• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 06/2002


Mestské zastupiteľstvo v Krupine, v súlade s § 4 ods. 3, písm. h a v súlade s § 6 zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 5 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších právnych predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina

č. 6/2002

o trhovom poriadku pre trhovisko na Svätotrojičnom námestí č.19/19 v Krupine

Článok I.
Úvodné ustanovenie


Toto nariadenie upravuje podmienky predaja na trhovisku na území mesta Krupina a zároveň sú v tomto nariadení špecifikované niektoré podmienky podnikania významné pre ochranu spotrebiteľa a tiež oprávnenia a povinnosti prevádzkovateľa trhoviska.

Článok II.
Určenie priestranstva trhoviska a jeho označenie


Trhovisko, t.j. nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb, sa nachádza na Svätotrojičnom námestí č. 19/19, v Krupine, na pozemku s parc. č. KN-C 148/2, KN- C 149/1, KN-C 149/2, KN-C č. 151, v k. ú. Krupina. Trhovisko je označené tabuľou z prístupovej strany pre verejnosť - zo Svätotrojičného nám. v Krupine

Článok III.
Správca trhoviska


Správcom trhoviska je Miroslav Bukovčan, r.č. 650528/6469, bytom Pliešovce, Obrancov mieru č. 704/10 , podnikateľ podnikajúci na základe živnostenského listu vydaného Okresným úradom vo Zvolene, IČO: 33306958.

Článok IV.
Oprávnenie na predaj výrobkov


1. Predávajúcim podľa tohto nariadenia môžu byť:

- právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov

- samostatne hospodáriaci roľníci, oprávnení podľa osobitných predpisov

- fyzická osoba, ktorá predáva rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny za predpokladu, že predávajú na trhovisku najviac 30 dní v kalendárnom roku

2. Na trhovisku nesmú predávať:

- osoby mladšie ako 18 rokov

- cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie

- subjekty, ktoré nespĺňajú všeobecné a osobitné podmienky stanovené týmto nariadením a osobitnými právnymi predpismi

Článok V.
Podmienky predaja, obmedzenia predaja výrobkov


1)Všeobecné podmienky predaja výrobkov:
 • každý predávajúci výrobkov na trhovisku je povinný si prenajať trhový stôl a vystaviť a predávať svoje výrobky len na tomto trhovom stole
 • predávajúci je povinný označiť predajné miesto svojím menom a priezviskom, adresou alebo názvom firmy
 • predávajúci je povinný u každého tovaru vyznačiť jeho platnú cenu
 • aby nedochádzalo ku klamaniu spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých, neúplných, nepresných a nejasných údajov o skutočných vlastnostiach výrobkov
 • aby predávajúci riadne informoval spotrebiteľa o vlastnostiach alebo charaktere poskytovaných služieb
 • aby takéto výrobky neboli vystavené účinkom slnečných lúčov alebo tepelného zdroja, pokiaľ ovplyvnia kvalitu a vzhľad výrobkov
 • predávajúci je povinný zabezpečovať hygienické podmienky predaja výrobkov a poskytovaných služieb ustanovené osobitnými predpismi, dodržiavať osobnú hygienu a trhové miesto odovzdať po predajnej dobe správcovi trhoviska v pôvodnom, nečistôt zbavenom stave
 • predávajúci nesmie predávať výrobky, ktorých predaj toto nariadenie zakazuje, a výrobky s obmedzeným predajom môže predávať len za splnenia podmienok uvedených v tomto nariadení
 • predávajúci je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu v zmysle platných právnych predpisov
 • predávajúci je povinný viesť autorizovanú inšpekčnú knihu s výnimkou fyzických osôb, ktoré predávajú rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti a ktorí predávajú lesné plodiny, a to za predpokladu, že predávajú na trhovisku najviac 30 dní v kalendárnom roku
 • a) Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

  1. zbrane a strelivo
  2. výbušniny a pyrotechnické výrobky
  3. tlač a iné veci ohrozujúce mravnosť
  4. tabak a tabakové výrobky
  5. lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
  6. jedy, omamné a psychotropné látky
  7. lieky
  8. automobily, motocykle a ich príslušenstvo
  9. chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
  10. živé zvieratá s výnimkou konzumných rýb
  11. huby
  12. predaj výsekového mäsa, hydiny, a králikov, mäsových výrobkov,
  13. mlieka a mliečnych výrobkov
  14. spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky

  b) podmienky predaja u niektorých výrobkov:
 • predaj vajec na trhovisku je povolený len za podmienky, že vajcia pochádzajú od právnických a fyzických osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu
 • včelí med je dovolené predávať len na základe veterinárneho osvedčenia z miesta pôvodu. Musí byť zmyslovo bezchybný, hygienicky získaný a plnený do zdravotne nezávadných obalov
 • ovocie a zelenina musia vyhovovať hygienickým požiadavkám v súlade s platnými právnymi predpismi. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí. Ovocie musí byť akostne triedené a počas predaja uložené v debnách alebo v košíkoch alebo vyložené na predajnom stole

 • Článok VI.
  Trhové dni, predajná a prevádzková doba


  1. Trhovými dňami sú pondelok až sobota . Predajná doba v priestore trhoviska v čase od l5. apríla - 15. októbra je určená nasledovne :

  pondelok - piatok od 6.00 hod. - 17.00 hod.
  sobota od 6.00 hod. - 12.00 hod.

  2. Prevádzková doba v čase od 15. apríla - 15. októbra je určená takto:

  pondelok - piatok od 5,30 hod. - 17.30 hod.
  sobota od 5,30 hod. - 12.30 hod.

  3. Predajná doba mimo uvedeného obdobia v článku VI. ods. 2 tohoto nariadenia počas kalendárneho roka je určená takto:

  pondelok - piatok od 7.00 hod - 17.00 hod.
  sobota od 7.00 hod. - 11.30 hod.

  4. Prevádzková doba mimo uvedeného obdobia v článku VI. ods. 3 tohoto nariadenia počas kalendárneho roka je určená takto:

  pondelok - piatok od 6.30 hod. - 17.30 hod.
  sobota od 6.30 hod . - 12.00 hod.

  Článok VII.
  Práva a povinnosti správcu trhoviska


  Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

  Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho najmä:

  1. oprávnenie na podnikanie, okrem fyzických osôb, ktoré predávajú rastlinné alebo živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, okrem fyzických osôb predávajúcich lesné plodiny ak predávajú na trhovisku viac ako 3O. dní v kalendárnom roku

  2. doklad o nadobudnutí tovaru

  3. používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitného predpisu

  4. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení

  5. dodržiavanie trhového poriadku

  6. povolenie na predaj výrobkov, vydané Mestom Krupina na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

  7. preukaz totožnosti.

  8. platný zdravotný preukaz, ak osobitný právnych predpis ho vyžaduje.

  9. posudok príslušného orgánu, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru.

  10. doklad o zaplatení nájomného za predaj trhového miesta.

  11. vedenie autorizovanej inšpekčnej knihy v zmysle právnych predpisov

  12. označenie tabuľkou svoje predajné miesto v zmysle zák. č. 455/91 Zb. (živnostenský zákon) a zreteľne označiť predávané výrobky cenou.

  Článok VIII.
  Pravidlá poskytovania trhových miest


  1. Pridelenie trhových stolov sa koná na základe žiadosti predávajúceho a zaplatení podnájomného za podnájom trhového stola.

  2. Cena za podnájom za jeden prenajatý stôl o dĺžke dvoch metrov na jeden deň je najviac 200,- Sk.

  Článok IX.
  Správa trhoviska


  1. Vjazd motorových vozidiel do objektu trhoviska je povolený výlučne iba pre potreby zásobovania a technickej obsluhy. Vjazd motorovým vozidlám predávajúcich do objektu trhoviska povolený v prevádzkovom čase určenom v článku V. tohto nariadenia vchodmi do trhoviska určenými na zásobovanie z Ul. Kuzmányho. Iný pohyb, aj státie motorových vozidiel v priestore trhoviska je zakázané. Nájomníci i návštevníci trhoviska sú povinní dodržiavať uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi správcu trhoviska.

  2. Pre všetkých užívateľov sú záväzné rozhodnutia správcu trhoviska v regulácii pohybu a státia motorových vozidiel, skladovania materiálu, umiestnenia odpadkových nádob a pod.

  3. Správca trhoviska je oprávnený a povinný uzatvárať podnájomné zmluvy na podnájom trhových stolov.

  4. Zabezpečiť kontrolu váh a jej prístupnosť kupujúcim.

  5. Dozerať na dodržiavanie trhového poriadku.

  6. Zaisťuje denné čistenie trhoviska, pravidelný odvoz odpadu a zabezpečuje dostatok nádob na odpadky

  - vykonávať dezinfekciu priestorov trhoviska,
  - zabezpečuje funkčnosť vývodov úžitkovej a pitnej vody pre potreby predávajúcich

  7. Spolupracuje s ostatnými orgánmi vykonávajúcimi na trhovisku kontrolnú činnosť. O vykonaných kontrolách vedie evidenciu.

  8. WC pre predávajúcich a kupujúcich je zabezpečené v priestoroch trhoviska

  Článok X.
  Kontrola a dodržiavanie zásad trhového poriadku


  Predaj na trhovisku, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších záväzných predpisov kontrolujú v rozsahu svojich právomocí :
 • správa trhoviska
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Mesto Krupina
 • Okresný úrad Krupina
 • pracovníci príslušného daňového úradu
 • Štátny zdravotný ústav

 • XI.
  Sankcie


  1. Porušenie ustanovení tohoto VZN je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

  2. Za porušenie VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenej na podnikanie môže primátor mesta Krupina v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 200.000,-Sk.

  3. Za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 634/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obec ukladá predávajúcemu, výrobcovi, dovozcovi alebo dodávateľovi, pokutu až do výšky 500.000,- Sk. Za opakované porušenie povinností v priebehu jedného roka možno ukladať pokutu až do výšky 1.000.000,- Sk.

  4. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk:

  a) fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesta bez povolenia alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností podľa § 5 ods. l a 3 Zákona č. 178/1998 Z.z.,

  b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia (§ 3 ods.1 zákona č. 78/1998 Z.z.) alebo osoba, ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný (§ 6zákona č. 78/1998 Z.z. ) alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj (- § 7 ods.1 zákona č. 78/1998 Z.z. ), alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňách tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest (§ 7 ods.2 zákona č. 78/1998 Z.z.).

  5. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste.

  6. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

  7. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.

  8. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.

  XII. Záverečné ustanovenia


  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli.

  Mgr. Ján Hambacher
  primátor mesta
  midle_bottom


  side_bottom