• cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

ÚVOD   |   MAPA STRÁNOK   |    KONTAKTPočet zobrazení:             tlačiť článok  Tlač

VZN číslo 05/2010


 

Mesto Krupina podľa §-u 4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím §-u 11 ods. 4 písm. g/ cit. zákona vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta KRUPINA

č. 5/2010

o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území Mesta KRUPINA.

§ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci svojej právomoci a v súlade s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného prostredia v katastrálnom území Mesta KRUPINA.

2. Každý má právo žiť vo všestranne priaznivom a najmä zdravom a esteticky kvalitnom životnom prostredí, zodpovedajúcom čo najúplnejšie potrebám a požiadavkám rozvoja občanov, podieľať sa na starostlivosti o neho, byť informovaný o stave životného prostredia, jeho príčinách a dôsledkoch a upozorňovať na prípady ohrozovania a poškodzovania životného prostredia.

3. Každý je povinný sa zdržať konania, čím by nad mieru stanovenú právnymi predpismi ohrozoval alebo zhoršoval stav životného prostredia a oznamovať príslušným orgánom všetky prípady ohrozovania životného prostredia.

4. Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o životné prostredie je udržiavanie čistoty verejného priestranstva, ochrana verejného poriadku a rozširovania zelene.

ČASŤ I.

§ 2

ČISTOTA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

1.Pojmy zavedené týmto VZN Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, zodpovedajúcemu ich určeniu. Sú to najmä mestské komunikácie, ulice, námestia, chodníky, cesty, priechody, zeleň a pod.

Priľahlým chodníkom sa rozumie chodník bezprostredne susediaci s nehnuteľnosťou a chodník oddelený od nehnuteľnosti pásom zelene.

Priľahlou zeleňou a priľahlým priestranstvom sa rozumie zeleň bezprostredne susediaca s nehnuteľnosťou po najbližší chodník. V miestach kde nie je chodník po najbližší okraj vozovky, prípadne po hranicu susediacej nehnuteľnosti. V prípade pochybností určí hranicu primátor mesta na základe odporučenia oddelenia ŽPVaR.

2. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a pre zabezpečenie zdravého životného prostredia sa v meste zakazuje znečisťovať verejné priestranstvá, najmä:

 • odhadzovať odpadky /smeti, žuvačky, ohorky cigariet, papier, obaly, zvyšky ovocia a zeleniny, iné nepotrebné veci a pod./;
 • znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, alebo inými znečisťujúcimi tekutinami, vrátane motorových olejov, fekálií, maštaľného hnoja a humusu;
 • vylievať znečistené úžitkové vody do uličnej kanalizácie;
 • znečisťovať verejné priestranstvá umývaním a čistením motorových vozidiel všetkého druhu;
 • umiestňovať na verejné priestranstvá bez predchádzajúceho písomného povolenia akýkoľvek stavebný, alebo iný materiál, reklamy a odpady mimo vyhláseného systému zberu.
 • znečisťovať chodníky vodou, ktorou sa umývali výkladné skrine;
 • vyberať z odpadkových košov a zberných nádob akýkoľvek odpad;
 • akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť mestskú zeleň, verejné objekty a zariadenia najmä pamiatkové objekty;
 • vypaľovanie trávy, neorganizované spaľovanie lístia a zvyškov rastlín;
 • nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehávať alebo znečisťovať komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá mimo plôch na tento účel vyčlenených / plochy pre venčenie psov v prílohe/

3. Dvory, záhrady a ploty, ako aj iné nehnuteľnosti, ktoré hraničia s verejným priestranstvom, je povinný vlastník resp. užívateľ upratovať a trvalo udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá a svojím vzhľadom nepriaznivo neovplyvňovali vzhľad mesta.

4. Vlastníci resp. užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce na chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov a nerušili cestnú premávku, nezacláňali dopravné značky a zariadenia a ani nezasahovali do rozhľadových kužeľov v križovatkách.

5. Všetky budovy na čelnej strane ulíc a chodníkov musia byť opatrené funkčnými odpadovými žľabmi a odpadovými rúrami, aby voda nestekala na chodníky a chodcov a snehovými zábranami proti padaniu snehu zo striech. Vlastníci nehnuteľností sú rovnako povinní odstraňovať prípadné cencúle zo svojich nehnuteľností.

6. Fasády obytných domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nápisov a nevhodných kresieb, za čo zodpovedá vlastník resp. užívateľ nehnuteľnosti. Obchodné reklamy a firemné tabule musia byť čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, aby neprekážali a neobmedzovali chodcov a nevytvárali prekážky v cestnej premávke a musia spĺňať všetky podmienky VZN o reklamách.

7. Za čistotu a čistenie chodníkov a údržbu priľahlej verejnej zelene počas celého roka zodpovedá vlastník, resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.

8. Za poriadok a čistotu mestského cintorína a jeho bezprostredného okolia zodpovedá každý obyvateľ mesta. Na čistotu cintorína dohliada nájomca cintorínov.

9. Na verejnom priestranstve sa zakazuje používanie alkoholu a iných omamných a psychotropných látok.

§ 3

ČISTOTA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

1. Na území Mesta KRUPINA sa zakazuje jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a ďalej vozidlám, ktoré majú nadmernú hlučnosť a nadmerne znečisťujú životné prostredie.

2. Za čistotu a pravidelné čistenie /zametanie a umývanie/ miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zodpovedá Mestský úrad Krupina.

§ 4

ČISTOTA VODNÝCH TOKOV

1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov, príp. nádrží vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek predmety, alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach, z ktorých by mohli byť do nich splavené a ohroziť tak akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodného toku prípadne jeho prietočnosť / najmä počas povodní/.

2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného, ako sú zvyšky olejov, farieb, postrekov, ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov vody, poškodzovať ich, alebo hrubo narušovať vodný tok a život v ňom.

3. Zakazuje sa do vodných tokov umývať a na ich brehoch robiť údržbu a opravy všetkých druhov motorových vozidiel.

§ 5

1. Vývoz bioodpadu je možný len na pre tento účel zriadené lokality určené Mestským úradom Krupina.

2. Nakladať a skladať materiál a výrobky akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve je možné len vtedy, ak sa to nedá urobiť bez zvláštnych ťažkostí na inom mieste a na nevyhnutný čas. Po ukončení práce je prepravca alebo príjemca povinný verejné priestranstvo vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

3. Ukladanie tovarov, obalov, alebo akéhokoľvek materiálu na ceste alebo chodníku sa zakazuje. Vo výnimočných prípadoch môže primátor mesta udeliť výnimku rozhodnutím o zvláštnom užívaní komunikácie v zmysle cestného zákona. Taktiež sa zakazuje vchádzať na chodníky akýmkoľvek dopravným prostriedkom za účelom odvozu alebo dovozu materiálu, pokiaľ je to možné zabezpečiť iným spôsobom a státie motorových vozidiel na chodníkoch, pokiaľ to vyslovene neumožňuje dopravná značka.

4. Odpadové nádoby sa môžu ponechať na chodníku alebo okraji vozovky len na nevyhnutne potrebnú dobu pred vyprázdňovaním. Po vyprázdnení sa musia uložiť na vyhradené miesto.

5. Zakazuje sa bicyklovanie na chodníkoch.

6. Skladovanie materiálov nie je dovolené v prejazdoch domov, na prístupových komunikáciách k objektom, na hydrantoch, uzáveroch vody, plynu a na obecnej zeleni.

§ 6

OSOBITNÉ UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1. Každý, kto užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom /bližšie pozri Všeobecne záväzné nariadenie Mesta KRUPINA o miestnych poplatkoch/ je povinný:

 • používať verejné priestranstvo tak, aby čo najmenej obmedzoval jeho užívanie obyvateľmi mesta;
 • zabezpečiť ochranu užívateľov verejného priestranstva, najmä v nočných hodinách;
 • zabrániť poškodzovaniu a znečisťovaniu verejného priestranstva a jeho zariadení;
 • po skončení užívania je povinný uviesť verejné priestranstvo na svoje náklady do pôvodného stavu

2. Umiestňovať reklamné zariadenia /plagáty, vývesky, reklamy, pútače a iné oznámenia/ mimo k tomu určených miest sa zakazuje.

3. Vlastníci, resp. užívatelia stánkov, kioskov a podobných zariadení sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v bezprostrednom okolí svojho zariadenia. Sú tiež povinní zabezpečiť dostatočné množstvo odpadkových košov, starať sa o ich riadny stav a pravidelné vyprázdňovanie.

§ 7

ZODPOVEDNOSŤ ZA ČISTOTU VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

1. Za čistotu a čistenie verejného priestranstva zodpovedá ten, komu je zverené verejné priestranstvo do užívania a ktorý toto priestranstvo spravuje. Za čistenie chodníkov a údržbu verejnej zelene zodpovedá vlastník resp. užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. Za údržbu ostatných plôch zodpovedá príslušný pracovník odd. ŽPVaR MsÚ Krupina, prípadne osoba zodpovedná podľa zmluvy s Mestom Krupina.

2. Subjekt zodpovedajúci za čistenie a údržbu verejného priestranstva je povinný najmä:

a/ zabezpečiť prostriedky potrebné na čistenie, sústavne dozerať na dodržiavanie čistoty a poriadku na verejnom priestranstve;

b/ zabezpečovať pravidelné čistenie verejného priestranstva;

c/ zabezpečovať zjazdnosť vozoviek a schodnosť ciest, v zimnom období tiež odstraňovanie snehu;

d/ zaobstarávať a rozmiestňovať dostatočný počet odpadkových košov, pravidelne ich vyprázdňovať a starať sa o ich údržbu;

e/ zabezpečovať čistenie verejného priestranstva predovšetkým vo večerných a ranných hodinách

f/ oznamovať znečisťovateľov, ako aj tých, ktorí si neplnia svoje povinnosti pri udržiavaní čistoty a údržbe verejnej zelene a to bezodkladne Mestskej polícii v Krupine.

3. Subjekty, ktoré spravujú bytový fond, vlastníci domov a iných nehnuteľností, sú povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou /a tiež schody/ boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu čistené, v zimnom období z nich odstránený sneh. Čistením sa rozumie povinnosť zametať, odstraňovať blato, sneh, odpadky a inú nečistotu. Čistenie sa musí vykonávať po celej šírke a dĺžke chodníka.

4. Smeti z chodníkov sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa smeti ponechávať na chodníkoch, alebo ich zhŕňať na okraj vozovky.

ČASŤ II.

Mestská zeleň

§ 8

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zeleň v katastrálnom území Mesta KRUPINA je chránená.

2. Zeleňou sa rozumie prírodná časť mestského priestoru a rekreačných zón predovšetkým stromy, kvety, zelené plochy i nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov zelene sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako cesty, chodníky, prístrešky, fontány, ihriská, lavičky a pod.

3. Zeleň tvoria tiež dreviny a byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným prírodným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom.

4. Zeleň na území mesta tvorí jednotný a neoddeliteľný systém.

5. Subjekty, ktoré spravujú bytový fond, vlastníci domov a iných nehnuteľností, sú povinní starať sa o priľahlú časť verejnej zelene, zeleň riadne a včas udržiavať. Pokosenú trávu a odpad z ošetrovania drevín zhromažďovať na okraji trávnika a dohodnúť s mestským úradom jej včasný odvoz, prípadne túto odviezť na kompostovisko na vlastné náklady.

§ 9

ÚDRŽBA MESTSKEJ ZELENE

Vlastník, resp. správca zelene je povinný udržiavať zeleň takým spôsobom, aby nebol rušený účel, ktorému má zeleň, resp. zelené plochy slúžiť. Pri údržbe sa musí zabezpečiť dodržiavanie vhodných agrotechnických termínov a dosádzanie rastlín.

§ 10

OCHRANA MESTSKEJ ZELENE

1. Udržiavanie čistoty mestskej zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú, alebo sa tu prechodne zdržiavajú.

2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie zelene, kvetinových záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a iných porastov.

3. Občania sú povinní riadiť sa informačnými tabuľami umiestnenými v zeleni. Zakazuje sa na týchto plochách umiestňovať reklamné a propagačné zariadenia, stánky, kiosky a pod. bez súhlasu Mestského úradu v Krupine-

4. Pokiaľ dôjde ku škode na zeleni, je povinná ju nahradiť osoba alebo organizácia, ktorá ju spôsobila.

5. Prípadný výrub stromov sú povinný na svoje náklady zabezpečiť správcovia verejnej zelene. V prípade prerastlých stromov zabezpečí odstránenie týchto stromov mestský úrad pričom bude skúmať či k nutnosti vypílenia nedošlo zanedbaním údržby. V prípade, že k nutnosti vypíliť strom došlo preukazateľne zanedbaním údržby /pravidelné orezávanie/ môže v správnom konaní náklady nevyhnutné na odstránenie dreviny, prípadne škody spôsobené drevinou na cudzom majetku vymáhať od toho, kto mal verejnú zeleň spravovať a zanedbal svoje povinnosti. 6. Pokiaľ drevnú hmotu nie je možné hospodársky využiť iným spôsobom ako na kúrenie, môžu výťažok z jej predaja správcovia zelene využiť na refundáciu svojich nákladov spojených z jej spílením a odstránením. Preukaznú povinnosť má správca verejnej zelene.

ČASŤ III.

Nakladanie s vodou

§ 11

1. Každý je povinný dbať o ochranu povrchových i podzemných vôd, najmä vôd určených pre zásobovanie pitnou vodou a vystríhať sa ich znečisťovaniu a znehodnocovaniu závadnými látkami a materiálmi.

2. Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne. V prípade porúch vodovodných zariadení je každý povinný ihneď to oznámiť organizácii vykonávajúcej údržbu týchto zariadení, prípadne Mestskému úradu v Krupine.

ČASŤ IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 10/2004 z 10.4.2003

§ 13

Kontrolné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány mesta: Mestská polícia, pracovníci odboru výstavby, regionálneho rozvoja a ŽP Mestského úradu v Krupine, poslanci mestského zastupiteľstva a primátor Mesta KRUPINA.

2. Za nedodržanie ustanovení tohto VZN sa zodpovedné osoby a porušovatelia postihnú podľa príslušných právnych predpisov /zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov/.

§ 14

Záverečné ustanovenia

1) Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté uznesením č. 131/2010-MsZ na zasadnutí MsZ dňa 26.5.2010 počtom hlasov 11 z 11 prítomných poslancov.

Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve

Deň vyvesenia: 28.5.2010

 

Ing. Radoslav Vazan

primátor mesta

 


 

Mesto Krupina podľa §-u 4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím §-u 11 ods. 4 písm. g/ cit. zákona vydáva

Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta KRUPINA

č. 5/2010

o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území Mesta KRUPINA.

 

§1

1. Týmto dodatkom č. 1, sa mení VZN č. 5/2010 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území mesta Krupina a to tak, že sa ruší a vypúšťa ustanovenie v časti I., § 2, časť I. ods. 1, ods. 7, časť II. § 8, ods. 5 uvedeného VZN Mesta Krupina.

2. V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN č. 5/2010 nedotknuté v platnosti.

§ 2

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu bol prijatý uznesením č. 279/2010-MsZ na zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Krupina, dňa 29.9.2010.

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

 

Ing. Radoslav Vazan

primátor mesta

midle_bottom


side_bottom