• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 05/2013


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 5/2013

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina podľa zmien a doplnkov č. 7

§ 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

1. Vymedzujú sa funkčné plochy bývania formou výstavby rodinných domov v rozsahu ako je dokladovaná v grafickej časti dokumentácie„ Územný plán mesta Krupina, Zmeny a doplnky č. 7, lokalita Nová Hora

2. Priestorové usporiadanie výstavby riešiť samostatne stojacimi domami.

3. Pri zachovaní stanoveného percenta zastaviteľnosti, nezastavané plochy využiť pre súkromnú rekreáciu a zeleň.

4. Územie riešené zmenami a doplnkami č. 7 územného plánu mesta Krupina sa vymedzuje lokalita určená pre bývanie trvalého charakteru, ktoré nie sú výlučne hospodárskymi usadlosťami.

§ 2

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

1. Prípustná funkcia: stavby pre bývanie v rodinných domoch, prípustné je: sezónne ubytovanie vo väzbe na cestovný ruch a turizmus formou ubytovania v súkromí

2. Obmedzujúce podmienky: chov hospodárskych zvierat (pre podnikateľské účely), percento celkovej zastaviteľnosti na maximálne 20% (za zastavané plochy sú považované plochy pod pozemnými stavbami, cestami, chodníkmi, parkoviskami a spevnené plochy),

3. Vylučuje sa priemyselná a poľnohospodárska výroba a všetky činnosti a aktivity priamo nesúvisiace s podmienkami na bývanie

§ 3

Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia

1. Prístupové účelové komunikácie budú zaradené do systému miestnych komunikácií.

2. Rozvádzacie vodovodné potrubie bude napojené na na jestvujúci verejný vodovod

3. Ukrytie obyvateľov a osôb prevzatých do starostlivosti v predpokladanom počte 20 bude zabezpečené vybudovaním jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne (JÚBS) v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

§ 4

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využí¬vania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

Pri zemných prácach je možný výskyt archeologických nálezov. Pri prípadnom náleze je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

§ 5

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

1. Nepripustiť aktivity, ktoré môžu byť zdrojom znečistenia životného prostredia, živelné skládky stavebného a domového odpadu.

2. Minimalizovať eróziu pôdy splavovaním pri výstavbe, zatrávňovať nezastavané plochy. V maximálnej miere navrhnúť izolačnú a verejnú parkovú zeleň.

3. Odpadové hospodárstvo riešiť v súlade s platnou legislatívou

4. Najneskôr v územnom konaní preukázať hodnoty radónu v pôdnom vzduchu. Určiť kategóriu radónového rizika a v prípade potreby navrhnúť príslušné opatrenia

§ 6

Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie vymedzené k 1.1.1990 zostáva nezmenené. Skutočne zastavané územie sa rozširuje o funkčnú plochu bývania vymedzenú v grafickej časti ZaD č. 7.

§ 7

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

1. 50 m od hranice lesa

2. 1 m na obe strany od všetkých prípojok

3. ochranné pásma rádio - navigačného zariadenia D-VOR/DME Dobrá Niva určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-30-90 zo dňa 10.5.1990, z ktorých vyplýva pre kú. nasledovné výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. 631,3 - 1058,7 m n.m.Bpv (v sklone 2° v smere od zariadenia).

§ 8

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonania delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Neurčujú sa.

§ 9

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

Pre riešené územie nie je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny.

§ 10

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú:

1. prístupová komunikácia v obytnom území

2. Krupina Nová Hora – rozšírenie verejného vodovodu

§ 11

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia platia pre riešené územie.

§ 12

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 schválilo obecné zastupiteľstvo v Krupine na svojom zasadnutí dňa 11.9.2013 uznesením č. 189/2013-MsZ.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Vyvesené: 12.9.2013

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

midle_bottom


side_bottom