná základná škola vo výške ceny hromadnej dopravy so žiackou zľavou.

6. Ak žiak navštevuje školu mimo určeného školského obvodu, náklady na dopravu mu nebudú poskytnuté.

Článok 4
Záverečné ustanovenia


1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krupine.

2. Školský obvod základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krupiny začne platiť pre zápis žiakov do I. ročníkov základných škôl v šk.roku 2005/2006

3. Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 3, bod. 2 vzniká dňom nástupu žiaka do školy.

4. Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 3, bod 3 vo vzťahu k inej obci vzniká ku dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

5. Na všeobecne záväznom nariadení Mesta Krupina o školskom obvode pre jednotlivé základné školy sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krupine na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2005 uznesením č.236/2005- MsZ

6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

V Krupine, dňa 15.12.2005

Mgr. Ján HAMBACHER
primátor mesta
midle_bottom


side_bottom