• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 05/2012


Všeobecne záväzné nariadenie

č. 5/2012

ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina

Mestské zastupiteľstvo v Krupine na základe ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Krupina podľa zmien a doplnkov č. 6

§ 1

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia

(1) Vymedzujú sa funkčné plochy bývania formou výstavby rodinných domov v rozsahu ako je dokladovaná v grafickej časti dokumentácie„ Územný plán mesta Krupina, Zmeny a doplnky č. 6, lokalita nad Kltipochom“ (ďalej len "ZaD").

(2) Priestorové usporiadanie výstavby riešiť samostatne stojacimi domami.

(3) Pri zachovaní stanoveného percenta zastaviteľnosti, nezastavané plochy využiť pre súkromnú rekreáciu a zeleň.

§ 2

Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia

(1) Prípustná funkcia: stavby pre bývanie v rodinných domoch.

(2) Obmedzujúce podmienky:

a) percento celkovej zastaviteľnosti na maximálne 65% (za zastavané plochy sú považované plochy pod pozemnými stavbami, cestami, chodníkmi, cyklotrasou, parkoviskami a spevnené plochy),

b) hluk v priestore pred oknami obytných miestností do 50 dB cez deň a večer a do 45 dB v noci

(3) Vylučuje sa priemyselná a poľnohospodárska výroba.

§ 3

Zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia územia

(1) Vybudovať prístupové obslužné komunikácie s bezprašnou úpravou povrchu

(2) Vybudovať technickú infraštruktúru

(3) Splaškové vody z územia odviesť splaškovou kanalizáciou do existujúcej kanalizačnej siete, dažďové vody odviesť dažďovou kanalizáciou do recipientu

(4) Odvedenie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd z budúcich spevnených miestnych obslužných komunikácií viesť cez zariadenia obmedzujúce vstup znečisťujúcich látok do podzemných vôd

§ 4

Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny

Pri zemných prácach je možný výskyt archeologických nálezov. Pri prípadnom náleze je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

§ 5

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

(1) Nepripustiť aktivity, ktoré môžu byť zdrojom znečistenia životného prostredia, živelné skládky stavebného a domového odpadu.

(2) Minimalizovať eróziu pôdy splavovaním pri výstavbe, zatrávňovať nezastavané plochy. V maximálnej miere navrhnúť izolačnú a verejnú parkovú zeleň.

(3) Splaškové odpadové vody odvádzať do verejnej splaškovej kanalizácie.

(4) Parkoviská zabezpečiť ochranou proti znečisteniu pôd a vôd.

(5) Odpadové hospodárstvo riešiť v súlade s platnou legislatívou.

(6) Pre obmedzenie negatívnych vplyvov znečistenia ovzdušia prašnosťou vyhotoviť cestné a pešie komunikácie s pevným povrchom.

(7) Pre ochranu ovzdušia prašnosťou nezastavané plochy zatrávniť.

(8) Najneskôr v územnom konaná preukázať hodnoty radónu v pôdnom vzduchu. Určiť kategóriu radónového rizika a v prípade potreby navrhnúť príslušné opatrenia.

§ 6

Vymedzenie zastavaného územia obce

(1) Zastavané územie vymedzené k 1.1.1990 zostáva nezmenené.

(2) Súčasné zastavané územie sa rozširuje o funkčnú plochu bývania vymedzenú vo výkrese č. 2a, grafickej časti ZaD.

§ 7

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

(1) Ochranné pásmo (ďalej len „OP“) 1,5 m od okrajov potrubia obojstranne pri vodovodnom a kanalizačnom potrubí s priemerom do 500 mm.

(2) OP 2,5 m od okrajov potrubia obojstranne pri vodovodnom a kanalizačnom potrubí s priemerom nad 500 mm

(3) OP 3 m obojstranne od okrajov potrubia Pohronského skupinového vodovodu.

(4) OP 4 m pre plynovody a plynové prípojky s menšou svetlosťou do 200 mm.

(5) OP 8 m pre plynovody a plynové prípojky s menšou svetlosťou do 500 mm.

(6) OP 1 m pre nízkotlakové a strednotlakové plynovody a plynové prípojky, ktorými sa rozvádza plyn v zastavanom území obce.

(7) OP 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice).

(8) OP 10 m pri strednotlakových plynovodoch a plynových prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území.

(9) Chránené územia:

a) dobývací priestor (DP) Krupina - Hanišberg - stavebný kameň -andezit (502); EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice - Barca,

b) ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) "Krupina - Kňazova Hora, stavebný kameň _ andezit (4041 )"; ŠGÚDŠ Bratislava,

c) ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Krupina - Sixovka, stavebný kameň -andezit (4042)“; ŠGÚDŠ Bratislava,

d) prieskumné územie Krupina, Havran - Čierna hora - termálne podzemné vody, určené pre držiteľa prieskumného územia SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ a.s., Gbely, s platnosťou do 19.10.2014,

e) prieskumné územie Krupina - Hanišberg - termálne podzemné vody, určene pre držiteľa prieskumného územia GEO Hanišberg s.r.o., Krupina, s platnosťou do 16.07. 2013.

§ 8

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonania delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Neurčujú sa. Pre obytné územie riešené v ZaD je potrebné vypracovať urbanistickú štúdiu ako územnoplánovací podklad pre územné rozhodovanie.

§ 9

Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonania delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú plochy pre:

a) Miestne a obslužné komunikácie

b) Trasy technickej infraštruktúry a jej ochranných pásiem

§ 10

Zoznam verejnoprospešných stavieb Verejnoprospešné stavby sú stavby:

a) prístupovú komunikáciu do fotovoltaickej elektrárne,

b) športové ihrisko – športová zóna pri novom cintoríne.

§ 11

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

(1) Záväzné časti riešenia platia pre riešené územie.

(2) Záväzný je výkres č. 9 grafickej časti ZaD.

§ 12

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krupine na svojom zasadnutí dňa 16.5.2012 uznesením č. 57/2012-MsZ a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

 

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 18. mája 2012

 

midle_bottom


side_bottom